Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
ThS. Nguyễn Hoài An, Khoa Sinh học, ĐHKHTN

Năm sinh: 1975

Nơi công tác: Bộ môn Thực vật học, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.Chuyên ngành: Thực vật học.

Các công trình đã đăng trong các Hội nghị khoa học Quốc gia, Quốc tế:

  1. Nguyễn Bá, Nguyễn Hoài An, Lê Nhật, 2003. Đặc điểm cấu tạo gỗ một số đại diện họ Dầu Dipterocarpaceae ở Việt Nam. Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống. Báo cáo khoa học Hội nghị NCCB toàn quốc lần thứ 2, tr. 291-295.
  2. Nguyễn Bá, Nguyễn Hoài An, Nguyễn Đình Hưng, 2004. Những đặc điểm cấu tạo giải phẫu gỗ một số đại diện bộ Hamamelidales ở Việt Nam. Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống: Định hướng nông lâm nghiệp miền núi. Báo cáo khoa học Hội nghị NCCB toàn quốc, tr. 45-48.

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   |