Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
PGS. TS Đào Văn Dũng, Khoa Toán – Cơ – Tin học, ĐHKHTN

Năm sinh: 1955

Nơi công tác: Khoa Toán - Cơ - Tin học

Chuyên ngành: Cơ học

Các công trình đã công bố trên các Tạp chí Quốc gia, Quốc tế và đăng trong Tuyển tập Hội nghị khoa học Quốc gia, Quốc tế:

 1. Đào Văn Dũng, 1983. Về bài toán động lực học của lý thuyết các quá trình biến dạng đàn - dẻo với độ cong trung bình. Thông báo khoa học, Khoa Toán - Cơ, Đại học Tổng hợp HN, tr. 134 - 141.
 2. Đào Văn Dũng, (đồng tác giả), 1986. Về sự ổn định của vỏ mỏng trong lý thuyết quá trình biến dạng đàn - dẻo. Tạp chí Cơ học, tập 8, số 3, tr. 6 - 12.
 3. Đào Văn Dũng, 1987. Về sự ổn định của bản mỏng trong lý thuyết quá trình biến dạng đàn - dẻo. Tạp chí Cơ học, tập 9, số 2, tr. 18 - 23.
 4. Đào Văn Dũng, 1988. ổn định của vỏ mỏng chịu tải phức tạp. Tạp chí Cơ học, tập 10, số 1, tr. 8 - 16.
 5. Đào Văn Dũng, 1989. Bài toán ổn định của vỏ nón theo lý thuyết quá trình biến dạng đàn - dẻo. Tạp chí Cơ học, tập 11, số 2, tr. 10 - 16
 6. Đào Văn Dũng, 1993. ổn định của bản bị nén đồng thời hai phía theo quỹ đạo phức tạp. Tạp chí Cơ học, tập 15, số 2, tr. 7 - 12.
 7. Đào Văn Dũng, 1993. Sóng Lôvơ trong môi trường gồm n lớp nằm trên bán không gian đàn hồi phi tuyến, có ứng suất ban đầu thuần nhất. Tạp chí Khoa học ĐHTH Hà Nội, số 4, tr. 1 - 7.
 8. Đào Văn Dũng, 1993. ổn định của vỏ trụ đồng thời bị nén dọc đường sinh và áp lực ngoài. Tạp chí Cơ học, tập 15, số 4, tr. 17 - 23.
 9. Đào Văn Dũng, 1983. Ổn định của bản mỏng theo lý thuyết quá trình biến dạng đàn - dẻo với vật liệu nén được. Tạp chí Cơ học, tập 17, số 1, tr. 15 - 21.
 10. Đào Văn Dũng, (đồng tác giả), 1995. Một số kết quả nghiên cứu cơ học vật rắn biến dạng tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học khoa Toán - Cơ - Tin học Hà Nội, tr. 210 -227.
 11. Đào Văn Dũng, (đồng tác giả), 1995. Wave propagation in the elastoplastic medium under complex loading. Proceedings of NCST of Vietnam, vol 7, N02, p.p 3 - 12.
 12. Đào Văn Dũng, 1983. ổn định của vỏ trụ theo lý thuyết quá trình biến dạng đàn dẻo với vật liệu nén được. Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học vật rắn biến dạng toàn quốc lần thứ 5, Hà Nội ngày 29 -30 năm 1996, tr. 152 - 159.
 13. Đào Văn Dũng, (đồng tác giả), 1983. Tính toán vỏ trụ composite lớp lượn sóng. Tạp chí Cơ học, tập 19, số 3, tr. 1 - 10.
 14. Đào Văn Dũng, 1997. Phương pháp giải bài toán ổn định của bản đàn dẻo với vật liệu nén được chịu tải phức tạp. Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 6, Hà Nội 3 - 5/12/1997. tr. 6 9-76.
 15. Đào Văn Dũng, 1999. Second stability problem of thin plates according to the theory of elastoplastic processes with compressible material. Procedings of the sixth national conference on solid mechanics, Hanoi, 26 - 27 November, 1999, p.p 147 - 153.
 16. Đào Văn Dũng, 2001. Solving method for stability problem of elastoplastic cylindrical shells with compressible material subjected to complex loading processes. Vietnam Journal of Mechanics NCST of Vietnam, Vol 23, N0 2, p.p. 69 - 86.
 17. Đào Văn Dũng, 2002. Về bài toán ổn định của mảnh vỏ trụ theo lý thuyết quá trình đàn dẻo. Tuyển tập các công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VII, Hà Nội 12 - 2002, tr. 141-150.
 18. Đào Văn Dũng, 2003. On the elastoplastic stability problem of the cylindrical panels subjected to the complex loading with the simply supported and clamped boundary constraints. Journal of science, VNU, Vol XIX, N0 3, p.p. 8 - 17.
 19. Đào Văn Dũng, 2004. On the elastoplastic stability problem of the thin round cylindrical shells subjected to complex loading processes with the various kinematic boundary conditions. Vietnam Journal of Mechanics VAST, Vol 26, N01, p.p. 11 - 22.
 20. Đào Văn Dũng, 2004. Elastoplastic stability of triangular plates subjected to compressible forces with the simply supported boundary condition. Procedings of the seventh national conference on solid mechanics, DoSon 27 - 28, August, p.p. 129 - 137.
 21. Đào Văn Dũng, (đồng tác giả), 2004. Elastoplastic stability problem of the compressible cylindrical panels subjected to the complex loading. Procedings of the seventh national conference on solid mechanics, DoSon 27 - 28 August, 2004, p.p. 138 - 147.

Sách đã xuất bản:

 1. Đào Văn Dũng (chủ biên), 2000. Bài tập cơ học lý thuyết. NXB ĐHQG Hà Nội.
 2. Đào Văn Dũng, 2003. Cơ học lý thuyết. NXB ĐHQG Hà Nội.
 3. Đào Văn Dũng (chủ biên), 2005. Hướng dẫn giải bài tập cơ học lý thuyết. NXB ĐHQG Hà Nội.

Các đề tài/dự án đã và đang chủ trì:

 1. Đề tài T93. 1993.
 2. Đề tài với mã số QG 95 - 03. 1995.
 3. Đề tài QT 00-01. 2000-2001.
 4. Đề tài QT 02-02. 2002-2003.
 5. Đề tài QT - 04 - 02. 2004-2005.

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   |