Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
Toàn cầu hóa - những mặt tích cực và tiêu cực, ảnh hưởng của nó đến việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam
GLOBALISATIONS, SES APECTS POSITIFS ET NEGATIFS, SES IMPACTS SUR LA CONSERVATION ET LA REVALORISATION DE L’IDENTITE CULTURELLE VIETNAMIENNE
Toàn cầu hóa (Globalization) đang là xu thế lớn tác động một cách trực tiếp sâu rộng tới các lĩnh vực đời sống xã hội của các quốc gia, dân tộc trong đó có lĩnh vực văn hóa.

Việt Nam đã từng bước tham gia vững chắc vænbsp;o tiến trình hội nhẦshy;p kinh tế thế giới. Sau hơn 20 năm đổi mới, mở cỦshy;a, Việt Nam đã giænbsp;nh được nhiều thænbsp;nh tựu to lớn về kinh tế, xã hội mænbsp; vẫn bảo đảm được sự ổn định chæshy;nh trị, giữ vững vænbsp; phát triển nền văn hóa tiên tiến, đẦshy;m đænbsp; bản sắc dân tộc. Từ ngænbsp;y 11/01/2007, Việt Nam chæshy;nh thức trở thænbsp;nh thænbsp;nh viên WTO vænbsp; chủ nhænbsp; APEC, được đề cỦshy; lænbsp; ứng cỦshy; viên Châu Á duy nhất vænbsp;o ghế không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Bên cạnh những cơ hội do toænbsp;n cầu hóa kinh tế đem lại, chúng ta đang đứng trước những nguy cơ, thách thức lớn trong nhiều lĩnh vực, trong đó có văn hóa. Việc bảo vệ, giữ gìn, xây dựng vænbsp; phát triển nền văn hóa tiên tiến, đẦshy;m đænbsp; bản sắc dân tộc trong bối cảnh hội nhẦshy;p ngænbsp;y cænbsp;ng sâu vænbsp;o nền kinh tế thế giới lænbsp; một nhiệm vụ quan trọng của nước ta hiện nay. Bænbsp;i viết nænbsp;y sẽ đề cẦshy;p đến một số vấn đ đó.

Globalisation constituant une grande tendance, exerçant une influence directe, profonde sur tous les aspects de la vie sociale des pays, des peuples dont la culture.

Le Vietnam s’est intégré graduellement ænbsp; pas sûrs ænbsp; l’économie mondiale. Après 20 ans de renouveau et d’ouverture, il a remporté des grands exploits socio-économiques, tout en assurant la stabilité politique, en maintenant et développant une culture d’avant-garde imprégnée de l’identité culturelle nationale.

Le 11/01//2007, Il est devenu membre officiel de l’OMC et hôte de l’APEC et candidat privilégié au poste de membre non permanent du Conseil de Sécurité de l’ONU.

A côté des opportunités apportées par la globalisation économique, nous sommes confrontés ænbsp; de grands défis dont la culture. La sauvegarde, la conservation, le développement d’une culture d’avant-garde imprégnée de l’identité culturelle nationale au cours de notre intégration de plus en plus profonde ænbsp; l’économie mondiale représente une tâche très importante pour notre pays. Notre communication en aborde certains aspects.

 PGS.TS. Dương Xuân Sơn
Khoa Báo chí học, Trường ĐHKHXH&NV - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   |