Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
Ngành Tâm lý - Giáo dục (Đề tài NCKH 2001-2006)

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng qui trình đào tạo giáo viên THPT chất lượng cao trong trường ĐH đa ngành, đa lĩnh vực

Mã số: QG.01.15

Thời gian thực hiện: 2001-2002

Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội

Cơ quan thực hiện: Khoa Sư phạm-ĐHQGHN

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc

Tham gia thực hiện: GS. Vũ Văn Tảo, GS.TS. Mai Trọng Nhuận, TS. Bùi Duy Cam, TS. Nguyễn Quốc Chí , TS. Tôn Quang Cường

Kết quảnghiệm thu: Tốt

Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu :

- Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn trong đào tạo giáo viên hiện nay; nghiên cứu mô hình đào tạo giáo viên tại các nước có nền giáo dục tiên tiến; nghiên cứu qui trình đảm bảo chất lượng đào tạo giáo viên THPT; đánh giá sơ bộ quá trình triển khai mô hình đào tạo giáo viên tại Khoa sư phạm; xây dựng qui chế đào tạo (tạm thời) cử nhân phạm tại ĐHQGHN

- Kết quả đào tạo: 2 ThS.

Các bài báo công bố:

1) Nguyễn Thị Mỹ Lộc. Năng lực sáng tạo – một đòi hỏi của nghề dạy học trong thế kỉ 21. Kỷ yếu hội thảo Khoa học “Quản lý giáo dc trong các trường Sư phạm”, 2002.

2) Nguyễn Thị Mỹ Lộc. The Impact of education reform on the Teachers’ roles and Qualification in Vietnam. Pacific Circle Consortium 26th Annual Conference. Seoul, Korea, 2002, tr. 101-110.

3) Nguyễn Thị Mỹ Lộc. Nghề và Nghiệp của người giáo viên. Tạp chí Thông tin khoa học giáo dục, 2003.

đề tài: Đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy môn “Phương pháp giảng dạy ngữ văn ở trường THPT”

Mã số: QG.02.18

Thời gian thực hiện: 2001-2002

Cơ quan chủ trì: Khoa Sư phạm-ĐHQGHN

Cơ quan thực hiện: Khoa Sư phạm-ĐHQGHN

Chủ nhiệm đề tài: GS.TS. Nguyễn Minh Thuyết

Tham gia thực hiện: GS.TSKH. Lâm Quang Thiệp, PGS. Lê Khánh Bằng, TS. Nguyễn Văn Lê, ThS. Mai Quang Huy, TS. Tôn Quang Cường

Kết quả nghiệm thu: Tốt

Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu:

- Đề tài đi từ lý luận chung về phương pháp và phương pháp dạy học, đặc biệt chú ý đến các kỹ thuận triển khai dạy học theo hướng tích cực. Trên cơ sở các lý luận sư phạm hiện đại, nhóm tác giả tập trung đề xuất phương hướng đổi mới dạy học môn ngữ văn ở THPT. Đổi mới dạy dhọc ngữ văn được thể hiện cụ thể, sâu sắc thông qua đổi mới 3 phân môn : Văn học, Tiếng Việt và Tập làm văn. Xuất phát từ việc phân tích thực trạng, cơ cấu chương trình đặc điểm tiếp nhận của học sinh, các tác giả đã nêu lên những phương pháp dạy học sáng tạo cho từng thể loại cụ thể của môn ngữ văn.

- Kết quả đào tạo : 10 CN.

Các bài báo: GS.TS Nguyễn Minh Thuyết, Nghĩ về sự học văn, dạy văn hiện nay, Tạp chí Thế giới trong ta.

Đề tài: Thực trạng và giải pháp nâng cao khả năng tự học của sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

Mã số: QG.05.39

Thời gian thực hiện: 2005-2006

Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội

Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Lê Khanh, TS. Lê Thị Minh Loan

Tham gia thực hiên: TS. Nguyễn Hồi Loan, ThS. Trần Thu Hương, ThS. Trần Thành Nam, ThS. Nguyễn Bá Đạt, PGS. Trần Trọng Thuỷ, PGS.TS. Lê Đức Phúc, GS.TS. Nguyễn Ngọc Phú

Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu (dự kiến):

- Nhận thức của sinh viên về vai trò, tầm quan trọng, ý nghĩa của tự học;

- Động cơ tự học, biểu hiện của nó và mối quan hệ giữa động cơ học tập với động cơ của các dạng hoạt động khác;

- Kỹ năng tự học;

- Những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tự học của sinh viên;

- Mối quan hệ giữa phương pháp dạy học và sự hình thành cách học;

- Dự kiến có 03 chuyên đề:

- Chuyên đề 1: Động cơ học tập của sinh viên,

- Chuyên đề 2: Kỹ năng tự học của sinh viên ,

- Chuyên đề 3: Anh hưởng của phương pháp giảng dạy và cách thức kiểm tra đánh giá đến sự hình thành cách học của sinh viên.

- Báo cáo tổng quan, 04 bài công bố

Đề tài góp phần đào tạo: 01 ThS, 04 CN.

 Ban KHCN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   | 376   | 377   | 378   | 379   | 380   | 381   | 382   | 383   | 384   | 385   | 386   | 387   | 388   | 389   | 390   | 391   | 392   | 393   | 394   | 395   | 396   | 397   | 398   | 399   | 400   | 401   | 402   | 403   | 404   | 405   | 406   | 407   | 408   | 409   | 410   | 411   | 412   | 413   | 414   | 415   | 416   | 417   | 418   | 419   | 420   | 421   | 422   | 423   | 424   | 425   | 426   | 427   | 428   | 429   | 430   | 431   | 432   | 433   | 434   |