Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
Ngành Luật - Kinh tế (Đề tài trọng điểm 2001-2006)

Đề tài: Một số vấn đề cơ bản về kinh tế tri thức – Cơ hội và thách thức cho Việt Nam

Mã số: QGTĐ. 01.05

Thời gian thực hiện: 2001 2003

Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội

Cơ quan thực hiện: Khoa Kinh tế

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Phí Mạnh Hồng

Tham gia thực hiện: PGS.TS Trần Đình Thiên, PGS.TS Lê Danh Tốn, ThS Vũ Thanh Sơn, ThS.Phùng Bình Lâm, ThS. Nguyễn Thị Vũ Hà

Kết quả nghiệm thu: Khá

Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu:

- Khái quát các vấn đề lý luận liên quan đến kinh tế tri thức trên thế giới khảo sát kinh nghiệm tiếp cận nền kinh tế tri thức ở 6 nước trên thế giới và đã rút ra một số bài học kinh nghiệm từ các nước này

- Nghiên cứu kinh tế tri thức của Việt Nam sau hơn 20 năm đổi mới và làm rõ những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam

- Đề xuất một số định hướng và giải pháp có tính chiến lược cho nền kinh tế tri thức ở Việt Nam trong giai đoạn sắp tới.

- Đề tài đã góp phần đào tạo: 02 ThS

Đề tài: Hoàn thiện cơ chế thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam.

Mã số: QGTĐ.03.04

Thời gian thực hiện: 2003 - 2005

Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội

Cơ quan thực hiện: Khoa Luật

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Bá Diến – Bộ môn Luật quốc tế

Kết quả nghiệm thu: Tốt

Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu của :

- Đề tài là công trình đầu tiên nghiên cứu toàn diện và có hệ thống, góp phần làm sáng tỏ, bổ sung và làm phong phú thêm những vấn đề pháp lý và thực tiễn về cơ chế thực thi pháp luật bảo hộ quyền SHTT của Việt Nam, cung cấp các cơ sở lý luận, luận chứng khoa học, thông tin pháp lý và đề xuất phương hướng giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện cơ chế này – một trong đòi hỏi cấp bách trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

- Đối chiếu so sánh với pháp luật quốc tế, pháp luật một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới để từ đó nêu bật những điều bất cập, hạn chế và kiến nghị những giải pháp, đề tài đóng góp những luận cứ khoa học về hoàn thiện cơ chế thực thi pháp luật bảo hộ quyền SHTT của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Những kết quả nghiên cứu sẽ hỗ trợ tích cực cho các hoạt động xây dựng chính sách pháp luật và thực thi pháp luật về bảo hộ SHTT ở nước ta

- Là tài liệu khoa học phục vụ trực tiếp trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học của ĐHQG Hà Nội và các đơn vị khác.

- Được sử dụng trong hướng dẫn sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh viết luận văn, luận án tốt nghiệp.

- Mở ra hướng hợp tác liên ngành trong hoạt động nghiên cứu của ĐHQG nói chung và khoa Luật nói riêng.

 Ban KHCN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   | 376   | 377   | 378   | 379   | 380   | 381   | 382   | 383   | 384   | 385   | 386   | 387   | 388   | 389   | 390   | 391   | 392   | 393   | 394   | 395   | 396   | 397   | 398   | 399   | 400   | 401   | 402   | 403   | 404   | 405   | 406   | 407   | 408   | 409   | 410   | 411   | 412   | 413   | 414   | 415   | 416   | 417   | 418   | 419   | 420   | 421   | 422   | 423   | 424   | 425   | 426   | 427   | 428   | 429   | 430   | 431   | 432   | 433   | 434   |