Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Đề xuất nhiệm vụ Khoa học Công nghệ Chương trình Tây Bắc
Ngày 12/7/2013, ĐHQGHN đã ban hành thông báo số 2366/ĐHQGHN-KHCN về việc đề xuất nhiệm vụ Khoa học Công nghệ Phát triển bền vững vùng Tây Bắc (Chương trình Tây Bắc)

Kính gửi:
- Các Bộ, Ban ngành Trung ương;
- UBND các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương;
- Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Các đơn vị thành viên và trực thuộc của Đại học Quốc gia Hà Nội.
Ngày 28 tháng 6 năm 2013 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định số 1746/QĐ-BKHCN phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2013-2018 “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” (sau đây gi tắt là Chương trình Tây Bắc). Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) được Chính phủ giao làm Cơ quan chủ trì và đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Giám đốc ĐHQGHN được cử làm Chủ nhiệm Chương trình.
Chương trình có mục tiêu và nội dung nghiên cứu chính như sau:
1. Mục tiêu
1.1. Cung cấp các luận cứ khoa học phục vụ xây dựng, điều chỉnh, các chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển bền vững, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Bắc;
1.2. Xác định luận cứ khoa học cho các mô hình phát triển kinh tế - xã hội phù hợp đặc thù các tiểu vùng, liên vùng, góp phần cải thiện và từng bước nâng cao mức sống của đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc;
1.3. Đề xuất, chuyển giao các giải pháp khoa học và công nghệ phù hợp nhằm sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; phát triển hạ tầng giao thông và thông tin; phát huy, bảo tồn các giá trị   văn hóa; góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Bắc;
1.4. Xác định nhu cầu đào tạo nhân lực và đề xuất giải pháp đào tạo phù hợp cho phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững vùng Tây Bắc.
2. Nội dung nghiên cứu chính
2.1. Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu, cơ sở khoa học, mô hình phát triển bền vững vùng Tây Bắc
2.1.1. Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng, điều tra bổ sung để xây dựng và   hoàn thiện cơ sở dữ liệu về điều kiện tự nhiên, tài nguyên, kinh tế, văn hóa xã hội, nguồn nhân lực, môi trường và tai biến thiên nhiên vùng Tây Bắc;
2.1.2. Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học của mô hình phát triển bền vững vùng Tây Bắc;
2.1.3. Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học phục vụ xây dựng các tiêu chí, các hướng, các giải pháp trong điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển, các tiểu vùng, liên vùng và cho toàn vùng Tây Bắc;
2.2. Nghiên cứu cơ sở khoa học của các mô hình phát triển kinh tế - xã hội phù hợp cho các tiểu vùng và liên vùng Tây Bắc
2.2.1. Nghiên cứu luận cứ khoa học phục vụ xây dựng các mô hình phát triển kinh tế phù hợp ở các tiểu vùng, liên vùng Tây Bắc;
2.2.2. Nghiên cứu luận cứ khoa học phục vụ xây dựng các mô hình phát triển cộng đồng phù hợp ở các tiểu vùng, liên vùng Tây Bắc;
2.2.3. Thiết kế, thử nghiệm và chuyển giao một số mô hình phát triển kinh tế, phát triển cộng đồng phù hợp với điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường, trình độ phát triển của các địa phương;
2.3. Nghiên cứu, đề xuất, chuyển giao các giải pháp khoa học và công nghệ phát triển kinh tế, hạ tầng giao thông, thông tin, văn hóa, xã hội, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai vùng Tây Bắc
2.3.1. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học và công nghệ để phát triển kinh tế, hạ tầng giao thông, thông tin tiểu vùng, vùng Tây Bắc;
2.3.2. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp khoa học và công nghệ phục vụ bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa lịch sử;
2.3.3. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp giám sát và giải quyết các vấn đề môi trường và thiên tai đặc thù (liên vùng và liên quốc gia) ở Tây Bắc;
2.3.4 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp đảm bảo quốc phòng an ninh gắn liền với phát triển kinh tế xã hội và cộng đồng;
2.4. Nghiên cứu xác định nhu cầu đào tạo nhân lực và đề xuất giải pháp đào tạo phù hợp cho phát triển nguồn nhân lực vùng Tây Bắc
2.4.1. Nghiên cứu nhu cầu nguồn nhân lực cho phát triển các ngành nghề kinh tế - xã hội phù hợp với đặc thù văn hóa xã hội vùng Tây Bắc;
2.4.2. Nghiên cứu nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực quản lý xã hội, quản lý kinh tế phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc;
2.4.3. Nghiên cứu các mô hình, giải pháp phù hợp cho đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực của các địa phương vùng Tây Bắc.
Ban Chủ nhiệm Chương trình Tây Bắc trân trọng thông báo và kính đề nghị các cơ quan, các cá nhân và các tập thể khoa học gửi các đề xuất nhiệm vụ (đề tài, dự án) khoa học và công nghệ.
Đề xuất nhiệm vụ phải phù hợp với mục tiêu, nội dung của Chương trìnhvà được gửi đến Cơ quan chủ trì đúng hạn, theo đúng các biểu mẫu (kèm theo), qua thư điện tử khcntaybac@vnu.edu.vn, khcn@vnu.edu.vn và đường bưu điện tới địa chỉ:Văn phòng Chương trình Tây Bắc, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 144, Đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Thời hạn: trước ngày 13/8/2013.
Đề nghị Quý cơ quan thông báo công khai, rộng rãi cho các tập thể, cá nhân các nhà khoa học thuộc Quý cơ quan được biết.
Xin trân trọng cảm ơn./.

Ghi chú: Cơ quan chủ trì Chương trình không có trách nhiệm thông báo kết quả tới các đề xuất không được lựa chọn thực hiện trong chương trình.

 

>>> Tin liên quan:

 

- Thông tin về Chương trình KH&CN cấp Nhà nước Phát triển bền vững vùng Tây bắc

 

- Website Chương trình Tây Bắc: http://taybac.vnu.edu.vn

 

 VNU Media - Văn phòng Chương trình Tây Bắc
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   |