Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội nghị Tổng kết công tác Thanh tra và Pháp chế năm 2014 của ĐHQGHN
Ngày 12/12/2014, Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ đã chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ Thanh tra và Pháp chế năm 2015 của ĐHQGHN.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức tham dự và cùng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Vân, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ĐHQGHN; các đồng chí Chánh Văn phòng Đảng ủy, Chánh Văn phòng, các Trưởng Ban chức năng của ĐHQGHN, thủ trưởng, lãnh đạo phụ trách công tác Thanh tra & Pháp chế và gần 80 cán bộ làm công tác thanh tra, pháp chế (chuyên trách và kiêm nhiệm) của các đơn vị thuộc ĐHQGHN.

Tại Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Toàn - Trưởng Ban Thanh tra và Pháp chế đã trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm 2014. Theo đó, công tác Thanh tra và Pháp chế đã có những định hướng rõ nét, có trọng tâm và lộ trình thực hiện cụ thể. Tích cực đổi mới về nội dung, phương thức thực hiện theo hướng bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ĐHQGHN và đơn vị; Kiện toàn hệ thống tổ chức và nhân sự từ đơn vị tới ĐHQGHN; Xây dựng, ban hành các văn bản quản lý của ĐHQGHN làm cơ sở để triển khai hoạt động công tác Thanh tra và Pháp chế trong toàn hệ thống. Một số đơn vị ĐHQGHN đã triển khai xây dựng, ban hành mới văn bản quản lý nội bộ; các đơn vị trong toàn ĐHQGHN đang thực hiện rà soát để bổ sung, hoàn thiện văn bản phù hợp với quy định của ĐHQGHN; hoàn thành chương trình nâng cao kỷ cương trong quản lý đào tạo và hiện đang tiếp tục kiểm tra, chấn chỉnh kỷ cương trong tổ chức đào tạo.

Đồng chí Trưởng Ban Thanh tra và Pháp chế cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế của công tác này. Theo đó, hoạt động thanh tra, kiểm tra ở nhiều đơn vị, đặc biệt là các đơn vị quy mô nhỏ còn mang tính hình thức, chưa đi vào thực chất. Thủ trưởng một số đơn vị chưa quan tâm đầy đủ về vai trò, chức năng và nội dung của công tác thanh tra. Đội ngũ cán bộ làm công tác Thanh tra và Pháp chế ở các đơn vị chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa chuyên nghiệp, chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các bộ phận chức năng trong việc thực hiện các mặt công tác Thanh tra và Pháp chế, đặc biệt là hoạt động giám sát nội bộ còn chưa chặt chẽ. Công tác pháp chế trong mô hình ĐHQG còn mới mẻ, trong khi đó vai trò hỗ trợ, hướng dẫn triển khai thực hiện của Ban Thanh tra và Pháp chế còn hạn chế.

Năm 2015, mục tiêu của công tác Thanh tra và Pháp chế là nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác Thanh tra tại ĐHQGHN, góp phần thực hiện thắng lợi, có chất lượng các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ năm 2015 của ĐHQGHN và các đơn vị. Hoạt động thanh tra, kiểm tra sẽ được tổ chức thường xuyên, bao quát các hoạt động chủ yếu của ĐHQGHN và của đơn vị, kịp thời phát hiện các sai sót, hạn chế để khắc phục, chỉ rõ ưu điểm để phát huy trong từng mảng hoạt động. Công tác pháp chế được tăng cường, tổ chức phổ biến và giám sát chặt chẽ việc thực thi văn bản pháp luật và văn bản quản lý, các quy định của ĐHQGHN. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiện toàn tổ chức, tăng cường và nâng cao năng lực bộ máy nhân lực làm công tác thanh tra và pháp chế trong toàn ĐHQGHN; tăng cường giám sát hoạt động tại các đơn vị.

Công tác thanh tra thường xuyên sẽ tập trung vào các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, quy chế của ĐHQGHN ở các lĩnh vực hoạt động; giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu và tình hình triển khai kế hoạch nhiệm vụ ở đơn vị. Công tác thanh tra chuyên đề tập trung vào thanh tra, kiểm tra các hoạt động ở các lĩnh vực chủ yếu của ĐHQGHN và các đơn vị: đào tạo, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính, khoa học công nghệ, hợp tác phát triển... theo các chương trình, kế hoạch cụ thể và kiểm tra việc thực hiện quy định của ĐHQGHN tại các đơn vị trực thuộc.

Về công tác pháp chế, tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và giám sát thực thi hệ thống văn bản pháp luật và quy định của ĐHQGHN; xây dựng, ban hành các văn bản quản lý nội bộ của đơn vị phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước và của ĐHQGHN; kiểm tra, rà soát định kỳ văn bản quản lý nội bộ của ĐHQGHN và đơn vị để kịp thời điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã chia sẻ những thành công, kinh nghiệm trong công tác Thanh tra và Pháp chế cũng như trao đổi, thảo luận nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế của công tác này ở các đơn vị.

Kết luận Hội nghị, Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ đánh giá cao những kết quả của công tác Thanh tra và Pháp chế đã đạt được trong năm 2014, góp phần tạo môi trường ổn định, thống nhất để có những đổi mới tích cực và thành tựu chung ở ĐHQGHN và đề nghị lấy năm 2015 là năm Thanh tra và Pháp chế của ĐHQGHN

Để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm năm 2015, Giám đốc Phùng Xuân Nhạ chỉ đạo:

- Về công tác Pháp chế: Cần xây dựng kế hoạch và thực hiện rà soát các văn bản đang thực thi; tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ĐHQGHN và các văn bản, quy chế, chính sách của ĐHQGHN; Giám sát việc thực thi các văn bản để phát hiện những hạn chế và kịp thời có giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác pháp chế.

- Về công tác Thanh tra: Cần kiểm tra, rà soát  các quy chế, quy định trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của ĐHQGHN; Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học, thực hiện các kết luận, chỉ đạo sau thanh tra ở các cấp; Xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra nội bộ tại các đơn vị thành viên; các đơn vị cần phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra toàn diện tại các đơn vị trực thuộc theo kế hoạch đề ra trong nhiệm vụ công tác thanh tra thường xuyên năm 2015.

Vào buổi chiều cùng ngày, Hội nghị Tập huấn của ĐHQGHN về công tác Thanh tra và Pháp chế cũng đã được tiến hành. Tại đây, các văn bản quy định về Thanh tra & Pháp chế của ĐHQGHN được quán triệt; các giải pháp triển khai công tác năm 2015 theo chỉ đạo của Giám đốc tại Hội nghị Tổng kết đã được thảo luận và thống nhất thực hiện; các đại biểu đến từ các đơn vị đã có dịp trao đổi về nghiệp vụ và chia sẻ kinh nghiệm thực hiện ở đơn vị mình.

 An Nhiên - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   |