Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia mã số: KHCN-TB.09X/13-18

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển du lịch sinh thái theo hướng phát triển bền vững vùng Tây Bắc

2. Mã số: KHCN-TB.09X/13-18

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: GS.TSKH. Tô Ngọc Thanh

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

5. Tổng kinh phí thực hiện: 2.800 triệu đồng                                                      

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 2.800 triệu đồng           

Kinh phí từ nguồn khác: Không

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: Tháng 9 năm 2014

Kết thúc: Tháng 8 năm 2016

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Tô Ngọc Thanh

GS.TSKH

Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam

2

Trần Hữu Sơn

TS

Sở Văn hóa, Thê thao và Du lịch tỉnh Lào Cai

3

Phạm Trung Lương

PGS.TS

Viện Nghiên cứu Phát triển du lịch

4

Trần Thúy Anh

TS

Khoa Du Lịch - Trường Đại học Khoa học XH&NV, ĐHQGHN

5

Đặng Thị Oanh

TS

Trường Cao đẳng Sư Phạm tỉnh Điện Biên

6

Đặng Tuấn Hùng

Ths

Sở VHTT & DL Hòa Bình

7

Phạm Minh Hải

TS

Viện Khoa học Đo đạc và Bản Đồ, Bộ Tài nguyên và Môi trường

8

Nguyễn Mạnh Hùng

Ths

Ban dân vận tỉnh ủy Yên Bái

9

Trần Nữ Ngọc Anh

Ths

Ủy ban dân tộc

10

Hoàng Thu Huyền

Ths

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai

8. Thời gian dự kiến tổ chức, đánh giá, nghiệm thu: 10-11/2016

9. Địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Nhà điều hành ĐHQGHN

10. Nội dung báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (báo cáo kèm theo)

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KHCN-TB.09X

 VNU Media - Văn phòng Tây Bắc
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   |