Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2017

Thực hiện Nghị định số 27/NĐ-CP ngày 10/3/2015 Quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”; Công văn số 3332/BGDĐT-TĐKT ngày 07/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2017; ĐHQGHN đề nghị các đơn vị tiến hành xét chọn các cá nhân đảm bảo đúng tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ theo Nghị định của Chính phủ và Công văn hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

ĐHQGHN hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú (NGND, NGƯT) năm 2017 tại ĐHQGHN như sau:

1. Hội đồng cấp cơ sở xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT

- Đối với đơn vị thành viên, trực thuộc: Hội đồng cấp cơ sở do Thủ trưởng đơn vị thành viên, trực thuộc ra quyết định thành lập.

Cán bộ công tác tại đơn vị phục vụ, dịch vụ đăng ký xét danh hiệu NGND, NGƯT tại Hội đồng của đơn vị đào tạo nơi cán bộ đó đang tham gia công tác giảng dạy. Quy trình giới thiệu và lấy phiếu tín nhiệm thực hiện tại đơn vị cán bộ đó đang công tác.

- Đối với Cơ quan ĐHQGHN: Giám đốc ĐHQGHN hoặc Phó giám đốc ĐHQGHN làm Chủ tịch Hội đồng; một Phó Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Cơ quan làm Phó Chủ tịch Hội đồng; Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban: Tổ chức Cán bộ, Đào tạo, Khoa học Công nghệ, Chính trị và Công tác HSSV, Thanh tra và Pháp chế, Kế hoạch Tài chính; 03 đại diện NGND, NGƯT hoặc Chiến sĩ Thi đua cấp ĐHQGHN làm uỷ viên.

2. Hội đồng cấp ĐHQGHN xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT

Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT cấp ĐHQGHN do Giám đốc ĐHQGHN ra quyết định thành lập. Thành phần Hội đồng được quy định như sau:

Giám đốc ĐHQGHN hoặc Phó Giám đốc ĐHQGHN làm Chủ tịch Hội đồng; một Phó Giám đốc làm Phó Chủ tịch Thường trực; Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN làm Phó Chủ tịch; Phó Giám đốc ĐHQGHN, Hiệu trưởng các trường đại học thành viên, Chủ nhiệm một số khoa trực thuộc, Chánh Văn phòng, Trưởng một số Ban chức năng: Chính trị và Công tác HSSV, Đào tạo, Khoa học Công nghệ, Tổ chức Cán bộ, Thanh tra và Pháp chế, Kế hoạch Tài chính; 03 đại diện NGND, NGƯT làm uỷ viên.

3. Tiêu chuẩn

Thực hiện theo Quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” tại Nghị định số 27/NĐ-CP ngày 10/3/2015  của Chính phủ và Công văn số 3332/BGDĐT-TĐKT ngày 07/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT năm 2017.

4. Thời gian

Dự kiến phiên họp Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT cấp ĐHQGHN thực hiện trong khoảng  từ 15/2/2017 đến 30/2/ 2017.

ĐHQGHN đề nghị các đơn vị tiến hành xét duyệt và nộp hồ sơ (05 bộ) trực tiếp về Thường trực Hội đồng TĐKT ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác HSSV) chậm nhất ngày 30/01/2017. ĐHQGHN sẽ không nhận hồ sơ sau thời hạn nói trên.

Lưu ý: Hồ sơ của Hội đồng cấp cơ sở theo mẫu 02, 03, 04, 05 Nghị định số 27/NĐ-CP, soạn thảo trên hệ điều hành Microsoft Word, phông chữ Times New Roman và gửi qua email: trinhthai1202@vnu.edu.vn.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ về Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên qua điện thoại 04.37547670 (436) hoặc qua email: tamntt@vnu.edu.vn để được giải đáp.

Các tài liệu liên quan:

- Nghị định số 27/NĐ-CP

- Công văn số 3332/BGDĐT-TĐKT

 Trang Tâm - Ban CT&CTHSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   |