Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Thông tin LATS của NCS Vũ Phương Ly

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Phương Ly

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 27/12/1981

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: Quyết định công nhận đề tài và người hướng dẫn luận án tiến sĩ số 1763/QĐ-SĐH ký ngày ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định về việc thay đổi đề tài luận án cho nghiên cứu sinh số 246/QĐ-SĐH ký ngày 26 tháng 2 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn.

7. Tên đề tài luận án: Vấn đề giới trong bối cảnh của biến đổi khí hậu (nghiên cứu trường hợp tại xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định).      

8. Chuyên ngành: Xã hội học

9. Mã số: 62 31 30 01

10. Cán bộ hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Hữu Minh và PGS. TS Nguyễn Thị Kim Hoa

11. Tóm tắt kết quả mới của luận án:

·                     Trên cơ sở hệ thống hóa các nghiên cứu lý luận về giới và biến đổi khí hậu, luận án phân tích tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) đến quan hệ giới trong các hoạt động sản xuất nông nghiệp ở địa phương, từ đó xây dựng các hiểu biết tối hơn về tác động của BĐKH đến bình đẳng giới.

·                     Luận án phân tích tác động của BĐKH đến quan hệ giới trong các hoạt động ứng phó phi sản xuất, trong đó bao gồm sự tham gia của phụ nữ trong các hoạt động ứng phó với BĐKH ở cấp cộng đồng.

·                     Luận án đóng góp vào việc kiểm chứng các luận điểm xã hội học liên quan đến giới và BĐKH trong một bối cảnh nghiên cứu cụ thể ở Việt Nam, từ đó đóng góp bổ sung thêm vào các phân tích và thông tin nghiên cứu xã hội học về giới, BĐKH và môi trường.

·                     Luận án đưa ra các đề xuất nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong các chính sách và chương trình can thiệp ứng phó với BĐKH.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: 1/Chính quyền địa phương tỉnh Nam Định, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên thiên nhiên và môi trường, Bộ Phát triển nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam có thể tham khảo vì đây là các cơ quan chính quyền đang có các can thiệp về các vấn đề bình đẳng giới và biến đổi khí hậu, 2) các trường đại học, các tổ chức phi chính phủ địa phương và các tổ chức quốc tế đang làm việc về vấn đề giới và biến đổi khí hậu có thể sử dụng như một tài liệu tham khảo.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Tác động của BĐKH đối với các sức ép tinh thần đối với phụ nữ do gánh nặng công việc không được trả công phát sinh từ các tác động của BĐKH.

14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

·                     Vũ Phương Ly và Lan Hương (2014), “Phụ nữ nông thôn”, Tạp chí nghiên gia đình và xã hội (9), tr.53-64.

·                     Vũ Phương Ly (2016), “Giới trong chương trình nghị sự toàn cầu về giới và biến đổi khí hậu”, Tạp chí nghiên gia đình và xã hội (1), tr.37-45.

Thông tin LATS bằng tiếng Anh

 Tân Lê - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   |