Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp ĐHQG mã số KHCN-TB.11X/13-18
1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu mối quan hệ tộc người ở vùng biên giới với Trung Quốc góp phần ổn định xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Bắc

2.     Mã số: KHCN-TB.11X/13-18

3.     Kinh phí: 2,8 tỷ đồng

4.     Thời gian thực hiện: 2014-2017

5.     Tổ chức chủ trì: Học viện Chính trị Khu vực I

6.     Chủ nhiệm đề tài: TS. Đậu Tuấn Nam

7.     Danh sách các thành viên tham gia thực hiện chính:

TT

Họ và tên

Cơ quan công tác

1.              

TS. Đậu Tuấn Nam

Học viện Chính trị khu vực I

2.              

TS. Vũ Trường Giang

Học viện Chính trị khu vực I

3.              

PGS.TS. Đoàn Minh Huấn

Học viện Chính trị khu vực I

4.              

PGS.TS. Nguyễn Văn Minh

Viện Dân tộc học

5.              

ThS. Vũ Hải Vân

Học viện An ninh nhân dân

6.              

ThS. Nguyễn Văn Tặng

Học viện Chính trị khu vực I

7.              

 PGS.TS. Lâm Bá Nam

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

8.              

PGS.TS. Trần Xuân Dung

Học viện An ninh nhân dân

9.              

TS. Đặng Thị Hoa

Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới

10.           

TS. Phan Văn Hùng

Ủy ban Dân tộc

 

8.     Thời gian dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: 4-5/2016

9.     Địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Nhà Điều hành ĐHQGHN

10.  Nội dung báo cáo đánh giá đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (báo cáo kèm theo)

 Quang Tuấn - Văn phòng Tây Bắc
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   |