Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia mã số: KHCN-TB.12X/13-18
1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu biến đổi xã hội vùng Tây Bắc phục vụ xây dựng mô hình phát triển bền vững

2.     Mã số: KHCN-TB.12X/13-18

3.     Kinh phí: 2,5 tỷ đồng

4.     Thời gian thực hiện: 2014-2017

5.     Tổ chức chủ trì: : Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

6.     Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Nguyễn Tất Giáp

7.     Danh sách các thành viên tham gia thực hiện chính:

TT

Họ và tên

Cơ quan công tác

1.              

PGS.TS Nguyễn Tất Giáp

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

2.              

PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

3.              

TS. Đặng Ánh Tuyết

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

4.              

PGS.TS Đoàn Minh Huấn

Học viện Chính trị Khu vực I

5.              

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Học viện Chính trị Khu vực I

6.              

TS. Lê Thị Thục

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

7.              

TS. Vũ Kim Chi

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

8.              

TS. Doãn Hùng

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

9.              

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

10.           

TS. Nguyễn Thị Mai

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

11.           

TS. Trần Thị Mỹ Hường

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

12.           

TS. Nguyễn Thị Vân Hằng

Trường Chính trị tỉnh Lào Cai

13.           

ThS. Nguyễn Thị Nguyệt Ánh

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

8.     Thời gian dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: 4-5/2017

9.     Địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Nhà Điều hành ĐHQGHN

10.  Nội dung báo cáo đánh giá đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (báo cáo kèm theo)

 Thúy Dinh - Văn phòng Tây Bắc
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   |