Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2018

Căn cứ công văn số 209/BKHCN-KHTH ngày 23/01/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2018, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) hướng dẫn các đơn vị đánh giá tình hình thực hiện và xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2017.  

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2016 và 5 tháng đầu năm 2017

1.1. Đánh giá  tình hình thực hiện cơ chế, chính sách về KH&CN

a. Đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược KH&CN của đơn vị, của ĐHQGHN.

b. Đánh giá rõ việc triển khai ban hành các văn bản nhằm cụ thể hóa các chính sách của nhà nước, của ĐHQGHN về KH&CN tại đơn vị. 

1.2. Đánh giá tình tình thực hiện các nhiệm vụ KH&CN

a. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN quốc gia: mô tả các kết quả nổi bật; nêu rõ tác động của các kết quả nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ vào đời sống, tham gia giải quyết các vấn đề của bộ/ngành/địa phương; cụ thể về số lượng các sản phẩm KH&CN.

b. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQGHN, cấp cơ sở.

c. Kết quả tham gia thực hiện chương trình, dự án hợp tác với các bộ/ngành, doanh nghiệp, địa phương.

d. Kết quả thực hiện chương trình, dự án hợp tác quốc tế.

e. Kết quả thực hiện dịch vụ khoa học và chuyển giao công nghệ.

f. Kết quả thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, dự án tăng cường năng lực phục vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo.

g. Kết quả công tác phát triển nguồn nhân lực KH&CN, xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh, nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo sau đại học.

h. Kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ trẻ và sinh viên.

i. Kết quả khen thưởng về KH&CN (Giải thưởng KH&CN các cấp).

l. Hoạt động của các phòng thí nghiệm trọng điểm.

m. Đánh giá chung: Các kết quả nổi bật từ các hoạt động KH&CN giai đoạn 2011-2015, nhấn mạnh, mô tả rõ về những giá trị khoa học và thực tiễn. Những tồn tại và đề xuất các giải pháp khắc phục.

1.3. Báo cáo tình hình phân bổ và kết quả thực hiện dự toán ngân sách cho hoạt động KH&CN năm 2016, 5 tháng đầu năm 2017 và ước thực hiện 7 tháng cuối năm 2017.

2. Xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2018

Căn cứ định hướng chiến lược phát triển KH&CN của Nhà nước và Chiến lược phát triển KH&CN của ĐHQGHN đến năm 2020, đề nghị đơn vị xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2018 của đơn vị mình.

Căn cứ Nghị định 99/2014/NĐ-CP ngày 25/10/2014 quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động KH&CN trong các cơ sở giáo dục đại học, đơn vị xây dựng dự toán ngân sách cho các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở; hội nghị, hội thảo khoa học; hỗ trợ, khuyến khích sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh nghiên cứu khoa học; ...  từ nguồn thu học phí và các nguồn thu hợp pháp của đơn vị.

Ngân sách nhà nước cấp từ sự nghiệp KH&CN được ĐHQGHN tập trung, ưu tiên đầu tư cho các nhiệm vụ KH&CN tạo sản phẩm trọng điểm, chủ lực.

2.1. Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu KH&CN

- Mục tiêu và các chỉ tiêu cơ bản;

- Nhiệm vụ KH&CN chính và sản phẩm KH&CN tương ứng của năm;

- Kế hoạch hoạt động năm 2018 của các PTN trọng điểm trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 1036/QĐ-ĐHQGHN ngày 15/4/2016.

2.2. Nhiệm vụ KH&CN cấp đơn vị

- Đề tài cơ sở (xây dựng dự toán từ nguồn thu theo Nghị định 99);

- Hội nghị, hội thảo; hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên (xây dựng dự toán từ nguồn thu theo Nghị định 99);

- Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của các tổ chức KH&CN theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch 121/TTLT-BTC-BKHCN ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Công tác thông tin, thống kê và truyền thông KH&CN;

- Xác lập, khai thác quyền sở hữu trí tuệ đối với các kết quả nghiên cứu khoa học; hỗ trợ tạo lập, khai thác, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ đối với các sản phẩm đặc thù của địa phương;

- Tham gia chợ thiết bị và công nghệ; sàn giao dịch công nghệ;

- Hình thành, phát triển doanh nghiệp KH&CN;

- Các hoạt động KH&CN không thường xuyên, phát sinh hoặc những nhiệm vụ do cấp trên giao cần xây dựng thuyết minh chi tiết.

2.3. Nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

- Việc triển khai các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thực hiện theo hình thức đặt hàng, được quy định tại Luật KH&CN và được hướng dẫn tại các văn bản dưới luật (Thông tư 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014). Đơn vị thực hiện theo công văn số 721/ĐHQGHN-KHCN ngày 07/3/2017 của ĐHQGHN về đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia năm 2018.

- Đề xuất nhiệm vụ hợp tác quốc tế về KH&CN theo nghị định thư: hồ sơ đề xuất đặt hàng căn cứ theo Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN 30/5/2014 về quy định quản lý các nhiệm vụ KH&CN theo nghị định thư. Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ cần có căn cứ pháp lý rõ ràng, cam kết của đối tác nước ngoài cùng hợp tác thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo lợi ích của các bên và khai thác được thế mạnh về KH&CN, nguồn tài chính của các nước tiên tiến để giải quyết vấn đề KH&CN cấp thiết trong nước.

2.4. Nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQGHN

Thực hiện theo Công văn số 1078/ĐHQGHN-KHCN ngày 31/3/2017 về đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQGHN năm 2018.

Đơn vị thẩm định và tổng hợp đề xuất của các cá nhân hoặc tổ chức để xây dựng danh mục đề tài KH&CN của đơn vị, gửi về ĐHQGHN trước ngày 28/4/2017 (kèm theo biên bản thẩm định). 

2.5. Các dự án tăng cường năng lực nghiên cứu, chống xuống cấp

Trên cơ sở hệ thống PTN đã được quy hoạch, đơn vị gửi đề xuất dự án tăng cường năng lực năm 2017 về ĐHQGHN qua Ban Khoa học Công nghệ trước ngày 31/5/2017.

2.6. Các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển cho KH&CN để cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới hoặc đầu tư xây dựng cơ bản cho các phòng thí nghiệm, các tổ chức nghiên cứu – phát triển.

Đơn vị gửi hồ sơ dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển KH&CN năm 2018 về ĐHQGHN qua Ban Khoa học Công nghệ trước ngày 31/5/2017.

2.7. Tổ chức và tiến độ thực hiện

Để đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Nhà nước, ĐHQGHN đề nghị đơn vị xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2018 theo hướng dẫn của công văn này (bản cứng và bản mềm) nộp trước ngày 31/5/2017 (qua Ban Khoa học Công nghệ và địa chỉ email: khcn@vnu.edu.vn).

Đối với các đơn vị không thực hiện hoặc nộp chậm so với qui định, ĐHQGHN sẽ không bố trí kinh phí KHCN cho đơn vị.

Đề nghị đơn vị thực hiện đúng theo những nội dung hướng dẫn trên./.

Chi tiết phụ lục

 VNU Media - Ban KHCN
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   |