Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQGHN năm 2018

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo kế hoạch đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp ĐHQGHN năm 2018 như sau:

1. Thời gian tiếp nhận đề xuất: 05/5/2017.

2. Mẫu đề xuất: theo mẫu gửi kèm.

3. Căn cứ đề xuất

- Đối với nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản, sản phẩm khoa học phải phù hợp với chuẩn mực quốc tế;

- Đối với nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ, sản phẩm lấy hiệu quả kinh tế-xã hội của việc ứng dụng trong thực tiễn làm tiêu chuẩn chủ yếu.

4. Các hướng ưu tiên

- Nghiên cứu định vị và phát triển khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam;

- Kinh tế học vĩ mô và chính sách kinh tế vĩ mô trong điều kiện hội nhập quốc tế của Việt Nam;

- Nghiên cứu Trung Quốc;

- Nghiên cứu khoa học tính toán tin – sinh – dược;

- Nghiên cứu và chế tạo các linh kiện micro-nano và mạch tích hợp ứng dụng trong các hệ thống đo lường, điều khiển, viễn thông và y tế;

- Tích hợp và phát triển bền vững các nguồn năng lượng tái tạo.

5. Tổ chức thực hiện

a) Chương trình nghiên cứu trọng điểm:

Mỗi chương trình xây dựng ít nhất 01 đề tài/dự án/chương trình.

b) Nhiệm vụ theo các Hội đồng ngành/liên ngành:

Đơn vị tổ chức xây dựng đề xuất, báo cáo ĐHQGHN để các Hội đồng ngành/liên ngành xem xét theo quy định./.

 VNU Media - Ban KH&CN
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   |