Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia KHCN-TB.20X/13-18

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu đề xuất chính sách và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số nhằm phát triển bền vững vùng Tây Bắc.

2. Mã số: KHCN-TB.20X/13-18

3. Kinh phí: 2280 triệu đồng

4. Thời gian thực hiện: 2016 - 2017

5. Tổ chức chủ trì: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

6. Chủ nhiệm đề tài: TS. Cao Anh Đô

7. Danh sách các thành viên tham gia thực hiện chính:

TT

Họ và tên

Cơ quan công tác

1.              

TS. Cao Anh Đô

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

2.              

TS. Cao Minh Công

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

3.              

PGS.TS. Võ Kim Sơn

Học viện Hành chính quốc gia

4.              

PGS.TS. Nguyễn Cảnh Quý

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

5.              

TS. Nguyễn Văn Dũng

Trường Cán bộ Dân tộc

6.              

TS. Nguyễn Thị Bích Thu

Trường Cán bộ Dân tộc

(tham gia từ 01-12/2016)

7.              

PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

8.              

PGS.TS. Phan Trọng Hào

Hội đồng Lý luận Trung ương

9.              

TS. Lê Thị Thu Hiền

Học viện Hành chính quốc gia

10.           

ThS. Nguyễn Thị Tố Uyên

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

11.           

PGS.TS. Trần Trung

Trường Cán bộ Dân tộc

(tham gia từ 01-12/2017)

8. Thời gian dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: tháng 2 - tháng 3/2018

9. Địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Phòng 202, Nhà Điều hành D2 ĐHQGHN

10. Nội dung báo cáo đánh giá đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (tại đây)

 VNU Media - Văn phòng Tây Bắc
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   |