Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Triển khai báo cáo thống kê về công tác tổ chức cán bộ theo các biểu mẫu dùng chung của ĐHQGHN

>>> Tải về tất cả các biểu mẫu theo văn bản số 1817/ĐHQGHN-TCCB về việc triển khai báo cáo thống kê công tác tổ chức can bộ theo các biểu mẫu dung chung của ĐHQGHN

Thực hiện Thông báo kết luận số 1338/TB-ĐHQGHN của Giám đốc ĐHQGHN tại Hội nghị chuyên đề công tác tổ chức cán bộ Quý I/2018, Ban Tổ chức Cán bộ đã xây dựng và hoàn thành bộ biểu mẫu thống kê về công tác tổ chức cán bộ.

ĐHQGHN đề nghị các đơn vị triển khai một số nhiệm vụ sau đây:

1.Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Thông tin trực thuộc Văn phòng ĐHQGHN có trách nhiệm nghiên cứu và đề xuất các giải pháp khả thi để đưa bộ biểu mẫu thống kê nêu trên vào trường thông tin dữ liệu cán bộ, nhằm góp phần cải tiến và nâng cấp Cổng thông cán bộ của ĐHQGHN.

2. Định kỳ vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm, các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc xây dựng báo cáo thống kê theo bộ biểu mẫu nêu trên và báo cáo ĐHQGHN (qua Ban Tổ chức Cán bộ) vào tháng 7 của năm đó và tháng 01 của năm tiếp theo (riêng năm 2018 áp dụng thực hiện từ đợt tháng 12). Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát việc xây dựng các báo cáo thống kê và chịu trách nhiệm trước Giám đốc ĐHQGHN về cơ sở dữ liệu thông tin này. ĐHQGHN sẽ xem xét việc đánh giá thi đua trong năm học của đơn vị hoặc đánh giá thủ trưởng đơn vị trong năm tài chính đối với các đơn vị không nộp đủ hoặc nộp báo cáo chậm kế hoạch được giao.

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, nếu có vướng mắc cần trao đổi, đề nghị các đơn vị liên hệ với đồng chí Nguyễn Đăng Khoa, chuyên viên Ban Tổ chức Cán bộ, số điện thoại: (024) 3754 7670, máy lẻ: 611, email: khoand@vnu.edu.vn.

STT

Ký hiệu
biểu mẫu

Tên biểu mẫu

Kỳ
báo cáo

Mức độ
sử dụng

Mục đích
sử dụng
báo cáo

Ghi chú

I

Các biểu mẫu thống kê dùng chung được sử dụng để báo cáo ĐHQGHN

1

Biểu 1.1

Danh sách đơn vị/bộ phận được thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên, giải thể tính đến thời điểm báo cáo

30/6 và 15/12

Theo
định kỳ

Báo cáo theo giai đoạn hoặc trong năm

Đơn vị gửi báo cáo theo định kỳ

2

Biểu 1.2

Danh sách cán bộ được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm tính đến thời điểm báo cáo

30/6 và 15/12

Theo
định kỳ

Báo cáo theo giai đoạn hoặc trong năm

Đơn vị gửi báo cáo theo định kỳ

3

Biểu 1.3

Biểu tổng hợp số lượng viên chức được bổ nhiệm, miễn nhiệm của đơn vị năm.…

30/6 và 15/12

Theo
định kỳ

Báo cáo theo giai đoạn hoặc trong năm

Đơn vị gửi báo cáo theo định kỳ

4

Biểu 1.6

Bản đề xuất nhu cầu tuyển dụng giảng viên/nghiên cứu viên trong năm (tính đến thời điểm báo cáo)

30/6 và 15/12

Theo
định kỳ

Báo cáo theo giai đoạn hoặc trong năm

Đơn vị gửi báo cáo theo định kỳ

5

Biểu 1.7

Tình hình thực hiện cam kết của giảng viên, NCV được tuyển dụng sau ba năm thực hiện hợp đồng làm việc

30/6 và 15/12

Theo
định kỳ

Báo cáo theo giai đoạn hoặc trong năm

Đơn vị gửi báo cáo theo định kỳ

6

Biểu 1.8

Danh sách các trường hợp được tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển đặc cách năm.…

31/12

Theo
định kỳ

Định kỳ
cuối năm

Đơn vị gửi báo cáo theo định kỳ

7

Biểu 1.11

Báo cáo thống kê danh sách công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật năm…. (tính đến ngày 31/12/….)

31/12

Theo
định kỳ

Định kỳ
cuối năm

Đơn vị gửi báo cáo theo định kỳ

8

Biểu 2.1

Kết quả đào tạo, bồi dưỡng viên chức ở trong nước năm…

31/12

Theo
định kỳ

Định kỳ
cuối năm

Đơn vị gửi báo cáo theo định kỳ

9

Biểu 2.2

Kết quả đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý ở trong nước năm…

31/12

Theo
định kỳ

Định kỳ
cuối năm

Đơn vị gửi báo cáo theo định kỳ

10

Biểu 2.5

Kết quả đào tạo, bồi dưỡng công chức ở nước ngoài năm...   

31/12

Theo
định kỳ

Định kỳ
cuối năm

Đơn vị gửi báo cáo theo định kỳ

11

Biểu 2.6

Kết quả đào tạo, bồi dưỡng viên chức ở nước ngoài năm…

31/12

Theo
định kỳ

Định kỳ
cuối năm

Đơn vị gửi báo cáo theo định kỳ

12

Biểu 2.3

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức ở trong nước năm….

15/01

Theo
định kỳ

Giữa tháng 1 năm sau

Đơn vị gửi báo cáo theo định kỳ

13

Biểu 2.4

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý ở trong nước năm….

15/01

Theo
định kỳ

Giữa tháng 1 năm sau

Đơn vị gửi báo cáo theo định kỳ

14

Biểu 2.7

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở nước ngoài năm…

15/01

Theo
định kỳ

Giữa tháng 1 năm sau

Đơn vị gửi báo cáo theo định kỳ

15

Biểu 3.1

Báo cáo kết quả thực hiện nâng bậc lương đối với công chức, viên chức và người lao động trong năm

30/11

Theo
định kỳ

Chu kỳ xét nâng lương của ĐHQGHN

Đơn vị gửi báo cáo theo định kỳ

16

Biểu 3.2

Báo cáo kết quả thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức và người lao động trong năm

30/11

Theo
định kỳ

Chu kỳ xét nâng lương của ĐHQGHN

Đơn vị gửi báo cáo theo định kỳ

17

Biểu 3.3

Báo cáo nhu cầu thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo trong năm

30/6

Theo
định kỳ

Chu kỳ xét nâng lương của ĐHQGHN

Đơn vị gửi báo cáo theo định kỳ

18

Biểu 3.4

Danh sách công chức, viên chức nghỉ hưu năm… (tính đến thời điểm báo cáo)

30/6

Theo
định kỳ

Định kỳ
cuối năm

Đơn vị gửi báo cáo theo định kỳ

19

Biểu 3.5

Danh sách công chức, viên chức kéo dài thời gian làm việc khi đến tuổi nghỉ hưu năm… (tính đến thời điểm báo cáo)

30/6

Theo
định kỳ

Định kỳ
cuối năm

Đơn vị gửi báo cáo theo định kỳ

20

Biểu 4.1

Danh sách cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ của đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc (tính đến ngày 31/12/...)

15/12

Theo
định kỳ

Báo cáo tổng kết năm về công tác TCCB

Đơn vị gửi báo cáo theo định kỳ

21

Biểu 4.2

Danh sách số lượng và trình độ nhân lực tổ chức cán bộ của đơn vị (tính đến thời điểm báo cáo)

15/12

Theo
định kỳ

Báo cáo tổng kết năm về công tác TCCB

Đơn vị gửi báo cáo theo định kỳ

22

Biểu 4.3

Đội ngũ nhân lực của ĐHQGHN phân chia theo chức danh khoa học và trình độ đào tạo (tính đến thời điểm báo cáo)

15/12

Theo
định kỳ

Báo cáo tổng kết năm về công tác TCCB

Đơn vị gửi báo cáo theo định kỳ

23

Biểu 4.4

Đội ngũ nhân lực của ĐHQGHN phân theo nhóm đối tượng, vị trí việc làm (tính đến thời điểm báo cáo)

15/12

Theo
định kỳ

Báo cáo tổng kết năm về công tác TCCB

Đơn vị gửi báo cáo theo định kỳ

24

Biểu 4.5

Báo cáo thống kê phát sinh tăng, giảm cán bộ khoa học trong năm…theo từng đơn vị

30/6 và 15/12

Theo
định kỳ

Báo cáo tổng kết năm về công tác TCCB

Đơn vị gửi báo cáo theo định kỳ

25

Biểu 5.1

Thống kê số liệu biên chế (người hưởng lương và phụ cấp từ NSNN) của cơ quan trực thuộc Chính phủ

30/6 và 15/12

Theo
định kỳ và giai đoạn

Báo cáo
Đảng ủy

Đơn vị gửi báo cáo theo định kỳ

26

Biểu 5.2

Biểu tổng hợp số lượng công chức, viên chức và lao động hợp đồng của ĐHQGHN năm….

31/12

Theo
định kỳ

Định kỳ
cuối năm

Đơn vị gửi báo cáo theo định kỳ

27

Biểu 5.4

Báo cáo thống kê về cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/CP (tính đến thời điểm báo cáo)

30/6

Theo
định kỳ

Định kỳ
giữa năm

Đơn vị gửi báo cáo theo định kỳ

II

Các biểu mẫu thống kê dùng chung được sử dụng trong công tác quản lý cán bộ tại đơn vị

28

Biểu 1.4

Danh sách nhân sự được tuyển dụng tính đến thời điểm báo cáo

30/6 và 15/12

Theo
định kỳ

Lưu trữ tại đơn vị

Sử dụng khi có đợt kiểm tra

29

Biểu 1.5

Bảng theo dõi tiếp nhận công chức và thu nhận viên chức về đơn vị công tác

30/6 và 15/12

Theo
định kỳ

Lưu trữ tại đơn vị

Sử dụng khi có đợt kiểm tra

30

Biểu 1.9

Sổ theo dõi tuyển dụng công chức, viên chức

30/6 và 15/12

Theo
định kỳ

Lưu trữ tại đơn vị

Sử dụng khi có đợt kiểm tra

31

Biểu 1.10

Danh sách thăng hạng, thay đổi chức danh nghề nghiệp của công chức, viên chức tính đến thời điểm báo cáo

30/6 và 15/12

Theo
định kỳ

Lưu trữ tại đơn vị

Sử dụng khi có đợt kiểm tra

32

Biểu 2.8

Quản lý cán bộ đào tạo dài hạn ở nước ngoài (tính đến thời điểm báo cáo)

30/6 và 15/12

Theo
định kỳ

Lưu trữ tại đơn vị

Sử dụng khi có đợt kiểm tra

33

Biểu 2.9

Quản lý cán bộ đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn ở nước ngoài (tính đến thời điểm báo cáo)

30/6 và 15/12

Theo
định kỳ

Lưu trữ tại đơn vị

Sử dụng khi có đợt kiểm tra

34

Biểu 2.10

Báo cáo tình hình thực hiện và quyết toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức và người lao động năm…

31/12

Theo
định kỳ

Lưu trữ tại đơn vị

Sử dụng khi có đợt kiểm tra

35

Biểu 2.11

Bảng theo dõi thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức

31/12

Theo
định kỳ

Lưu trữ tại đơn vị

Sử dụng khi có đợt kiểm tra

36

Biểu 5.3

Báo cáo chất lượng công chức, viên chức, hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công  lập  năm… (tính đến thời điểm báo cáo)

31/12

Theo
định kỳ

Lưu trữ tại đơn vị

Sử dụng khi có đợt kiểm tra

37

Biểu 5.5

Số lượng cán bộ, giảng viên, nhân viên năm học… (tính đến thời điểm báo cáo)

30/6

Theo
định kỳ

Lưu trữ tại đơn vị

Sử dụng khi có đợt kiểm tra

 

 VNU Media - Ban TCCB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   |