CÁN BỘ
Trang chủ   >  CÁN BỘ  >   Văn bản liên quan
Các văn bản liên quan đến Tổ chức - Cán bộ

>>> Tải về tất cả các biểu mẫu theo văn bản số 1817/ĐHQGHN-TCCB về việc triển khai báo cáo thống kê công tác tổ chức cán bộ theo các biểu mẫu dùng chung của ĐHQGHN

>>> Hướng dẫn kê khai biểu mẫu quy hoạch cán bộ khoa học theo ngành/chuyên ngành đào tạo

>>> Bộ biểu mẫu quy hoạch cán bộ khoa học theo ngành/chuyên ngành đào tạo gắn với KHCN

 

STT
Ký, mã hiệu
Ngày 
ban hành
Cơ quan
ban hành
Tên tài liệu
Hiệu lực
thi hành
Hiệu lực sử dụng văn bản
Còn
Không
A
B
C
D
E
F
G
H
I.
TUYỂN DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
 
 
 
1.                
68/2000/NĐ-CP
17/11/2000
Chính phủ
Nghị định về việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vịsự nghiệp
02/12/2000
x
 
2.                
15/2001/TT-BTCCBCP
11/4/2001
Ban
Tổ chức
Cán bộ
Chính phủ
Thông tư hướng dẫn thực hiện số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính, nhà nước, đơnvịsựnghiệp
01/01/2001
x
 
3.                
58/2010/QH12
15/11/2010
Quốc hội
Luật Viên chức được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15/11/2010
01/01/2012
x
 
4.                
29/2012/NĐ-CP
12/4/2012
Chính phủ
Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lýviên chức
01/6/2012
x
 
5.                
41/2012/NĐ-CP
08/5/2012
Chính phủ
Nghị định quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
25/6/2012
x
 
6.                
14/2012/TT-BNV
18/12/2012
Bộ Nội vụ
Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CPngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệpcông lập
05/02/2013
x
 
7.                
35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV               
23/8/2006
Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ
Thông tư liên tịch Hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở cáccơ sở giáo dục phổ thông công lập
23/8/2006
x
 
8.                
59/2008/TT-BGDĐT
31/10/2008
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tư hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường chuyên biệt
công lập
31/10/2008
x
 
9.                
16/2017/TT-BGDĐT
12//72017
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tưhướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập
28/8/2017
x
 
10.             
27/2012/NĐ-CP
06/4/2012
Chính phủ
Nghị định quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của
viên chức
25/5/2012
x
 
11.             
09/2012/TT-BNV
10/12/2012
Bộ Nội vụ
Thông tư quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức,viên chức
01/02/2013
x
 
12.             
22/2008/QH12
13/11/2008
Quốc hội
Luật Cán bộ, công chức được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13/11/2008
01/01/2010
x
 
13.             
06/2010/NĐ-CP
25/01/2010
Chính phủ
Nghị định quy định những người là công chức
15/3/2010
x
 
14.             
08/2011/TT-BNV
02/6/2011
Bộ Nội vụ
Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 quy định những người là công chức
20/7/2011
x
 
15.             
24/2010/NĐ-CP
15/3/2010
Chính phủ
Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý
công chức
01/9/2013
x
 
16.             
13/2010/TT-BNV
30/12/2010
Bộ Nội vụ
Thông tư quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
15/02/2011
x
 
17.             
05/2012/TT-BNV
24/10/2012
Bộ Nội vụ
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng vàquản lý công chức
10/12/2012
x
 
18.             
93/2010/NĐ-CP
31/8/2010
Chính phủ
Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
22/10/2010
x
 
19.             
13/2010/TT-BNV
30/12/2010
Bộ Nội vụ
Thông tư quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
15/02/2011
x
 
20.             
06/2013/TT-BNV
17/7/2013
Bộ Nội vụ
Thông tư bãi bỏ Điều 19 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
01/9/2013
x
 
21.             
21/2010/NĐ-CP
08/3/2010
Chính phủ
Nghị định về quản lý biên chế công chức
01/5/2010
x
 
22.             
07/2010/TT-BNV 
26/7/2010
Bộ Nội vụ
Thông tư hướng dẫn quản lý biên chế công chức quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CPngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế
công chức
15/9/2010
x
 
23.             
46/2010/NĐ-CP
27/4/2010
Chính phủ
Nghị định quy định về thôi việc và nghỉ hưu đối với công chức
01/7/2010
x
 
24.             
53/2015/NĐ-CP
29/5/2015
Chính phủ
Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
15/7/2015
x
 
25.             
34/2011/NĐ-CP
17/5/2011
Chính phủ
Nghị định quy định về xử lý kỷ luật đối vớicông chức
05/7/2010
x
 
26.             
34/2012/NĐ-CP
15/4/2012
Chính phủ
Nghị định về chế độ phụ cấp công vụ
01/6/2012
x
 
27.             
36/2013/NĐ-CP
22/4/2013
Chính phủ
Nghị định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạchcông chức
10/6/2013
x
 
28.             
05/2013/TT-BNV
25/6/2013
Bộ Nội vụ
Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CPngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạchcông chức
10/8/2013
x
 
29.             
06/11/2006
Bộ Nội vụ
Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ công chức
Sau 15 ngày kể từ ngày đăng
công báo
x
 
30.             
06/2007/QĐ-BNV
18/6/2007
Bộ Nội vụ
Quyết định về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức
Sau 15 ngày kể từ ngày đăngcông báo
x
 
31.             
02/2008/QĐ-BNV
06/10/2008
Bộ Nội vụ
Quyết định về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức
Sau 15 ngày kể từ ngày đăngcông báo
x
 
32.             
11/2012/TT-BNV
17/12/2012
Bộ Nội vụ
Thông tư quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức
03/02/2013
x
 
33.             
35/2010/TT-BGDĐT
14/12/2010
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tư quy định danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành giáo dục
28/01/2011
x
 
34.             
33/2015/TT-BGDĐT
14/12/2010
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2010/TT-BGDĐT ngày 14/12/2010của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạoquy định danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành giáo dục
30/12/2015
x
 
35.             
28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV
06/11/2015
Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Nội vụ
Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
25/12/2015
x
 
36.             
05/2016/TT-BGDĐT
21/3/2016
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tư  Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên
06/5/2016
 
x
37.             
1268/QĐ-BGDĐT
20/4/2016
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quyết định về việc đính chính Thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT ngày 21/3/2016 của Bộ trưởng BGiáo dục và Đào tạo quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên
20/4/2016
 
x
38.             
16/2017/TT-BGDĐT
12/7/2017
Bộ Giáo dục và Đào tạo
 Thông tư hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập
28/8/2017
x
 
39.             
01/VBHN-BGDĐT
08/01/2018
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quyết định ban hành quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người việt nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp
Sau 15 ngày
kể từ ngày
đăng Công báo
x
 
40.             
43/2016/TT-BYT
15/12/2016
Bộ Y tế
Thông tư quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế
01/02/2017
x
 
41.             
56/2015/NĐ-CP
09/6/2015
Chính phủ
Nghị định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức (bãi bỏ Điều 45 Nghị định 24/2010/NĐ-CP và Điều 37 Nghị định 29/2012/NĐ-CP)
01/8/2015
x
 
42.             
88/2017/NĐ-CP
27/7/2017
Chính phủ
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
15/9/2017
x
 
43.             
04/VBHN-BNV
09/11/2017
Bộ Nội vụ
Thông tư quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính
01/12/2014
x
 
44.             
03/VBHN-BNV
09/11/2017
Bộ Nội vụ
Thông tư quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
05/02/2011
x
 
45.             
02/VBHN-BNV
09/11/2017
Bộ Nội vụ
 Nghị định về hợp nhất Nghị định 56/2015/NĐ-CP và 88/2017/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
01/8/2015
x
 
46.             
161/2018/NĐ-CP
29/11/2018
Chính phủ
Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
15/01/2019
x
 
47.             
208/2017/TT-BQP
23/8/2017
Bộ Quốc phòng
Thông tư về hướng dẫn chuyển xếp lương đối với sĩ quan, công nhân, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ được tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp
10/10/2017
x
 
48.             
108/2014/NĐ-CP
20/11/2014
Chính phủ
Nghị địnhvề chính sách tinh giản biên chế
10/01/2015
 
Hết hiệu lực 31/12/
2021
49.             
01/VBHN-BNV
02/11/2018
Bộ Nội vụ
Nghị địnhvề chính sách tinh giản biên chế
01/01/2015
x
 
50.             
113/2018/NĐ-CP
31/8/2018
Chính phủ
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản
biên chế
15/10/2018
x
 
51.             
3969/QĐ-ĐHQGHN
04/11/2013
ĐHQGHN
Quyết định về việc thực hiện định mức giờ chuẩn giảng dạy để tính định biên nhân lực giảng dạy của các đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo ở ĐHQGHN
04/11/2013
 
x
52.             
08/4/2005
ĐHQGHN
Hướng dẫn thực hiện xử lý cán bộ, viên chức đi nước ngoài
quá hạn
08/4/2005
x
 
53.             
4632/2008/QĐ-ĐHQGHN
25/8/2008
ĐHQGHN
Phần quy định về Quản lý cán bộ đi nước ngoài (đoàn ra) trong Quy định tạm thời về Quản lý công tác Hợp tác Quốc tế của ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định số4632/2008/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/8/2008 của ĐHQGHN
25/8/2008
 
x
54.             
4616/QĐ-ĐHQGHN
08/12/2014
ĐHQGHN
Quyết định ban hành Quy định về quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Đại học Quốc gia Hà Nội
08/12/2014
x
 
55.             
1923/HD-ĐHQGHN
28/6/2010
ĐHQGHN
Hướng dẫn công tác tính định biên nhân lực của các đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học trong Đại học Quốc gia Hà Nội
28/6/2010
x
 
56.             
2247/HD-ĐHQGHN
06/7/2012
ĐHQGHN
Hướng dẫn tạm thời công tác xác định chỉ tiêu nhân lực của các đơn vị nghiên cứu và phục vụ trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội
06/7/2012
x
 
57.             
2799/HD-ĐHQGHN
19/8/2013
ĐHQGHN
Hướng dẫn đánh giá công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong Đại học Quốc gia Hà Nội
19/8/2013
 
x
58.             
2828/HD-ĐHQGHN
20/8/2013
ĐHQGHN
Hướng dẫn tuyển dụng viên chức trong Đại học Quốc gia Hà Nội
20/8/2013
 
x
59.             
2884/QĐ-TCCB
23/8/2013
ĐHQGHN
Quyết định ban hành “Quy định tạm thời đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của công chức, viên chức thuộc Cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội
23/8/2013
 
x
60.             
3768/QĐ-ĐHQGHN
22/10/2014
ĐHQGHN
Quyết định ban hành Quyđịnh về tuyển dụng, sử dụng và quản lýcông chức, viên chức, người lao động trong Đại học Quốc gia Hà Nội
22/10/2014
x
 
61.             
754/HD-ĐHQGHN
04/3/2015
ĐHQGHN
Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác tổ chức cán bộ trong Đại học Quốc gia Hà Nội
04/3/2015
x
 
62.             
2768/QĐ-ĐHQGHN
31/7/2015
ĐHQGHN
Quy định về đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của công chức, viên chức và người lao động thuộc Cơ quan ĐHQGHN
31/7/2015
x
 
63.             
3905/ĐHQGHN-ĐHQGHN
14/10/2015
ĐHQGHN
Hướng dẫn thực hiện đánh giá năng lực chuyên viên phụ trách công tác tổ chức cán bộ tại Đại học Quốc gia Hà Nội
14/10/2015
x
 
64.             
4999/HD-ĐHQGHN
17/12/2015
ĐHQGHN
Hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong Đại học Quốc gia Hà Nội
17/12/2015
x
 
II.
ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
 
 
 
65.             
13/7/2009
Bộ Tài chính
Quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước”
29/9/2009
x
 
66.             
18/2010/NĐ-CP
05/3/2010
Chính phủ
Nghị định về đào tạo, bồi dưỡngcông chức
01/5/2010
 
x
67.             
101/2017/NĐ-CP
01/9/2017
Chính phủ
Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ( Bãi bỏ các Điều 32, 33, 34, 35 và 36 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP)
21/10/2017
x
 
68.             
08/01/2018
Bộ Nội vụ
Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
01/3/2018
x
 
69.             
25/01/2011
Bộ Nội vụ
Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡngcông chức
13/3/2011
x
 
70.             
21/9/2010
Bộ Tài chính
Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức
06/11/2010
x
 
71.             
15/2012/TT-BNV
25/12/2012
Bộ Nội vụ
Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức
15/02/2013
x
 
72.             
19/2014/TT-BNV
04/12/2014
Bộ Nội vụ
Thông tư quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng
viên chức
02/02/2015
x
 
73.             
1613/QĐ-BGDĐT
16/5/2016
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quyết địnhban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III)
16/5/2016
x
 
74.             
1612/QĐ-BGDĐT
16/5/2016
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quyết địnhban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II)
16/5/2016
x
 
75.             
1611/QĐ-BGDĐT
16/5/2016
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quyết địnhban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I)
16/5/2016
x
 
76.             
17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT
21/6/2016
Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông
Thông tư liên tịch quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ
ứng dụng công nghệ thông tin
21/6/2016
x
 
77.             
2476/QĐ-BKHCN
31/8/2016
Bộ Khoa học và Công nghệ
Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ: kỹ sư
(hạng III)
31/8/2016
x
 
78.             
2476/QĐ-BKHCN
31/8/2016
Bộ Khoa học và Công nghệ
Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ: kỹ sư chính (hạng II)
31/8/2016
x
 
79.             
2476/QĐ-BKHCN
31/8/2016
Bộ Khoa học và Công nghệ
Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ: kỹ sư cao cấp (hạng I)
31/8/2016
x
 
80.             
162/QĐ-BNV
26/02/2016
Bộ Nội vụ
Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh lưu trữ viên (hạng III)
26/02/2016
x
 
81.             
163/QĐ-BNV
26/02/2016
Bộ Nội vụ
Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh lưu trữ viên chính
(hạng II)
26/02/2016
x
 
82.             
2471/QĐ-BKHCN
31/8/2016
Bộ Khoa học và Công nghệ
Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học: nghiên cứu viên cao cấp (hạng I)
31/8/2016
x
 
83.             
2472/QĐ-BKHCN
31/8/2016
Bộ Khoa học và Công nghệ
Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học: nghiên cứu viên chính (hạng II)
31/8/2016
x
 
84.             
2473/QĐ-BKHCN
31/8/2016
Bộ Khoa học và Công nghệ
Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học: nghiên cứu viên (hạng III)
31/8/2016
x
 
85.             
23/5/2017
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tư quy định về điều kiện để các cơ sở giáo dục được tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
08/7/2017
x
 
86.             
10/2017/TT-BNV
29/12/2017
Bộ Nội vụ
Thông tư Quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
01/3/2018
x
 
87.             
05/VBHN-BGDĐT
08/6/2018
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quyết định ban hành quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
x
 
88.             
36/2018/TT-BTC
30/3/2018
Bộ Tài chính
Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
15/6/2018
x
 
89.             
1933/ĐHQGHN-TCCB
12/6/2018
ĐHQGHN
 
Hướng dẫn về việc thực hiện khảo sát nhu cầu và đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động tại ĐHQGHN
 
12/6/2018
x
 
III.
NGẠCH, NÂNG NGẠCH; CHUYỂN NGẠCH CÔNG CHỨC; TIÊU CHUẨN CHỨC DANH, THĂNGHẠNG VÀ THAY ĐỔI CHỨC DANH VIÊN CHỨC
 
 
 
90.             
18/12/1995
Bộ Nội vụ
Quyết định về việc thay đổi tên gọi các ngạch công chức giảng dạy và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch trong trường đại học -
cao đẳng
 
18/12/1995
 
x
91.             
36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV
28/11/2014
Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Nội vụ
Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
01/02/2015
x
 
92.             
11/2014/TT-BNV
09/10/2014
Bộ Nội vụ
Thông tưquy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính
01/12/2014
x
 
93.             
05/2017/TT-BNV
15/8/2017
Bộ Nội vụ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNVngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn,bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức
01/10/2017
x
 
94.             
03/2014/TT-BTTTT
11/3/2014
Bộ Thông tin và Truyền thông
Thông tư quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng côngnghệ
thông tin
28/4/2014
x
 
95.             
17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT 
21/6/2016
Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Thông tin và Truyền thông
Thông tư liện tịch Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
10/08/2016
x
 
96.             
24/2014/TTLT- BKHCN-BNV
01/10/2014
Bộ Khoa học & Công nghệ và Bộ Nội vụ
Thông tư liên tịch Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
01/12/2014
x
 
97.             
01/2016/TTLT-BKHCN-BNV
11/01/2016
Bộ Khoa học & Công nghệ - Bộ Nội vụ
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
01/3/2016
x
 
98.             
13/2014/TT-BNV
31/10/2014
Bộ Nội vụ
Thông tư Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ
15/12/2014
x
 
99.             
08/2015/TT-BNV
28/12/2015
Bộ Nội vụ
Thông tư Hướng dẫn thời gian tập sự, bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ
15/02/2016
x
 
100.         
27/5/2015
Bộ Y tế – Bộ Nội vụ
Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ
16/7/2015
x
 
101.         
11/2015/TTLT-BYT-BNV
27/5/2015
Bộ Y tế - Bộ Nội vụ
Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng
16/7/2015
x
 
102.         
26/2015/TTLT-BYT-BNV
07/10/2015
Bộ Y tế - Bộ Nội vụ
Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y
20/11/2015
x
 
103.         
27/2015/TTLT-BYT-BNV
07/10/2015
Bộ Y tế - Bộ Nội vụ
Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp dược
20/11/2015
x
 
104.         
02/2015/TTLT-BNV-BVHTTDL
 
26/6/2015
Bộ Nội vụ - Bộ Văn hóa Thể thao và
Du lịch
Thông tư liên tịch hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao
01/8/2015
x
 
105.         
13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV
17/10/2014
Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch - Bộ nội vụ
Thông tư liên tịchquy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao
15/12/2014
x
 
106.         
02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV
19/5/2015
Bộ Văn hóa Thể thao và
Du lịch - Bộ Nội vụ
Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện
15/7/2015
x
 
107.         
23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV
16/9/2015
Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ
Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập
03/11/2015
x
 
108.         
22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV
16/9/2015
Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ
Thông tư liên tịchquy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập
03/11/2015
x
 
109.         
11/2016/TTLT-BTTTT-BNV
07/4/2016
Bộ Thông tin và Truyền thông – Bộ Nội vụ
Thông tư liên tịchquy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông
25/5/2016
x
 
110.         
29/12/2017
Bộ Thông tin và Truyền thông
Thông tin quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin
15/02/2018
x
 
111.         
02/2018/TT-BNV
08/01/2018
Bộ Nội vụ
Thông tưquy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ
thông tin
15/02/2018
 
 
112.         
03/11/2004
Bộ Nội vụ
Quyết định về việc ban hành danh mục các ngạch công chức và các ngạch viên chức
Sau 15 ngày kể từ ngày đăng
công báo
x
 
113.         
158/2007/NĐ-CP
27/10/2007
Chính phủ
Nghị định quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức,
viên chức
Sau 15 ngày, kể từ đăng Công báo.
x
 
114.         
150/2013/NĐ-CP
01/11/2013
Chính phủ
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức
20/12/2013
x
 
115.         
20/10/2010
Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ
Thông tư liên tịch hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức
05/12/2010
x
 
116.         
601/QĐ-BNV
09/7/2012
Bộ Nội vụ
Quyết định về việc ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011-2012 theo nguyên tắc cạnh tranh
09/7/2012
x
 
117.         
25/5/2007
Bộ Nội vụ
Thông tư hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức viên chức
Sau 15 ngày kể từ ngày đăng
công báo
x
 
118.         
03/6/2008
Bộ Nội vụ
Thông tư hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ công chức viên chức đã có thông báo nghỉ hưu
Sau 15 ngày kể từ ngày đăng
công báo
x
 
119.         
12/2012/TT-BNV
18/12/2012
Bộ Nội vụ
Thông tư quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với
viên chức
15/02/2013
x
 
120.         
16/2012/TT-BNV
28/12/2012
Bộ Nội vụ
Thông tư ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức
01/3/2013
x
 
121.         
04/2015/NĐ-CP
09/01/2015
Chính phủ
Nghị định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
25/02/2015
x
 
122.         
56/2015/TTLT-BYT-BNV
29/12/2015
Bộ Y tế – Bộ Nội vụ
Thông tư liên tịch quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế
15/02/2016
x
 
123.         
30/8/2017
Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội
Quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội trong các đơn vị sự nghiệp
công lập
15/10/2017
x
 
124.         
18/2017/TT-BGDĐT
21/7/2017
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tưquy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
05/9/2017
x
 
125.         
20/2017/TT-BGDĐT
18/8/2017
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
ban hành
03/10/2017
x
 
126.         
28/2017/TT-BGDĐT
30/11/2017
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tưquy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
 
15/01/2018
 
x
 
127.         
29/2017/TT-BGDĐT
30/11/2017
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tưban hành quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
15/01/2018
x
 
128.         
20/2018/TT-BGDĐT
22/8/2018
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tưban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
10/10/2018
x
 
129.         
 26/2018/TT-BGDĐT
08/10/2018
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tư ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non
23/11/2018
x
 
130.         
08/2018/TT-BGDĐT
12/3/2018
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tư quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
27/4/2018
x
 
131.         
12/2018/TT-BGDĐT
16/4/2018
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tư ban hành quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
01/6/2018
x
 
132.         
31/2018/TT-BGDĐT
24/12/2018
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tư quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập
08/02/2019
x
 
IV.
CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜILAO ĐỘNG
 
 
 
133.         
18/6/2012
Quốc hội
Bộ Luật Lao động được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua
01/5/2013
x
 
134.         
05/2015/NĐ-CP
12/01/2015
Chính phủ
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
01/3/2015
x
 
135.         
44/2013/NĐ-CP
10/5/2003
Chính phủ
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động
01/7/2013
x
 
136.         
45/2013/NĐ-CP
10/5/2013
Chính phủ
Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động
01/7/2013
x
 
137.         
49/2013/NĐ-CP
14/5/2013
Chính phủ
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tiền lương
01/5/2013
x
 
138.         
121/2018/NĐ-CP
13/9/2018
Chính phủ
Nghị địnhsửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của BLuật lao động về tiền lương
01/11/2018
x
 
139.         
20/10/2011
Bộ
Tài Chính
Thông tư của Bộ Tài chính về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp
công lập
01/01/2012
x
 
140.         
57/2014/TT-BTC
06/05/2014
Bộ
Tài Chính
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 141/2011/TT-BTC quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
01/7/2014
 
 
141.         
29/6/2006
Quốc hội
Luật Bảo hiểm xã hội được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006
01/01/2007
 
x
142.         
58/2014/QH13
20/11/2014
Quốc hội
Luật Bảo hiểm xã hội được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namthông qua ngày 20/11/2014
01/01/2016
x
 
143.         
22/12/2006
Chính phủ
Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
Sau 15 ngày
 kể từ ngày đăng
công báo
x
 
144.         
30/01/2007
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP
Sau 15 ngày
kể từ ngày
đăng
công báo
x
 
145.         
23/9/2008
Bộ Lao động – Thương binh và
Xã hội
Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP
Sau 15 ngày kể từ ngày đăng
công báo
x
 
146.         
12/12/2008
Chính phủ
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
01/01/2009
 
x
147.         
100/2012/NĐ-CP
21/11/2012
Chính phủ
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
15/01/2013
 
x
148.         
22/01/2009
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP
01/01/2009
x
 
149.         
13/8/2010
Chính phủ
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo hiểm Xã hội
01/10/2010
x
 
150.         
05/4/2010
Bộ Y tế
Thông tư hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia Bảo hiểm Xã hội bắt buộc
19/5/2010
x
 
151.         
03/01/2014
Bảo hiểm
xã hội
Việt Nam
Quyết định ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ Bảo hiểm
Xã hội
01/4/2014
x
 
152.         
85/2015/NĐ-CP
01/10/2015
Chính phủ
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ
15/11/2015
x
 
153.         
134/2015/NĐ-CP
29/12/2015
Chính phủ
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội và bảo hiểm xã hội tự nguyện
15/02/2016
x
 
154.         
05/2015/NĐ-CP
12/01/2015
Chính phủ
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
08/8/2015
x
 
155.         
148/2018/NĐ-CP
24/10/2018
Chính phủ
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 /01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của bộ luật lao động
15/12/2018
x
 
156.         
23/2015/TT-BLĐTBXH
23/6/2015
Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội
Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
08/8/2015
x
 
157.         
29/12/2017
Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội
Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
15/02/2018
x
 
158.         
30/6/2017
Chính phủ
Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
15/8/2017
x
 
159.         
30/6/2017
Bộ Lao động - Thương binh và
Xã hội
Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng quy định tại các khoản 1,2,3 và khoản 8 điều 1 Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30/6/2017 của Chính phủ
15/8/2017
x
 
160.         
88/2018/NĐ-CP
15/6/2018
Chính phủ
Nghị địnhđiều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
01/7/2018
 
x
 
161.         
93/2015/QH13
22/6/2015
Quốc hội
Nghị quyết về việc thực hiện chinh sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người
lao động
01/01/2016
x
 
162.         
14/11/2008
Quốc hội
Luật Bảo hiểm y tế đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14/11/2008
01/7/2009
x
 
163.         
46/2014/QH13
13/6/2014
Quốc hội
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua
01/01/2015
x
 
164.         
27/7/2009
Chính phủ
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
01/10/2009
 
x
165.         
146/2018/NĐ-CP
17/10/2018
Chính phủ
Nghị địnhquy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm
y tế
01/12/2018
x
 
166.         
153/2018/NĐ-CP
07/11/2018
Chính phủ
Nghị định quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng
24/12/2018
 
 
167.         
14/8/2009
Bộ Y tế - Bộ Tài chính
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Bảo hiểmy tế
01/10/2009
x
 
168.         
125/NQ-CP
08/10/2018
Chính phủ
Nghị quyếtban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm
xã hội
08/10/2018
x
 
169.         
38/2013/QH13
16/11/2013
Quốc hội
Luật việc làm được nước Quốc hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua
01/01/2015
x
 
170.         
28/2015/NĐ-CP
12/3/2015
Chính phủ
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm và bảo hiểm thất nghiệp
01/5/2015
x
 
171.         
14/12/2004
Chính phủ
Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Sau 15 ngày kể
từ ngày đăng
công báo
x
 
172.         
15/9/2009
Chính phủ
Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/ 2004/NĐ-CP
01/11/2009
x
 
173.         
17/2013/NĐ-CP
19/02/2013
Chính phủ
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CPngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
10/4/2013
x
 
174.         
05/01/2005
Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ công chức, viên chức
Sau 15 ngày kể từ ngày đăng
công báo
x
 
175.         
05/01/2005
Bộ Nội vụ
Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ công chức, viên chức
Sau 15 ngày kể từ ngày đăng
công báo
x
 
176.         
05/01/2005
Bộ Nội vụ
Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ công chức, viên chức
Sau 15 ngày kể từ ngày đăng
công báo
x
 
177.         
05/01/2005
Bộ Nội vụ
Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ công chức, viên chức
Sau 15 ngày kể từ ngày đăng
công báo
x
 
178.         
05/01/2005
Bộ Nội vụ
Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ công chức,
viên chức
Sau 15 ngày kể từ ngày đăng
công báo
x
 
179.         
05/01/2005
Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ công chức,
viên chức
Sau 15 ngày kể từ ngày đăng
công báo
x
 
180.         
66/2013/NĐ-CP
27/6/2013
Chính phủ
Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng
vũ trang
15/8/2013
 
x
181.         
08/2013/TT-BNV
31/7/2013
Bộ Nội vụ
Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức
15/9/2013
 
x
182.         
07/2013/TT-BNV
31/7/2013
Bộ Nội vụ
 
Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội có tính chất đặc thù
 
15/9/2013
 
x
183.         
17/2015/NĐ-CP
14/02/2015
Chính phủ
Nghị định quy định tiền lương tăng thêm đối vối cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống
06/4/2015
 
x
184.         
47/2016/NĐ-CP
26/5/2016
Chính phủ
Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng
vũ trang
15/7/2016
 
x
185.         
05/2016/TT-BNV
10/6/2016
Bộ Nội vụ
Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
01/8/2016
 
x
186.         
24/4/2017
Chính phủ
Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng
vũ trang
01/7/2017
x
 
187.         
02/2017/TT-BNV
12/5/2017
Bộ Nội vụ
Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
01/7/2017
x
 
188.         
72/2018/NĐ-CP
15/5/2018
Chính phủ
Nghị định quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
01/7/2018
x
 
189.         
06/2018/TT-BNV
31/5/2018
Bộ Nội vụ
Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
15/7/2018
x
 
190.         
10/8/2005
Bộ Nội vụ
Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với CBCCVC kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác
Sau 15 ngày
kể từ ngày
 đăng
công báo
x
 
191.         
10/8/2005
Bộ Nội vụ
Thông tư hướng dẫn chuyển xếp lương đối với CBCCVC khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệpcủa Nhà nước
Sau 15 ngày kể
từ ngày đăng
công báo
x
 
192.         
13/2018/TT-BNV
19/10/2018
Bộ Nội vụ
Thông tư sửa đổi Khoản 8 Mục III Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ Hướng dẫn chuyển lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của nhà nước
05/12/2018
 
 
193.         
28/11/2008
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quyết định ban hành Quy định chế độ làm việc đối với
giảng viên
Sau 15 ngày kể từ ngày đăng
công báo
 
x
194.         
28/2009/TT-BGDĐT
21/10/2009
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tư quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên
phổ thông
06/12/2009
x
 
195.         
15/2017/TT-BGDĐT
09/6/2017
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT  ngày 21 tháng 10 năm 2009
01/8/2017
x
 
196.         
03/VBHN-BGDĐT
23/6/2017
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tư ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
06/12/2009
x
 
197.         
 47/2014/TT-BGDĐT
31/12/2014
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
25/02/2015
x
 
198.         
08/2016/TT-BGDĐT
28/03/2016
Bộ
Giáo dục và Đào tạo
Thông tư Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
13/5/2016
x
 
199.         
53/2011/TTLT-BGDĐTBLĐTBXH-BQP-BTC
15/11/2011
Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội- Bộ Quốc phòng – Bộ Tài chính
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng – an ninh
02/01/2012
x
 
200.         
13/7/2007
Chính phủ
Quyết định về việc tính thời gian để hưởng chế độ BHXH đối với CBCCVC, công nhân, quân dân và công an nhân dân thuộc biên chế các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị vũ trang đã xuất cảnh hợp pháp nhưng không về nước
đúng hạn
Sau 15 ngày kể từ ngày đăng
công báo
x
 
201.         
108/2014/NĐ-CP
20/11/2014
Bộ Nội vụ-Bộ Tài chính
Nghị định về chính sách tinh giản biên chế
10/01/2015
x
31/12/
2021
202.         
01/2015/TTLT-BNV-BTC
14/4/2015
Bộ Nội vụ – Bộ Tài chính
Thông tư liên tịch hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
30/5/2015
 
31/12/
2021
203.         
53/2015/NĐ-CP
29/5/2015
Chính phủ
Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
15/7/2015
x
 
204.         
31/12/2008
Chính phủ
Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư
Sau 15 ngày kể từ ngày đăng
công báo
x
 
205.         
27/4/2012
Chính phủ
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều “ Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư” ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ
15/6/2012
x
 
206.         
17/7/2009
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tư quy định chi tiết việc xét công nhận hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư
04/9/2009
x
 
207.         
11/9/2012
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư
26/10/2012
x
 
208.         
37/2018/QĐ-TTg
31/8/2018
Thủ tướng Chính phủ
Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư
15/10/2018
x
 
209.         
25/2013/TT-BGDĐT
15/7/2013
Bộ Giáo dục và Đào tạo
 
Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở
 
30/8/2013
x
 
210.         
05/2014/TT-BGD  ĐT
28/02/2014
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 25/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
14/4/2014
x
 
211.         
04/7/2011
Chính phủ
Nghị định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
01/9/2011
x
 
212.         
30/12/2011
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
20/02/2012
x
 
213.         
27/2018/TT-BGDĐT
25/10/2018
BGiáo dục và Đào tạo
Thông tư sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 điều 1 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ nội vụ, Bộ tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và điểm a khoản 2 mục i Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
10/12/2018
x
 
214.         
06/10/2005
Chính phủ
Quyết định về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
Sau 15 ngày
kể từ ngày đăng
công báo
x
 
215.         
23/01/2006
Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg
Sau 15 ngày
kể từ ngày
đăng
công báo
x
 
216.         
56/2011/NĐ-CP
04/7/2011
Chính phủ
Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập
19/8/2011
x
 
217.         
11/02/1998
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Thông tư hướng dẫn chế độ nâng bậc lương để làm cơ sở tính lương hưu đối với cán bộ có thời gian làm chuyên gia ở nước ngoài
11/02/1998