Trong nước
Trang chủ   >  Tin tức  >   Hợp tác - Phát triển  >   Trong nước
VNU-VAST: Hợp tác thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực KHCN chất lượng và hiệu quả cao
Thống nhất quan điểm phát triển hợp tác phải xuất phát từ nhu cầu của mỗi bên phù hợp với mục tiêu chủ yếu trong chiến lược phát triển gắn với lợi ích kinh tế - xã hội quốc gia, ngày 17/5/2014, ĐHQGHN và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) sẽ kí kết văn bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ.

Thời gian qua, ĐHQGHN và Viện Hàn lâm KHCNVN đã cùng tham gia, xây dựng và tổ chức các chương trình nghiên cứu lớn như chương trình Tây Nguyên, Tây Bắc; chủ động phối hợp trong đào tạo, đặc biệt đào tạo ĐH và SĐH; một số cán bộ của Viện Hàn lâm KHCNVN là cán bộ kiêm nhiệm của ĐHQGHN và ngược lại; nhiều nhóm nghiên cứu của hai bên thường xuyên phối hợp để cùng tổ chức các hội thảo khoa học quốc tế trong các lĩnh vực như Vật lý, Công nghệ thông tin, Địa chất…; một số Viện thành viên của Viện Hàn lâm KHCNVN cấp học bổng cho sinh viên ĐHQGHN.
Với mục đích thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng và hiệu quả cao; nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ KHCN, đẩy mạnh ứng dụng các kết quả nghiên cứu của hai bên vào thực tiễn, góp phần giải quyết những vấn đề mang tính then chốt trong lĩnh vực kinh tế - xã hội của đất nước; phối hợp triển khai thực hiện các chương trình đào tạo đại học và sau đại học. sinh viên của ĐHQGHN, trong thời gian tới, ĐHQGHN và Viện Hàn lâm KHCNVN sẽ đẩy mạnh các hoạt động hợp tác cụ thể.
Về hoạt động khoa học công nghệ: hàng năm, hai bên thống nhất phối hợp xây dựng chương trình, nhiệm vụ nghiên cứu chung; phối hợp trong việc tạo ra các sản phẩm khoa học công nghệ hữu hình mang thương hiệu chung, trên cơ sở thế mạnh của mỗi bên; phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ liên ngành mà hai bên có thế mạnh nhằm tạo ra sản phẩm khoa học công nghệ quốc gia; tăng cường khai thác sử dụng các trang thiết bị tại các phòng thí nghiệm của hai bên; trao đổi thông tin khoa học công nghệ dưới dạng chia sẻ các xuất bản khoa học công nghệ và học liệu; phối hợp nhằm thương mại hóa một số sản phẩm KHCN mà hai bên cùng quan tâm; xem xét việc thành lập các phòng thí nghiệm phối thuộc; phát triển chất lượng nguồn nhân lực KHCN thông qua việc trao đổi chuyên gia dưới dạng các hợp đồng giảng dạy hoặc nghiên cứu.
Về hoạt động đào tạo: hai bên thực hiện việc tiếp nhận sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh thực tập tại các phòng thí nghiệm; nhận hướng dẫn và đồng hướng dẫn NCS, học viên cao học; tham gia cùng đào tạo các cấp ĐH và SĐH; liên kết đào tạo ở bậc SĐH trên cơ sở thế mạnh của hai bên, ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực cho hai bên theo Đề án 911 trình Chính phủ phê duyệt; phối hợp thành lập mô hình đào tạo liên kết theo phương thức đào tạo gắn với nghiên cứu; phối hợp xây dựng chuyên ngành đào tạo mới với sự tham gia của các bên; xem xét việc thành lập các khoa phối thuộc thông qua hình thức Trưởng khoa kiêm nhiệm; xem xét công nhận chương trình đào tạo, chứng chỉ và bằng cấp của nhau tùy theo từng trường hợp cụ thể.

Ngày 25/12/2012, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 108/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Theo đó, Viện Hàn lâm KHCNVN là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng nghiên cứu cơ bản về khoa học tự nhiên và phát triển công nghệ; cung cấp luận cứ khoa học cho công tác quản lý khoa học, công nghệ và xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội; đào tạo nhân lực khoa học, công nghệ có trình độ cao theo quy định của pháp luật.


 Sinh Vũ - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :