Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911

Kính gửi: Các đơn vị đào tạo

Căn cứ Thông báo số 80/TB-BGDĐT ngày 13/02/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2015 (xem nội dung văn bản gửi kèm), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) hướng dẫn các đơn vị tổ chức sơ tuyển và thẩm định hồ sơ của các ứng viên dự tuyển đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2015 theo các nội dung chính sau đây:

- Thủ trưởng đơn vị xem xét, chỉ đạo và hướng dẫn cho cán bộ thuộc đơn vị mình đăng ký tham gia; chủ động truyền thông rộng rãi và tạo điều kiện cho các ứng viên từ nguồn bên ngoài đáp ứng đủ điều kiện được tham gia chương trình nhằm đào tạo, tạo nguồn giảng viên chất lượng cao cho đơn vị;

- Căn cứ Thông báo, các đơn vị nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của các ứng viên (quy định tại mục 5.2 của Thông báo) kèm theo lệ phí dự tuyển là 200.000 đồng (quy định tại mục 5.3 của Thông báo);

- Đơn vị tổ chức hội đồng xét chọn ứng viên đáp ứng các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại mục 3 và mục 4 của Thông báo, phù hợp với kế hoạch đào tạo giảng viên, chiến lược phát triển của đơn vị và gửi công văn đề nghị xem xét phê duyệt kèm theo danh sách trích ngang ứng viên theo thứ tự ưu tiên (nêu rõ tiêu chí ưu tiên), hồ sơ và lệ phí dự tuyển của từng ứng viên về ĐHQGHN (qua Ban Đào tạo) trước ngày 20/3/2015 (theo mẫu tại Phụ lục 1 và 2 của Thông báo);

Lưu ý: đối với nước Anh, Ô-xtơ-rây-li-a, mỗi đơn vị chỉ đề cử từ 01 đến 02 ứng viên dự tuyển.

- Trên cơ sở đề nghị của các đơn vị, ĐHQGHN sẽ thành lập Hội đồng xét duyệt, lập danh sách các ứng viên theo thứ tự ưu tiên của ĐHQGHN. ĐHQGHN gửi danh sách các ứng viên kèm theo hồ sơ và lệ phí dự tuyển về Cục Đào tạo với nước ngoài, Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 31/3/2015.

ĐHQGHN thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :