Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đỗ Đình Chiến
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu cơ sở khoa học tính toán và đánh giá quy mô nước dâng bão ở vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Nam

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: ĐỖ ĐÌNH CHIẾN           

2. Giới tính:  Nam

3. Ngày sinh: 24/12/1966                                              

4. Nơi sinh: Hải Phòng

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: số 1691/QĐ-SĐH ngày 07/05/2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không           

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu cơ sở khoa học tính toán và đánh giá quy mô nước dâng bão ở vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Nam

8. Chuyên ngành:  Hải dương học                               

9. Mã số:  62 44 02 28

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:PGS.TS Nguyễn Thọ Sáo; PGS.TS Trần Hồng Thái

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Đánh giá được tương tác giữa thủy triều, sóng biển và nước dâng bão và định lượng hóa phần đóng góp của nước dâng do sóng trong nước dâng tổng cộng trong bão tại vùng biển Quảng Bình - Quảng Nam bằng mô hình số trị tích hợp.

- Đánh giá đầy đủ và chi tiết hiện trạng và nguy cơ nước dâng bão tại vùng biển Quảng Bình - Quảng Nam, đồng thời xây dựng các bản đồ nguy cơ nước dâng bão làm cơ sở khoa học xây dựng phương án ứng phó thiên tai nước dâng bão và phát triển kinh tế - xã hội.

-  Đã đề xuất yêu cầu về công nghệ tính toán, dự báo sóng biển và nước dâng bão cho vùng biển Quảng Bình - Quảng Nam nhằm nâng cao độ chính xác của kết quả tính toán, dự báo.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận án có thể áp dụng trong nghiên cứu và dự báo nghiệp vụ nước dâng bão và phục vụ công tác ứng phó, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai do nước dâng bão khu vực ven biển miền Trung

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Tương tác giữa thủy triều, sóng biển và nước dâng bão và nguy cơ nước dâng bão cho các khu vực ven biển khác của Việt Nam.

- Đánh giá nguy cơ ngập lụt vùng ven bờ do nước dâng bão kết hợp với thủy triều và sóng biển.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Đỗ Đình Chiến, Phùng Đăng Hiếu, Dư Văn Toán, Nguyễn Thọ Sáo (2013), Mô phỏng nước dâng do bão kết hợp với thủy triều khu vực ven bờ Thừa Thiên - Huế, Tạp chí khoa học ĐHQG Hà Nội Tập 29(1S), tr.16-26.

[2] Nguyễn Bá Thủy, Hoàng Đức Cường, Dư Đức Tiến, Đỗ Đình Chiến, Sooyoul Kim (2014), Đánh giá diễn biến nước biển dâng do bão số 3 năm 2014 và vấn đề dự báo, Tạp chí Khí tượng Thủy văn, (647), tr.14-18.

[3] Đỗ Đình Chiến, Nguyễn Bá Thủy,  Nguyễn Thọ Sáo, Trần Hồng Thái, Sooyoul Kim (2014), Nghiên cứu tương tác sóng và nước dâng do bão bằng mô hình số trị, Tạp chí Khí tượng Thủy văn, (647), tr.19-24.

[4] Đỗ Đình Chiến, Trần Sơn Tùng, Nguyễn Bá Thủy, Trịnh Thị Tâm, Sooyoul Kim (2014), Một số kết quả tính toán thủy triều, sóng biển và nước dâng trong bão bằng mô hình SuWAT tại Việt Nam, Tuyển tập báo cáo Hội thảo khoa học Quốc gia về Khí tượng, Thủy văn, Môi trường và Biến đổi khí hậu (ISBN: 978-604-904-248-5), Nxb Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam, Hà Nội, (XVII), tr.339-344.

[5] Đỗ Đình Chiến, Trần Hồng Thái, Nguyễn Thọ Sáo, Nguyễn Bá Thủy (2015), Nghiên cứu đánh giá nước dâng do bão khu vực ven biển từ Quảng Bình đến Quảng Nam, Tạp chí Khí tượng Thủy văn, (654), tr.34-39.

[6] Đỗ Đình Chiến, Nguyễn Thọ Sáo, Trần Hồng Thái, Nguyễn Bá Thủy (2015), Ảnh hưởng của thủy triều và sóng biển tới nước dâng do bão khu vực ven biển Quảng Bình - Quảng Nam, Tạp chí khoa học ĐHQG Hà Nội  Tập 31(3S), tr.28-36.

>>>>> Thông tin bản tiếng Anh.

 Quang Lợi - VNU HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   |