Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đỗ Hoàng Ánh
Tên đề tài luận án: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển công nghệ thông tin từ năm 1986 đến năm 2010

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đỗ Hoàng Ánh   

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 25/08/1986    

4. Nơi sinh: Thái Nguyên

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3210/QĐ-SĐH, ngày 08 tháng 11 năm 2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 231/TCT-ĐT ngày 01/11/2012 của Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị (Đại học Quốc gia Hà Nội) về việc điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ.

7. Tên đề tài luận án: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển công nghệ thông tin từ năm 1986 đến năm 2010

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam  

. Mã số: 62 22 56 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Kim Đỉnh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Hệ thống hóa, làm rõ những quan điểm, chủ trương và quá trình chỉ đạo thực hiện phát triển công nghệ thông tin của Đảng từ năm 1986 đến năm 2010.

- Phục dựng lại một cách khách quan thực trạng công nghệ thông tin Việt Nam những năm 1986 – 2010 thông qua sự lãnh đạo của Đảng. Phân tích, chỉ ra thành tựu, hạn chế, nguyên nhân hạn chế trong của Đảng trong lãnh đạo phát triển công nghệ thông tin.

- Rút ra một số nhận xét và kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng trong phát triển công nghệ thông tin từ năm 1986 đến 2010.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Luận án là tài liệu tham khảo và có thể sử dụng làm tài liệu phục vụ giảng dạy về lịch sử lãnh đạo phát triển công nghệ thông tin của Đảng Cộng sản Việt Nam và những học phần có liên quan.

- Luận án cung cấp những luận cứ khoa học làm cơ sở tham khảo trong việc điều chỉnh, bổ sung quan điểm, chủ trương, chính sách phát triển công nghệ thông tin trong thời gian tới ở Việt Nam.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo

- Tiếp tục nghiên cứu về quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phát triển công nghệ thông tin của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.

- Nghiên cứu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với khoa học – công nghệ, đặc biệt là với lãnh đạo phát triển công nghệ tiên tiến, công nghệ cao ở Việt Nam.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

-      Đỗ Hoàng Ánh, Vũ Quang Hiển (2008), "Quan điểm của Đảng về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thời kỳ đổi mới", Tạp chí Lịch sử Đảng (11), tr. 52-58.

-      Đỗ Hoàng Ánh (2010), "Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học lịch sử ở trung học phổ thông", Tạp chí Giáo dục (241), tr. 38-40.

-      Đỗ Hoàng Ánh (2013), "Một số vấn đề phát triển công nghệ thông tin ở nước ta hiện nay", Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam (3), tr. 65-73.

-      Đỗ Hoàng Ánh (2014), "Một số hình thức ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục lịch sử", Tạp chí Giáo dục (340), tr. 63-65.

-      Đỗ Hoàng Ánh (2014), "Nhìn lại hiệu quả của công nghệ thông tin trong cải cách hành chính", Tạp chí Quản lý Nhà nước (227), tr. 49-52.

-      Đỗ Hoàng Ánh (2014), "Quan điểm của đảng về phát triển công nghệ thông tin thời kỳ hội nhập quốc tế", Tạp chí Lịch sử Đảng (289), tr. 34-37.

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Tân Lê - VNU-USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   |