Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Văn Nam
Tên đề tài luận án: Thi hành án phạt tù ở Việt Nam trước yêu cầu cải cách tư pháp

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Nam              

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 01/10/1983                                                           

4. Nơi sinh: Bắc Ninh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 2535/QĐ-ĐT ngày 31/7/2012 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội           

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Thi hành án phạt tù ở Việt Nam trước yêu cầu cải cách tư pháp

8. Chuyên ngành: Luật hình sự và Tố tụng hình sự          

9. Mã số: 60 38 01 04

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Trịnh Quốc Toản    

                                                       2. PGS.TS. Đỗ Thị Phượng

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu toàn diện về thi hành án phạt tù ở nước ta trước yêu cầu cải cách tư pháp hiện nay, được thể hiện ở những nội dung cụ thể sau:

- Luận án đã phân tích một cách có hệ thống những vấn đề lý luận về thi hành án phạt tù, đưa ra khái niệm, đặc điểm, nội dung, nguyên tắc của thi hành án phạt tù.

- Luận án nghiên cứu một cách có hệ thống về lịch sử thi hành án hình sự nói chung và thi hành án phạt tù nói riêng từ năm 1945 đến nay, Luận án chỉ rõ những sự khác biệt trong hoạt động này ở các thời kỳ, giai đoạn phát triển khác nhau, cho phép chúng ta rút ra được những bài học kinh nghiệm và trên cơ sở đó, có những định hướng, những giải pháp cụ thể thích hợp cho hoạt động thi hành án phạt tù hiện tại cũng như tương lai.

- Luận án đã phân tích, đánh giá nội dung các quy định của pháp luật về thi hành án phạt tù thông qua các quy định của BLHS, Bộ luật TTHS và Luật THAHS.

- Luận án đã nghiên cứu các quy định của nước ngoài về thi hành án phạt tù, trong đó có so sánh về sự tương đồng với Việt Nam, đánh giá mặt tích cực của nước ngoài mà chúng ta có thể áp dụng trong thi hành án phạt tù ở Việt Nam.

- Luận án đã đưa ra những yêu cầu, cơ sở cho việc nâng cao hiệu quả thi hành án phạt tù; phương hướng nâng cao hiệu quả thi hành án phạt tù, đưa ra các giải pháp hoàn thiện về mặt pháp luật và tổ chức bộ máy làm công tác thi hành án phạt tù…

- Luận án đã đưa giải pháp mang tính đột phá trong tình hình hiện nay là chế định “tha tù trước thời hạn có điều kiện”.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

- Góp phần triển khai Nghị quyết của Đảng về cải cách tư pháp trong lĩnh vực thi hành án phạt tù.

- Những nội dung và kết quả nghiên cứu của Luận án cũng có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập tại các cơ sở đào tạo Luật, trong các trường CAND.

- Những luận điểm và các kiến nghị của Luận án có ý nghĩa thiết thực cho việc tiến hành sửa đổi, bổ sung Bộ luật TTHS năm 2003 và Luật THAHS cũng như pháp luật về tổ chức, hoạt động của cơ quan có thẩm quyền trong thi hành án phạt tù, đề ra các giải pháp nhằm kiện toàn tổ chức và hoạt động của các cơ quan đó.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Luật tố tụng hình sự, Luật thi hành án hình sự và Tội phạm học.    

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

- Nguyễn Văn Nam (2011), "Thi hành bản án phạt tù có thời hạn và những giải pháp nâng cao hiệu quả", Dân chủ và pháp luật, 12(237), tr. 26-31.

- Nguyễn Văn Nam (2013), "Mô hình cơ quan thi hành án phạt tù trước yêu cầu cải cách tư pháp", Dân chủ và pháp luật, (11), tr. 20-25.

- Nguyễn Văn Nam (2014), "Vai trò của Tòa án nhân dân trong công tác tái hòa nhập cộng đồng - một - khâu công việc của Tòa án khi thực hiện quyền tư pháp", Tòa án nhân dân, (9), tr. 13-16.

- Nguyễn Văn Nam (2014), "Vấn đề tái hòa nhập cộng đồng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng", Dân chủ và pháp luật, 10(271), tr. 24-28.

- Nguyễn Văn Nam (2014), "Nâng cao vai trò của Tòa án trong thi hành án phạt tù trước yêu cầu cải cách tư pháp", Tòa án nhân dân, (19), tr. 16-20.

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh

 Khoa Luật
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   |