Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Phạm Thị Yên
Tên đề tài luận án: Vịnh Cam Ranh trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam từ 2002 đến nay

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: PHẠM THỊ YÊN       

2. Giới tính: Nữ

3.  Ngày sinh: 10/02/1982                                               

4.  Nơi sinh: Nam Định

5. Quyết định cộng nhận nghiên cứu sinh số: 3684/2015/QĐ-XHNV, ngày 31 tháng  12 năm 2015

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không              

7. Tên đề tài luận án: Vịnh Cam Ranh trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam từ 2002 đến nay

8. Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế                                 

9. Mã số: 60 31 02 06

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Nam Tiến

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Làm rõ được cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc đánh giá vai trò của vịnh Cam Ranh trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam

- Khẳng định được vị trí của vịnh Cam Ranh trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam thông qua mối quan hệ giữa Việt Nam với các nước lớn là Nga, Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản

- Chỉ ra và phân tích được những chính sách đối với Cam Ranh của Việt Nam từ năm 2002 đến nay.

- Phân tích được quá trình triển khai chính sách Cam Ranh của Việt Nam thông qua việc thúc đẩy hợp tác quốc tế với các cường quốc

- Chỉ ra những kết quả ở tầm vĩ mô mà Việt Nam đã đạt được trong quá trình triển khai chính sách Cam Ranh.

- Đánh giá những thuận lợi và thách thức có thể tác động tới hiệu quả thúc đẩy hợp tác quốc tế tại Cam Ranh.

- Đề xuất một số giải pháp để phát huy hơn nữa vai trò của vịnh Cam Ranh trong hợp tác quốc tế của Việt Nam.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Luận án có thể trở thành nguồn tham khảo hữu ích cho công tác hoạch định chính sách đối ngoại nói chung và chính sách về vịnh Cam Ranh nói riêng của Việt Nam.

- Luận án cũng có giá trị tham khảo cho các quốc gia quan tâm đến Cam Ranh, muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam thông qua chất xúc tác là vịnh Cam Ranh chiến lược.

- Luận án có thể trở thành nguồn tài liệu tham khảo giá trị cho các nghiên cứu tiếp theo về Cam Ranh cũng như các nghiên cứu về quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam với các nước lớn.

13. Hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu về vịnh Cam Ranh trong tương quan so sánh với vịnh Subic (Philippines)

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án

- Phạm Thị Yên (2016), “Việt Nam trong quan hệ với các nước lớn từ Đổi Mới đến nay (1986 – 2016)”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “30 năm đổi mới ở Việt Nam (1986 – 2016): Những vấn đề khoa học và thực tiễn”, Nxb. Đại học Huế, tr.311-322.

- Phạm Thị Yên (2016), “Hợp tác Việt – Nga tại vịnh Cam Ranh từ 2002 đến nay: Những thách thức trước tình hình mới”, Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và châu Á (48), tr.49-55.

- Phạm Thị Yên (2017), “Quân cảng Cam Ranh trong quan hệ Việt Nam – Liên Xô thời kỳ Chiến tranh Lạnh (1979 – 1991)”, Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và châu Á (53), tr.47-55.

- Phạm Thị Yên (tham gia) (2017), Biển đảo Nam Bộ trong quá trình phát triển và hội nhập, Nxb. Đại học Quốc gia TP.HCM.

- Phạm Thị Yên (2017), “Tác động của sự thay đổi chính sách quốc phòng của Nhật Bản đến an ninh biển Đông”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á (196), tr.9-20.

- Phạm Thị Yên (2017), “Quan hệ Việt – Mỹ thời kỳ Chính quyền Donald Trump: Vấn đề và triển vọng”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay (234), tr.27-36.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   |