Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đào Văn Phương
Tên đề tài luận án: Đảng lãnh đạo xã hội hóa y tế từ năm 1993 đến năm 2015.

1. Họ và tên NCS: Đào Văn Phương                   

2. Giới tính:  Nam

3. Ngày sinh:     01/7/1982                          

4. Nơi sinh: Bắc Giang

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Quyết định số 3549/QĐ-XHNV ngày 20/12/2017 về việc kéo dài thời gian học tập của NCS khóa QH-2013-X

Quyết định số 1139/QĐ-XHNV ngày 26/4/2018 về việc kéo dài thời gian học tập của NCS khóa QH-2013-X

7. Tên đề tài luận án: Đảng lãnh đạo xã hội hóa y tế từ năm 1993 đến năm 2015.

8. Chuyên ngành:  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam                  

9. Mã số: 62 22 03 15

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Ngô Đăng Tri

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án cung cấp một khối lượng tư liệu tương đối lớn về những vấn đề liên quan đến xã hội hóa y tế ở Việt Nam.

- Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp thêm sự hiểu biết về quan điểm, chủ trương xã hội hóa y tế của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như sự lãnh đạo thực hiện xã hội hóa y tế từ năm 1993 đến năm 2015 của Đảng.

- Luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan, các cá nhân làm công tác nghiên cứu, giảng dạy lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Y tế công cộng, Kinh tế y tế... Những kết luận rút ra của luận án còn là tài liệu tham khảo cho các cơ quan, các cá nhân làm công tác tư vấn hoạch định chủ trương, chính sách về y tế, cũng như góp phần nâng cao kiến thức cho đội ngũ những người làm công tác y tế nhằm thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong hoàn cảnh mới.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan, cá nhân nghiên cứu, giảng dạy về các chuyên ngành lịch sử Đảng, Y tế công cộng, Kinh tế y tế. Đồng thời, góp phần vào việc nâng cao kiến thức cho đội ngũ những người làm công tác y tế nhằm thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về xã hội hóa y tế, thực hiện thành công công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong điều kiện mới.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng về xã hội hóa y tế  giai đoạn 2016 – 2021.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

1. Đào Văn Phương (2014). “Xã hội hóa y tế ở nước ta sau gần 30 năm nhìn lại”, Tạp chí lý luận chính trị - Học viện Báo chí và Tuyên truyền (5), tr.50-53.

2. Đào Văn Phương (2015). “Đảng lãnh đạo thực hiện xã hội hoá y tế thời kỳ đổi mới”, Tạp chí Giáo dục Lý luận (235), tr.56-58.

3. Đào Văn Phương (2018). “Xã hội hóa y tế ở Việt Nam (1993 - 2015), những kết quả đạt được và giải pháp thúc đẩy”, Tạp chí Lịch sử Đảng (1), tr.70-73.    

 Tân Tân - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   |