Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Anh Tuấn
Tên đề tài luận án: Thơ ca của các nữ thi nhân trong Toàn Đường Thi (so sánh với thơ ca của các nữ thi nhân trong Manyoshu)

1. Họ tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Anh Tuấn                  

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 29/01/1992                                                               

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH ngày 31/12/2014 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Quyết định số 1726/QĐ-XHNV ngày 30/05/2016 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc thay đổi đề tài luận án và cán bộ hướng dẫn của NCS Nguyễn Anh Tuấn

- Quyết định số 1464/QĐ-XHNV ngày 30/05/2018 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc điều chỉnh đề tài luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh

7. Tên đề tài luận án: Thơ ca của các nữ thi nhân trong Toàn Đường Thi (so sánh với thơ ca của các nữ thi nhân trong Manyoshu)

8. Chuyên ngành: Trung Quốc học                                    

9. Mã số: 62 31 06 02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS. TS. Trần Nho Thìn

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án là nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam khảo sát toàn bộ 129 nữ tác gia và 687 thi phẩm của họ trong Toàn Đường Thi để đưa ra những đặc trưng về sự hình thành, phát triển của đội ngũ nữ thi nhân và trải nghiệm nhân sinh của phụ nữ thời Đường - Ngũ Đại được thể hiện trong những bài thơ ấy.

- Với tiền đề coi thơ ca là sự phản ánh trải nghiệm nhân sinh của các nữ tác gia, luận án là nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam hệ thống được nội dung cơ bản của 687 thi phẩm thuộc phạm vi khảo sát, đồng thời làm rõ giá trị và lý giải nguyên nhân tồn tại của chúng dựa trên bối cảnh văn hoá xã hội đương thời nói chung và hoàn cảnh sống của từng tầng lớp phụ nữ, từng cá nhân tác giả nói riêng.

- Luận án là nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam tiến hành so sánh thơ ca của các nữ thi nhân trong Toàn Đường ThiManyoshu, hai bộ tổng tập thi ca lớn của Trung Quốc và Nhật Bản thời cổ đại, từ đó chỉ ra những giá trị phổ biến (nhân loại, vượt thời gian) và đặc thù (dân tộc, thời đại) về sự hình thành, phát triển đội ngũ tác gia và trải nghiệm nhân sinh trong thơ của họ.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận án sẽ là tài liệu tham khảo cho việc học tập của sinh viên chuyên ngành Trung Quốc học, Nhật Bản học, Đông phương học, Văn học Trung Quốc, Văn học Nhật Bản, Hán Nôm,… và cho những người quan tâm đến văn học châu Á nói chung và thơ ca phụ nữ nói riêng khi đem đến cho độc giả một cái nhìn toàn diện hơn về văn học của hai nền thơ ca lớn của khu vực, đặc biệt là các nội dung liên quan đến thơ Đường và waka.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có):

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

[1] Nguyễn Anh Tuấn (2017), “Thơ ca của các nữ thi nhân cung đình trong Toàn Đường ThiManyoshu”, Tạp chí Khoa học xã hội và Nhân văn (4), tr. 511-529.

[2] Nguyễn Anh Tuấn (2017), “Thời gian bốn mùa trong thơ ca các nữ thi nhân trong Toàn Đường ThiManyoshu”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á (10), tr. 56-65.

[3] Nguyễn Anh Tuấn (2017), “Tình hình nghiên cứu về thơ ca của các nữ thi nhân trong Toàn Đường thiManyoshu”, Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội (10), tr. 43-51.

[4] Nguyễn Anh Tuấn (2018), “Nghiên cứu nội dung chủ đề trong thơ ca của các kỹ nữ thời Đường”, Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc (3), tr. 41-52.

 Lê Tân - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   |