Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trần Thị Minh Tâm
Tên đề tài luận án: Thơ Việt Nam những năm đầu thế kỷ XXI

1. Họ và tên NCS: Trần Thị Minh Tâm                                 

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 23/12/1982                                                       

4. Nơi sinh: Hà Nam

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2999/2013/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 30/12/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội..

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn thời gian học tập đến 31/6/2018.

7. Tên đề tài luận án: Thơ Việt Nam những năm đầu thế kỷ XXI

8. Chuyên ngành: Văn học Việt Nam           

9. Mã số: 62 22 01 21

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Lê Văn Lân

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án đã khảo sát và tập hợp được một số lượng lớn các tư liệu về thơ Việt Nam đầu thế kỷ XXI. Hệ thống tư liệu sử dụng cho công việc tổng thuật tương đối rộng và có chọn lọc phù hợp với tinh thần của luận án.

-  Luận án đã khái quát về thơ Việt Nam đầu thế kỷ XXI trên các phương diện: quan niệm nghệ thuật, lực lượng sáng tác, và các khuynh hướng sáng tạo tiêu biểu.

-  Luận án đã khảo sát và chỉ ra một số đặc điểm nội dung thơ những năm đầu thế kỷ XXI:

- Luận án đã khảo sát các đặc điểm về nghệ thuật thơ Việt Nam những năm đầu thế kỷ XXI trên các phương diện: thể thơ, ngôn ngữ, hình ảnh, giọng điệu

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn (nếu có):

Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể trở thành tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành Văn học và các chuyên ngành xã hội nhân văn khác.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Nghiên cứu từng khuynh hướng sáng tạo, hoặc các tác giả, trào lưu tiêu biểu của thơ Việt Nam đầu thế kỷ XXI.

- Nghiên cứu từng đặc điểm về nội dung, nghệ thuật của giai đoạn thơ này.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Trần Thị Minh Tâm (2013), “Hà Nội trong thơ Việt Nam những năm đầu thế kỷ XXI”, Tạp chí Tản Viên Sơn (10), tr 60–63.

2. Trần Thị Minh Tâm (2014), “Cảm nhận về tập thơ Những lớp sóng ngôn từ của Mã Giang Lân”, Tạp chí Tản Viên Sơn (3), tr 69–70.

3. Trần Thị Minh Tâm (2014), “Cảm hứng thế sự trong thơ hôm nay”, Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam (239), tr 12–15.

4. Trần Thị Minh Tâm (2015), “Hình ảnh người lính hải quân qua hai bản trường ca”, Tạp chí Văn nghệ quân đội (813), tr 97–100.

5. Trần Thị Minh Tâm (2018), “Sự vận động của quan niệm thơ những năm đầu thế kỷ XXI”, Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam (276), tr 17–24.

 Tân Nguyễn - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   |