Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Hoàng Thị Thúy
Tên đề tài luận án: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hoạt động đối ngoại từ năm 1976 đến năm 1986

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Hoàng Thị Thúy              

2. Giới tính: nữ

3. Ngày sinh: 01/8/1981                                               

4. Nơi sinh: Thanh Hóa

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 3684/QĐ-XHNV ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hoạt động đối ngoại từ năm 1976 đến năm 1986

8. Chuyên ngành:  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam      

9. Mã số: 62.22.03.15

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS, TS. Nguyễn Viết Thảo

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Những tư liệu được khai thác, xử lý trong quá trình giải quyết các nội dung nghiên cứu của luận án (nhất là những tài liệu gốc về các hoạt động đối ngoại của Việt Nam hiện đang được lưu trữ ở Trung tâm lưu trữ Quốc gia III) làm phong phú thêm hệ thống tư liệu nghiên cứu đã và đang có về đối ngoại của Việt Nam.

- Trình bày có hệ thống các quan hệ đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1976 đến năm 1986.

- Phân tích, đánh giá những ưu điểm và hạn chế, nguyên nhân và  kinh nghiệm lãnh đạo đối ngoại của Đảng từ năm 1976 đến năm 1986.

- Những kết quả nghiên cứu của luận án có thể sử dụng làm tư liệu tham khảo cho những ai quan tâm.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Luận án sau khi hoàn thiện có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho việc nghiên cứu các vấn đề đối ngoại, quan hệ quốc tế của Việt Nam.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: Không

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

 1. Hoàng Thị Thúy (2015), Một số thành tựu trong thực hiện chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam (1975 - 1984”, Tạp chí Giáo dục Lý luận (231), tr. 59 - 62.

2. Hoàng Thị Thúy (2017), Vài nét về chính sách đối ngoại của Đảng từ năm 1982 đến năm 1986”, Tạp chí Lịch sử Đảng (4), tr. 97 - 101.

 Tân Tân - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   |