Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đỗ Thuý Tình
Tên đề tài luận án: Vấn đề xây dựng đạo đức người Công an nhân dân giai đoạn hiện nay

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đỗ Thuý Tình

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 13/9/1976

4. Nơi sinh: Hưng Yên

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2999/QĐ/XHNV- SĐH ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn từ tháng 01/2017 đến tháng 9/2018

7. Tên đề tài luận án: Vấn đề xây dựng đạo đức người Công an nhân dân giai đoạn hiện nay

8. Chuyên nghành: CNDVBC &CNDVLS                       

9. Mã số: 62220302

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1. GS.TS Hồ Sĩ Quý 2. PGS.TS Phạm Thái Bình

11. Tóm tắc các kết quả mới của luận án

- Góp phần khẳng định những giá trị lý luận và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức và xây dựng đạo đức.

- Làm rõ nội hàm khái niệm đạo đức, xây dựng đạo đức người CAND và các nội dung xây dựng đạo đức người CAND; những nội dung lý luận về tính quy luật, nhân tố tác động tới đạo đức người CAND, tất yếu khách quan của yêu cầu xây dựng đạo đức người CAND trong sạch, vững mạng.

- Phân tích nội dung xây dựng đạo đức người CAND khái quát ở 6 chuẩn mực đạo đức cơ bản, cần có, cần phải xây dựng trong phẩm chất đạo đức người CAND. Những nội dung mang tính chuẩn mực đó là: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Đảng và Nhân dân; Yêu ngành, yêu nghề, tận tụy, tận tâm với nghề nghiệp; Kính trọng lễ phép với nhân dân, vì nhân dân phục vụ; Là tấm gương sáng về đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Có tấm lòng nhân ái, yêu thương con người, yêu thương đồng chí, đồng đội; Có bản lĩnh, kiên quyết, dũng cảm, mưu trí, có tinh thần tiến công tội phạm. Đồng thời chỉ rõ những yếu tố tác động đến quá trình xây dựng đạo đức người CAND.

- Đánh giá được những thành tựu đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong quá trình xây dựng đạo đức người Công an nhân dânn thời gian qua. Đó là sự suy thoái về đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ chiến sỹ; Suy thoái, phai nhạt về lý tưởng chính trị, niềm tin; Giảm sút về năng lực chuyên môn nghiệp vụ, hiệu quả công tác thấp, tư tưởng trung bình chủ nghĩa.

Luận án đã chỉ ra những vấn đề đặt ra nhìn từ góc độ khoa học triết học đạo đức đối với việc xây dựng đạo đức người CAND trong giai đoạn hiện nay. Đó là: Mâu thuẫn giữa yêu cầu xây dựng đạo đức người Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh với những tác động phức tạp của tình hình thế giới và khu vực; Mâu thuẫn giữa yêu cầu xây dựng đạo đức người Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh với những tác động tiêu cực của đời sống xã hội. Trên cơ sở đó luận án đề ra 3 phương hướng chung mang nguyên tắc của định hướng chiến lược và 5 giải pháp chủ yếu để xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy các môn Lý luận Chính trị tại các trường Công an nhân dân. Có thể dùng tham khảo để các đơn vị chức năng trong lực lượng Công an tham mưu cho Bộ công an về chiến lược tăng cường bản lĩnh chính trị, phát huy truyền thống đạo đức: Công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh: bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Trên cơ sở những kết quả nghiên cứu này, tác giả sẽ tiếp tục nghiên cứu những vấn đề đạt ra trong luận án nhằm tham mưu cho các cấp, các đơn vị chức năng đưa ra các Nghị quyết, Chỉ thị sát hợp nhất nhằm xây dựng đạo đức người công an nhân dân ngày càng tốt đẹp, xứng đáng với tình cảm và niềm tin của Nhân dân.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1.   Đỗ Thuý Tình (2013), Chương 03: Giáo trình Đạo đức học và đạo đức nghề nghiệp, Học viện Cảnh sát nhân dân, tr.109-135.

2.   Đỗ Thuý Tình, Nguyễn Thị Vân (2015), "Đạo lý uống nước nhớ nguồn trong xã hội Việt Nam hiện nay" (10), Tạp chí Triết học, tr.45-52.

3.   Đỗ Thúy Tình, Phạm Thái Bình (2016), "Quán triệt triết lý giáo dục của Đảng nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo tại Học viện Cảnh sát nhân dân", Tạp chí Nghiên cứu Lý luận, Nghiệp vụ, Khoa học của Học viện cảnh sát nhân dân (11), tr.22-25.

4.   Đỗ Thúy Tình, Đỗ Thị Thanh Huyền (2017), "Một số giải pháp cơ bản nhằm xây dựng con người mới trong lực lượng công an nhân dân", Tạp chí Nghiên cứu, Lý luận (số đặc biệt, tháng 8), tr.163-166, 177.

5.   Đỗ Thuý Tình (2018), “Nhận diện sự suy thoái về đạo đức, lối sống theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 04 khóa XII dưới góc độ triết học, (Bài viết Sách tham khảo: Quán triệt Nghị quyết khoá XII vào việc giảng dạy Lý luận chính trị tại các trường Công an Nhân dân), Nxb Công an nhân dân, tr.221-227.

6.   Đỗ Thuý Tình (2016), Chương 3: Giáo trình Đạo đức Công an, Học viện Cảnh sát nhân dân, tr.125-199.

7.   Đỗ Thuý Tình, Đỗ Thị Thanh Huyền (2018), "Giải pháp nhằm nâng cao đạo đức người công an nhân dân ở nước ta trong giai đoạn hiện nay", Tạp chí Dạy và Học ngày nay (10), tr.197-198.

8.   Đỗ Thúy Tình (2018 - Đồng tác giả), Giáo trình Tư tưởng biện chứng trong Triết học Lão Tử, Nxb Tôn giáo, Hà Nội.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   |