Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Dương Huy Đức
Tên đề tài: Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2015

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Dương Huy Đức                           2. Giới tính: Nam    

3. Ngày sinh: 15-01-1977                                                            4. Nơi sinh: Hà Tĩnh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 3684/QĐ-XHNV ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: - Thay đổi tên đề tài luận án tiến sĩ (theo Quyết định số 1757/QĐ-XHNV ngày 28 tháng 06 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN): Tên đề tài cũ: Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng từ năm 2005 đến năm 2015. Tên đề tài mới: Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2015.

- Gia hạn thời gian học 2 tháng từ 30/12/2018 đến 30/02/2019.

7. Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2015.

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam                    9. Mã số: 62.22.03.15

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS.TS Trần Thị Thu Hương

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Góp phần hệ thống hóa chủ trương lớn và sự chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai về xây dựng TCCS đảng xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2015.

- Phân tích thực trạng xây dựng chức cơ sở Đảng xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2015, chỉ ra ưu điểm, hạn chế, nêu ra một số kinh nghiệm của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lãnh đạo xây dựng chức cơ sở Đảng xã, phường, thị trấn trong thời gian trên.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: luận án đã  đúc rút những kinh nghiệm có giá trị tổng kết thực tiễn, gợi mở những vấn đề cần tiếp tục vận dụng vào quá trình xây dựng tổ chức cơ sở đảng xã, phường, thị trấn trong thời gian tới có hiệu quả hơn. Kết quả nghiên cứu của Luận án có thể góp thêm tài liệu tham khảo phục vụ cho việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu lịch sử Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nói chung, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nói riêng trong công cuộc đổi mới.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo ( nếu có)….

14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

14.1. Đồng Nai phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Tạp chí Mặt trận - UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (94), tháng 8 năm 2011.

14. 2. Đảng bộ tỉnh Đồng Nai thực hiện lấy ý kiến quần chúng về kết quả đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 251, tháng 10/2011.

14.3. Công tác đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ở Đảng bộ tỉnh Đồng Nai (2006 - 2016), Tạp chí Lịch sử Đảng, số 308, tháng 7/2016.

14.4. Công tác phát triển Đảng viên của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai (2010- 2017). Tạp chí Lịch sử Đảng, số 337, tháng 12/2018.

 VNU Media - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   |