Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Phương Hà
Tên đề tài: Đạo Hiếu trong tín ngưỡng của người Việt ở đồng bằng Bắc bộ

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Phương Hà                             2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 05/08/1989                                                                        4. Nơi sinh: Thái Nguyên

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3684/2015/QĐ-XHNV ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án chính thức đề nghị bảo vệ cấp nhà nước: Đạo Hiếu trong tín ngưỡng của người Việt ở đồng bằng Bắc bộ

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử

9. Mã số: 62 22 03 02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Đăng Sinh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Tiếp cận dưới góc độ Triết học duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, kết hợp với phương pháp liên ngành, luận án đã trình bày có hệ thống về ý thức và thực hành đạo Hiếu trong tín ngưỡng thờ cúng Tổ tiên, thờ Thành hoàng của người Việt thông qua việc làm rõ cơ sở ra đời, những yếu tố tác động như: địa lý - tự nhiên, kinh tế - xã hội, văn hóa - tư tưởng và sự tồn tại và phát triển của gia đình, dòng họ, làng xã, đất nước đối với việc hình thành đạo Hiếu trong tín ngưỡng của người Việt ở đồng bằng Bắc bộ.

- Luận án đã chỉ ra xu hướng vận động, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp nhằm phát huy những giá trị và hạn chế những mặt tiêu cực của đạo Hiếu trong tín ngưỡng thờ cúng Tổ tiên, thờ Thành hoàng của người Việt đồng bằng Bắc bộ hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp phần vào việc giữ gìn và phát huy những giá trị của đạo Hiếu trong tín ngưỡng thờ cúng Tổ tiên, thờ Thành hoàng của người Việt ở đồng bằng Bắc bộ, đồng thời khắc phục những mặt tiêu cực của nó.

- Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu và giảng dạy Triết học, Tôn giáo học, Văn hóa học, Dân tộc học, Xã hội học, Đạo đức học...

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Đạo Hiếu trong tôn giáo của người Việt Nam

- Ý nghĩa và bài học kinh nghiệm về giáo dục đạo Hiếu trong việc hoàn thiện nhân cách thế hệ trẻ Việt Nam

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

Nguyễn Thị Phương Hà (2016), “Chữ hiếu trong ca dao, tục ngữ Việt Nam”, Tạp chí Mặt trận (156), tr.73-76.

 Nguyễn Thị Phương Hà (2017), “Quan niệm về đạo hiếu trong Nho giáo và ý nghĩa đối với gia đình trong giai đoạn hiện nay”, Tạp chí Môi trường và xã hội (01), tr.44-47.

Nguyễn Thị Phương Hà (2018), “Đạo Hiếu trong tín ngưỡng thờ cúng Tổ tiên và vấn đề đạo đức của cán bộ, đảng viên”, Tạp chí Lý luận Chính trị (8), tr.72-76.

Nguyễn Thị Phương Hà (2018), “Đạo Hiếu trong tín ngưỡng thờ Thành hoàng làng”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (411), tr.26-29.

Nguyễn Thị Phương Hà (2019), “Giá trị trong tín ngưỡng thờ Thành hoàng của người Việt ở đồng bằng Bắc bộ”, Tạp chí Mặt trận (187), tr.47-49.

 VNU Media - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   |