Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trần Đức Hiếu
Tên đề tài: Nguyên tắc giám sát của cơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử đối với hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Đức Hiếu                                           2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 29/3/1981                                                                         4. Nơi sinh: Quảng Ninh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: số 3506/QĐ-ĐT ngày 25/11/2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Quyết định kéo dài thời gian học tập số 5503/QĐ- ĐHQGHN ngày 29/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Quyết định trả về địa phương số 975/QĐ-KL ngày 29/12/2016 của Chủ nhiệm Khoa Luật.

- Quyết định thay đổi giáo viên hướng dẫn số 909/QĐ- KL ngày 25/12/2017 của Chủ nhiệm Khoa Luật;

7. Tên đề tài luận án: Nguyên tắc giám sát của cơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử đối với hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng.

8. Chuyên ngành: Luật hình sự và tố tụng hình sự                                   9. Mã số: 9380101.03

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS.TS Nguyễn Ngọc Chí

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Đây là công trình nghiên cứu một cách tổng thể, hệ thống, là công trình chuyên khảo đầu tiên về lý luận và thực tiễn thực hiện Nguyên tắc giám sát của cơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử đối với hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng. Luận án đã đưa ra khái niệm về nguyên tắc giám sát của cơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử đối với hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng trong tố tụng hình sự. Luận án làm rõ một số vấn đề lý luận như đặc điểm, cơ sở và ý nghĩa, các yếu tố bảo đảm hiệu quả thực hiện nguyên tắc. Luận án đã nghiên cứu, so sánh quy định pháp luật và thực hiện nguyên tắc giám sát trong tố tụng hình sự ở một số quốc gia trên thế giới, đồng thời phân tích đánh giá quy định của pháp luật Việt Nam trong tiến trình cải cách tư pháp. Chỉ ra những hạn chế, vướng mắc của hoạt động giám sát của cơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử đối với hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng.

Luận án đã đưa ra những giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nguyên tắc giám sát của cơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử đối với hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Với những kết quả nghiên cứu sẽ hình thành hệ thống tri thức tổng hợp về Nguyên tắc giám sát của cơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử đối với hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng, không những là tài liệu tham khảo tốt cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh các cơ sở đào tạo luật. Luận án là tài liệu tham khảo cho các cơ quan xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật trong quá trình hoàn thiện pháp luật TTHS và công tác cải cách tư pháp.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Tiếp tục nghiên cứu làm rõ hơn nữa những cơ sở lý luận về Nguyên tắc giám sát của cơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử đối với hoạt động của cơ quan THTT; Làm sáng tỏ những vấn đề trong thực tiễn thực hiện Nguyên tắc giám sát của cơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử đối với hoạt động của cơ quan THTT. Nghiên cứu các giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện nguyên tắc trong thời gian tới.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Trần Đức Hiếu (2018), “Giám sát của cơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử đối với hoạt động tố tụng hình sự - Thực trạng và kiến nghị”, Tạp chí Toà án nhân dân, Số 16/2018, Trang 37-44.

2. Trần Đức Hiếu (2018), “Nguyên tắc giám sát của cơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử đối với hoạt động tố tụng hình sự”, Tạp chí Toà án nhân dân, Số 20/2018, Trang 32-48.

3. Trần Đức Hiếu (2018), Giám sát của cơ quan, đại biểu dân cử đối với hoạt động tố tụng hình sự - Thực trạng và kiến nghị. Hội thảo Chất lượng hoạt động giám sát tư pháp của Quốc hội – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Viện Nghiên cứu lập pháp và Bộ môn LHP&LHC tổ chức ngày 14/8/2018.

4. Trần Đức Hiếu (2018), “Nội dung và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện nguyên tắc giám sát trong tố tụng hình sự Việt Nam”, Tạp chí Pháp luật & phát triển, Số 11+12/2018, Trang 54-59.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   |