Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đào Minh Quân
Tên đề tài: Chính sách phát triển nhóm nghiên cứu mạnh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ trong các trường đại học ở Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp Đại học Quốc gia Hà Nội)

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đào Minh Quân                                         2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 20/3/1979                                                                         4. Nơi sinh: Hưng Yên

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 31 tháng 12 năm 2014.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc kéo dài thời gian học tập của NCS khóa QH-2014-X (gia hạn 6 tháng).

- Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc kéo dài thời gian học tập của NCS khóa QH-2014-X (gia hạn 6 tháng).

- Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc kéo dài thời gian học tập của NCS khóa QH-2014-X (gia hạn đến tháng 6 năm 2019).

7. Tên đề tài luận án: 

Chính sách phát triển nhóm nghiên cứu mạnh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ trong các trường đại học ở Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp Đại học Quốc gia Hà Nội)

8. Chuyên ngành: Quản lý khoa học và công nghệ                                  9. Mã số: 9340412

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

1) GS.TS. Nguyễn Văn Kim                                            2) PGS.TS. Đào Thanh Trường

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 

Về khía cạnh lý thuyết, Luận án đã tổng quan nghiên cứu trong nước và nước ngoài để đưa ra khung lí thuyết cho nghiên cứu về chính sách phát triển nhóm nghiên cứu mạnh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ trong các trường đại học bao gồm các vấn đề cơ bản như: các khái niệm về nhóm nghiên cứu, nhóm nghiên cứu mạnh, hoạt động khoa học và công nghệ, chính sách, chính sách phát triển nhóm nghiên cứu mạnh; Tiêu chí nhóm nghiên cứu mạnh; Vai trò của hoạt động KH&CN trong trường đại học; Vai trò và các mối quan hệ của nhóm nghiên cứu mạnh trong trường đại học; Cấu trúc chính sách phát triển nhóm nghiên cứu mạnh trong trường đại học; Chu trình chính sách phát triển nhóm nghiên cứu mạnh trong trường đại học; Tiêu chí đánh giá chính sách phát triển nhóm nghiên cứu mạnh trong trường đại học.

Về khía cạnh thực tiễn, Luận án góp phần làm rõ những vấn đề sau:

- Phân tích và đánh giá thực trạng nhóm nghiên cứu mạnh ở Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong đó, cung cấp một cách nhìn tổng quan nhưng có chiều sâu về thực trạng các nhóm nghiên cứu mạnh ở Đại học Quốc gia Hà Nội qua các chiều cạnh cụ thể, bao gồm quy mô, cơ cấu, tổ chức, hoạt động, đóng góp của nhóm nghiên cứu mạnh cũng như những nhân tố tác động đến sự hình thành và phát triển nhóm nhiên cứu mạnh.

- Phân tích và đánh giá thực trạng chính sách phát triển nhóm nghiên cứu mạnh ở Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong đó, phân tích tổng quan về các chính sách có tác động đến sự hình thành và phát triển nhóm nghiên cứu mạnh của Nhà nước nói chung, đồng thời tập trung phân tích và đánh giá tổng thể 3 nhóm chính sách phát triển nhóm nghiên cứu mạnh của Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng, bao gồm: Nhóm chính sách đầu tư, phát triển nguồn nhân lực; Nhóm chính sách cải thiện môi trường và điều kiện nghiên cứu; Nhóm chính sách hợp tác và phát.

- Trình bày có hệ thống các giải pháp bổ sung, hoàn thiện chính sách phát triển nhóm nghiên cứu mạnh cho Đại học Quốc gia Hà Nội.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Từ ý nghĩa lý luận và thực tiễn, kết quả nghiên cứu của luận án có thể là tài liệu tham khảo cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý, các trường đại học trong việc ươm tạo, xây dựng và phát triển nhóm nghiên cứu mạnh. Đồng thời, luận án cũng góp phần bổ sung, làm rõ thêm những luận cứ khoa học để đóng góp cho các nghiên cứu về chính sách phát triển nhóm nghiên cứu mạnh trong các trường đại học ở Việt Nam.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Nghiên cứu này mới dừng ở phạm vi Đại học Quốc gia Hà Nội, do vậy rất cần nghiên cứu ở phạm vi và quy mô lớn hơn trong thời gian tới

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

Đào Minh Quân (2014), “Ứng dụng mô hình 7S của Mackinsey trong xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh ở các trường đại học”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (14), tr 25-28.

Đào Minh Quân (2016), “Những rào cản trong chuyển giao công nghệ giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam”, Sách chuyên khảo “Tổ chức và hoạt động chuyển giao công nghệ: Kinh nghiệm của Australia và đề xuất cho Việt Nam”, NXB Thế giới, tr. 432 – 443.

Đào Minh Quân (2016), “Thực trạng và một số biện pháp xây dựng, phát triển nhóm nghiên cứu mạnh ở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội”, Tạp chí Khoa học – Đại học Quốc gia Hà Nội, Chuyên san Nghiên cứu chính sách và Quản lý, Vol 32 (4), tr 25-40.

Đào Minh Quân (2018), “Đánh giá thực trạng xây dựng và phát triển nhóm nghiên cứu mạnh ở ĐHQGHN”, Tạp chí Khoa học – Đại học Quốc gia Hà Nội. Chuyên san Nghiên cứu chính sách và Quản lý, Vol 34 (3), tr.26-39.

Đào Minh Quân (2019), “Chính sách phát triển nhóm nghiên cứu mạnh ở Đại học Quốc gia Hà Nội: Thực trạng và giải pháp”, Tạp chí Khoa học – Đại học Quốc gia Hà Nội, Chuyên san Nghiên cứu chính sách và Quản lý, 35(1), tr.79-98.

Đào Minh Quân, Nguyễn Đình Đức (2019), “Nhận diện vai trò của nhóm nghiên cứu mạnh trong các trường đại học dựa trên tiếp cận các mối quan hệ của nhóm nghiên cứu”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Vol 61 (10), tr. 19-23.

 VNU Media - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   |