Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Vũ Xuân Tạo
Tên đề tài: Nghiên cứu phát triển các vector nhị thể ứng dụng trong cải biến di truyền một số loài nấm sợi

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Xuân Tạo                                             2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 08/06/                                                                               4. Nơi sinh: Bắc Ninh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 4438/QĐ-ĐHKHTN ngày 26/11/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định gia hạn số 4735/QĐ-ĐHKHTN ngày 28/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu phát triển các vector nhị thể ứng dụng trong cải biến di truyền một số loài nấm sợi.

8. Chuyên ngành: Vi sinh vật học                                                           9. Mã số: 9420101.07

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn chính: TS. Trần Văn Tuấn  

                                                   Hướng dẫn phụ: PGS.TS. Nguyễn Quang Huy

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Đã tạo thành công các vector nhị thể mới dùng cho biểu hiện gen, xóa gen và bổ trợ gen ở ba loài nấm sợi gồm A. niger, P. chrysogenum và P. digitatum.

- Phát triển thành công hệ thống chuyển gen hiệu quả cao sử dụng vi khuẩn A. tumefaciens ở ba loài nấm sợi nghiên cứu. Lần đầu tiên, hệ thống chuyển gen hoàn toàn mới dựa trên cơ chế trợ dưỡng uridine/uracil được thiết lập ở nấm sợi A. niger và P. chrysogenum. Đồng thời, hệ thống chuyển gen sử dụng marker kháng kháng sinh ở P. chrysogenum và P. digitatum được tối ưu và hiệu quả chuyển gen đạt được cao hơn từ 10 đến 20 lần so với các nghiên cứu trước đây.

- Xóa, phục hồi và biểu hiện quá mức thành công gen laeA ở ba loài nấm sợi A. niger, P. chrysogenum và P. digitatum nhờ sử dụng phương pháp chuyển gen thông qua vi khuẩn A. tumefaciens. Đặc biệt nghiên cứu này đã phát hiện ra các vai trò hoàn toàn mới của gen laeA liên quan tới biệt hóa hình thái tế bào nấm, trao đổi chất và kiểm soát khả năng gây bệnh trên quả sau thu hoạch.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Các quy trình chuyển gen tối ưu đã thiết lập hoàn toàn có thể sử dụng cho các nghiên cứu biểu hiện enzyme hay protein tái tổ hợp có giá trị, hay cho việc xóa gen để điều tra chức năng của các gen khác ở các loài nấm sợi. Kết quả nghiên cứu về vai trò của gen laeA ở nấm A. niger và P. chrysogenum và P. digitatum là cơ sở khoa học có thể sử dụng để tạo ra các chủng công nghiệp cho sản xuất axit (A. niger), kháng sinh (P. chrysogenum) hay phát triển các chế phẩm để kiểm soát tác nhân vi nấm gây hại P. digitatum.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Đánh giá định lượng về sự thay đổi các axit hữu cơ trong dịch nuôi cấy chủng đột biến xóa gen laeA so với chủng tự nhiên ở hai loài A. niger và P. digitatum .

- Đánh giá ảnh hưởng của gen laeA tới mức độ biểu hiện của một số gen liên quan tới khả năng sinh axit hữu cơ, enzym…ở cả ba loài nấm sợi bằng real-time PCR.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Vũ Xuân Tạo, Trần Văn Tuấn (2017), “Xác định đặc điểm sinh học và bước đầu nghiên cứu chuyển gen vào nấm sợi Penicillium chrysogenum có nguồn gốc Việt Nam”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 33 (2S), 140-145.

[2] Van Tuan Tran, Thi Binh Xuan Loc Do, Thi Khuyen Nguyen, Xuan Tao Vu, Bich Ngoc Dao, Hoai Ha Nguyen (2017), “A simple, efficient and universal method for the extraction of genomic DNA from bacteria, yeasts, molds and microalgae suitable for PCR-based applications”, Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering, 59 (4), 66-74.

[3] Vũ Xuân Tạo, Đỗ Thị Bình Xuân Lộc, Nguyễn Thị Khuyến, Trần Văn Tuấn (2018), “Nghiên cứu phát triển hệ thống chuyển gen hiệu suất cao dùng cho cải biến di truyền nấm sợi Aspergillus và Penicillium”, Tuyển tập báo cáo Hội nghị các nhà khoa học trẻ toàn quốc trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên và Công nghệ lần thứ IV. (Báo cáo tại Tiểu ban Các khoa học liên ngành với phát triển bền vững).

[4] Tao Xuan Vu, Tho Tien Ngo, Linh Thi Dam Mai, Tri-Thuc Bui, Diep Hong Le, Ha Thi Viet Bui, Huy Quang Nguyen, Binh Xuan Ngo, Van-Tuan Tran (2018), “A highly efficient Agrobacterium tumefaciens-mediated transformation system for the postharvest pathogen Penicillium digitatum using DsRed and GFP to visualize citrus host colonization”, Journal of Microbiological Methods, 144, 134-144.

 [5] Tao Xuan Vu, Ha Hong Vu, Giang Thu Nguyen, Hien Thu Vu, Linh Thi Dam Mai, Duc-Ngoc Pham, Diep Hong Le, Huy Quang Nguyen, Van-Tuan Tran (2019). “A newly constructed Agrobacterium-mediated transformation system revealed the influence of nitrogen sources on the function of the LaeA regulator in Penicillium chrysogenum”, Fungal Biology, 123, 830-842. (https://doi.org/10.1016/j.funbio.2019.08.010).

 VNU Media - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   |