Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trương Thế Côn
Tên đề tài: Chuyển nhượng dự án đầu tư theo pháp luật Việt Nam

1. Họ và tên Nghiên cứu sinh: Trương Thế Côn                           2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 12/02/1975                                                            4. Nơi sinh: Bắc Ninh

5. Quyết định công nhận Nghiên cứu sinh số: 3035/QĐ-ĐHQGHN ngày 29/8/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Những thay đổi trong quá trình đào tạo:

Quyết định kéo dài thời gian học tập số 122/QĐ- ĐHQGHN ngày 09/01/2018 và số 107/QĐ- ĐHQGHN ngày 14/01/2019 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

7. Tên đề tài luận án: Chuyển nhượng dự án đầu tư theo pháp luật Việt Nam

8. Chuyên ngành: Luật kinh tế                                                   9. Mã số: 938 01 01.05

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Minh Mẫn

11. Tóm tắt các kết quả mới của Luận án:

Luận án là công trình khoa học đầu tiên ở cấp độ tiến sĩ luật học nghiên cứu toàn diện, có hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn về chuyển nhượng dự án đầu tư (CNDAĐT) và pháp luật về CNDAĐT. Đồng thời, luận án đã đề xuất các nội dung, giải pháp cụ thể để xây dựng, hoàn thiện chế định pháp luật về CNDAĐT trong hệ thống pháp luật ở Việt Nam. Cụ thể Luận án có những đóng góp mới như sau:

Thứ nhất, luận án đã đưa ra khái niệm, nội hàm khái niệm, đặc điểm, bản chất pháp lý của dự án đầu tư (DAĐT), CNDAĐT. Cụ thể, luận án đã chỉ rõ bản chất pháp lý của DAĐT là tài sản, các quyền tài sản, quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư (NĐT) liên quan đến DAĐT. Vì thế, CNDAĐT chính là chuyển nhượng tài sản, các quyền tài sản, quyền, nghĩa vụ của NĐT gắn liền với DAĐT.

Thứ hai, luận án đã luận giải, phân tích và làm rõ một số vấn đề lý luận của pháp luật về CNDAĐT như khái niệm, đặc điểm, vai trò, nguyên tắc điều chỉnh, nội dung, các học thuyết, quan điểm ảnh hưởng đến pháp luật về CNDAĐT. Pháp luật về CNDAĐT chính là pháp luật điều chỉnh việc dịch chuyển quyền sở hữu DAĐT từ NĐT này sang NĐT khác.

Thứ ba, luận án đã phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về CNDAĐT trên cơ sở so sánh các quy định của pháp luật và chỉ ra những nguyên nhân, hạn chế, bất cập trong các quy định của pháp luật hiện hành về CNDAĐT giữa Luật đầu tư và các luật trong từng ngành, nghề, lĩnh vực khác nhau.

Thứ tư, luận án đã đưa ra các luận cứ khoa học để đề xuất giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật về CNDAĐT trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế hiện nay. Đồng thời, luận án cũng đề ra một số giải pháp để tạo điều kiện thuận lợi cho NĐT kinh doanh khi có nhu cầu chuyển nhượng, nhận CNDAĐT thực hiện trình tự, thủ tục đơn giản, nhanh chóng, nhưng cũng tạo điều kiện cho các cơ quan nhà nước quản lý, kiểm soát được các giao dịch CNDAĐT trên thực tế.  

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: luận án có thể trở thành tài liệu tham khảo có giá trị cho việc nghiên cứu, giảng dạy và hoạt động thực tiễn xây dựng, thực hiện pháp luật về CNDAĐT. Trong một chừng mực nhất định, luận án có thể áp dụng vào thực tiễn để thực hiện các giao dịch CNDAĐT ở Việt Nam hiện nay.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Chuyển nhượng dự án đầu tư theo các hình thức khác như chuyển nhượng vốn đầu tư, chuyển nhượng bắt buộc, thừa kế dự án đầu tư; chuyển nhượng dự án đầu tư công, dự án đầu tư được thực hiện theo hình thức đối tác công tư.  

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

Trương Thế Côn (2018), “Pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư”, Tạp chí Nghề Luật, (2), tr. 36-44.

Trương Thế Côn (2018), “Một số bất cập về chuyển nhượng dự án đầu tư có sử dụng đất”, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, (312), tr.39-45.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   |