Việc làm
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Việc làm
Trung tâm Thông tin – Thư viện tuyển dụng viên chức năm 2018

Căn cứ vào kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội (Trung tâm) đã được Đại học Quốc Gia Hà Nội (ĐHQGHN) phê duyệt, Trung tâm cần tuyển các vị trí việc làm như sau:

I. Các vị trí việc làm cần tuyển dụng:

STT

Phòng chức năng

Vị trí việc làm

Số nhân lực cần tuyển

Hình thức tuyển dụng

1

Phòng Dịch vụ thông tin Khoa học tự nhiên – Xã hội nhân văn

Thư viện viên (mã số V.10.02.07)

04

Thi tuyển

2

Phòng Dịch vụ thông tin tổng hợp

Thư viện viên (mã số V.10.02.07)

04

3

Phòng Dịch vụ thông tin Ngoại ngữ

Thư viện viên (mã số V.10.02.07)

02

4

Phòng Phát triển tài nguyên số

Chuyên viên (mã số 01.003)

01

5

Phòng Quản trị công nghệ thông tin

Chuyên viên (mã số 01.003)

02

6

Phòng Bổ sung- Trao đổi

Chuyên viên (mã số 01.003)

02

 

7

Phòng Hành chính - Tổ chức

Chuyên viên (mã số 01.003)

03

 

           

II. Tiêu chuẩn tuyển dụng:

Ứng viên đăng ký tuyển dụng cần đáp ứng tiêu chuẩn tuyển dụng chuyên viên và các chức danh nghề nghiệp tương đương khác theo Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, người lao động trong ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định số 3768/QĐ-ĐHQGHN ngày 22/10/2014 của Giám đốc ĐHQGHN, cụ thể như sau:

1. Vị trí việc làm: Thư viện viên các Phòng Dịch vụ thông tin

Tiêu chuẩn tuyển dụng:

a) Đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đạt loại khá trở lên, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng như: Thông tin-Thư viện, Lưu trữ, Thông tin học, Cử nhân ngôn ngữ Anh, Sư phạm Toán, Hán nôm, Quản lý giáo dục.

+ Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng như: Thông tin-Thư viện, Lưu trữ, Thông tin học, Cử nhân ngôn ngữ Anh, Sư phạm Toán, Hán nôm, Quản lý giáo dục có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng tốt ngoại ngữ phục vụ công việc (có chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương trở lên, còn giá trị sử dụng).

c) Đồng thời đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

* Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014TT-BTTTT ngày 11/3/2014.

* Có kinh nghiệm làm việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục.

* Có hiểu biết về Trung tâm Thông tin-Thư viện và ĐHQGHN.

* Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt.

* Lý lịch bản thân rõ ràng.

* Có kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng làm việc độc lập, có khả năng làm việc theo nhóm

* Trung thực, có trách nhiệm, nhiệt tình.

* Nắm vững pháp luật của Nhà nước về ngành Thư viện.

* Có quốc tịch Việt Nam và thường trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có đủ sức khoẻ làm việc, ngoại hình ưa nhìn.

2. Vị trí việc làm: Chuyên viên Phòng Phát triển tài nguyên số

Tiêu chuẩn tuyển dụng:

a) Đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đạt loại khá trở lên, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng như: Công nghệ thông tin, Lưu trữ.

+ Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng như: Công nghệ thông tin, Lưu trữ có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

 b) Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng tốt ngoại ngữ phục vụ công việc (có chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương trở lên, còn giá trị sử dụng).

c) Đồng thời đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

* Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014TT-BTTTT ngày 11/3/2014.

* Có kinh nghiệm làm việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục.

* Có hiểu biết về Trung tâm Thông tin - Thư viện và ĐHQGHN.

* Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt.

* Lý lịch bản thân rõ ràng.

* Có kỹ năng viết báo cáo, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng làm việc độc lập, có khả năng làm việc theo nhóm.

* Trung thực, có trách nhiệm, nhiệt tình.

* Nắm vững pháp luật của Nhà nước về Luật Sở hữu trí tuệ, ngành Thư viện

* Có quốc tịch Việt Nam và thường trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có đủ sức khoẻ làm việc, ngoại hình ưa nhìn.

3. Vị trí việc làm: Chuyên viên Phòng Quản trị Công nghệ thông tin

Tiêu chuẩn tuyển dụng:

a) Đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đạt loại khá trở lên, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng như: Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính.

+ Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng như: Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng tốt ngoại ngữ phục vụ công việc (có chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương trở lên, còn giá trị sử dụng).

c) Đồng thời đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

* Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014TT-BTTTT ngày 11/3/2014.

* Có kinh nghiệm làm việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục.

* Có hiểu biết về Trung tâm Thông tin-Thư viện và ĐHQGHN.

* Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt.                                       

* Lý lịch bản thân rõ ràng.

* Có kỹ năng viết báo cáo, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng làm việc độc lập, có khả năng làm việc theo nhóm.

* Trung thực, có trách nhiệm, nhiệt tình.

* Nắm vững pháp luật của Nhà nước về Công nghệ thông tin; Ngành Thư viện

* Có quốc tịch Việt Nam và thường trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có đủ sức khoẻ làm việc, ngoại hình ưa nhìn.

4. Vị trí việc làm: Chuyên viên phòng Bổ sung- Trao đổi

Tiêu chuẩn tuyển dụng:

a) Đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đạt loại khá trở lên, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng như: Thông tin thư viện, Kế toán, Cử nhân ngôn ngữ Anh, Báo chí, Thông tin học.

+ Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng như: Thông tin thư viện, Kế toán, Cử nhân ngôn ngữ Anh, Báo chí, Thông tin học có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng tốt ngoại ngữ phục vụ công việc (có chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương trở lên, còn giá trị sử dụng).

c) Đồng thời đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

* Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014TT-BTTTT ngày 11/3/2014.

* Có kinh nghiệm làm việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục.

* Có hiểu biết về Trung tâm Thông tin-Thư viện và ĐHQGHN

* Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt.

* Lý lịch bản thân rõ ràng.

* Có kỹ năng viết báo cáo, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng làm việc độc lập, có khả năng làm việc theo nhóm.

* Trung thực, có trách nhiệm, nhiệt tình.

* Nắm vững pháp luật của Nhà nước về Ngành Thư viện

* Có quốc tịch Việt Nam và thường trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có đủ sức khoẻ làm việc, ngoại hình ưa nhìn.

5. Vị trí việc làm: Chuyên viên bộ phận tổ chức cán bộ phụ trách lương, BHXH

Tiêu chuẩn tuyển dụng:

a) Đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đạt loại khá trở lên, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng như: Thông tin thư viện, Thông tin học, Kế toán, Quản trị nhân lực.

+ Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng như: Thông tin thư viện, Thông tin học, Kế toán, Quản trị nhân lực có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng tốt ngoại ngữ phục vụ công việc (có chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương trở lên, còn giá trị sử dụng).

c) Đồng thời đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

* Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014TT-BTTTT ngày 11/3/2014.

* Có kinh nghiệm làm tổ chức cán bộ trong đơn vị sự nghiệp giáo dục

* Có hiểu biết về Trung tâm Thông tin-Thư viện và ĐHQGHN.

* Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt.

* Lý lịch bản thân rõ ràng.

* Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, lập kế hoạch, kỹ năng làm việc độc lập, có khả năng làm việc theo nhóm.

* Trung thực, có trách nhiệm, nhiệt tình.

* Nắm vững pháp luật của Nhà nước.

* Có quốc tịch Việt Nam và thường trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có đủ sức khoẻ làm việc, ngoại hình ưa nhìn.

6. Vị trí việc làm: Chuyên viên bộ phận Cơ sở vật chất

Tiêu chuẩn tuyển dụng:

a) Đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đạt loại khá trở lên, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng như: Thông tin thư viện, Thông tin học.

+ Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng như: Thông tin thư viện, Thông tin học có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng tốt ngoại ngữ phục vụ công việc (có chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương trở lên, còn giá trị sử dụng).

c) Đồng thời đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

* Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014TT-BTTTT ngày 11/3/2014.

* Có kinh nghiệm làm hành chính trong đơn vị sự nghiệp giáo dục hoặc cho các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước;

* Có hiểu biết về Trung tâm Thông tin-Thư viện và ĐHQGHN.

* Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt.

* Lý lịch bản thân rõ ràng.

* Có kỹ năng giao tiếp, lập kế hoạch, kỹ năng làm việc độc lập, có khả năng làm việc theo nhóm.

* Trung thực, có trách nhiệm, nhiệt tình.

* Nắm vững pháp luật của Nhà nước và quy định về xây dựng.

* Có quốc tịch Việt Nam và thường trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có đủ sức khoẻ làm việc, ngoại hình ưa nhìn.

7. Vị trí việc làm: Chuyên viên bộ phận Thanh tra và pháp chế

Tiêu chuẩn tuyển dụng:

a) Đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đạt loại khá trở lên, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng như: Thông tin học, Luật học.

+ Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng như: Thông tin học, Luật học có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng tốt ngoại ngữ phục vụ công việc (có chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương trở lên, còn giá trị sử dụng).

c) Đồng thời đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

* Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014TT-BTTTT ngày 11/3/2014.

* Có kinh nghiệm làm hành chính trong đơn vị sự nghiệp giáo dục hoặc cho các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước;

* Có hiểu biết về Trung tâm Thông tin-Thư viện và ĐHQGHN.

* Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt.

* Lý lịch bản thân rõ ràng.

* Có kỹ năng giao tiếp, lập kế hoạch, kỹ năng làm việc độc lập, có khả năng làm việc theo nhóm.

* Trung thực, có trách nhiệm, nhiệt tình.

* Nắm vững pháp luật của Nhà nước và quy định về xây dựng.

* Có quốc tịch Việt Nam và thường trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có đủ sức khoẻ làm việc, ngoại hình ưa nhìn.

III. Dự kiến thời gian thi tuyển: Tháng 12 năm 2018.

IV. Nội dung thi tuyển:

1. Các môn thi tuyển:

1.1. Kiến thức chung: Thi viết (120 phút).

1.2. Chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành, gồm 2 phần thi: Thi viết (180 phút), Thực hành (30 phút)

1.3. Tin học văn phòng: Thực hành trên máy (30 phút).

1.4. Tiếng Anh: Thi viết (60 phút).

2. Điều kiện miễn thi một số môn: Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc tin học trong các trường hợp sau:

2.1. Miễn thi môn ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

a) Có bằng tốt nghiệp Đại học, sau Đại học về ngoại ngữ;

b) Có bằng tốt nghiệp Đại học, sau Đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp Đại học, sau Đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

2.2. Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ Trung cấp chuyên ngành Công nghệ thông tin trở lên.

V. Hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức: 01 bộ hồ sơ gồm có:

1. Đơn xin tuyển dụng viên chức (theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 25/12/2012 hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức);

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu);

3. Bản sao các văn bằng, bảng điểm, các chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

4. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng (trong 06 tháng) do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận (theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y Tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe);

5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

6. Bản sao Giấy khai sinh;

7. 02 phong bì (có dán tem và ghi rõ địa chỉ điện thoại liên lạc của người nhận) và 02 ảnh cỡ 4×6 cm (ảnh được chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).

8. Lệ phí dự tuyển: 260.000đ.

VI. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

Từ ngày 24/10/2018 đến hết ngày 20 /11/2018

Sáng: 8h00’ – 11h30’

Chiều: 14h00’ – 16h30’

(các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần).

2.  Địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

Phòng Hành chính – Tổ chức, Trung tâm Thông tin- Thư viện, ĐHQGHN.

Địa chỉ: Phòng 606, Tầng 6, Nhà C1T, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 0243 754 7557

Lưu ý: Không nhận hồ sơ qua đường bưu điện; Hồ sơ nhận không trả lại.

Các thông tin liên quan đến đợt tuyển dụng được cập nhật trên website:http://lic.vnu.edu.vn/ và thông báo niêm yết tại Trung tâm Thông tin-Thư viện, ĐHQGHN.

 VNU Media - VNU - LIC
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :