TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo 16:00:22 Ngày 20/02/2020 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Trần Đình Tướng
Tên đề tài luận án: “Dáng điệu tiệm cận của một số mô hình quần thể trong hệ sinh thái với môi trường ngẫu nhiên” (“Asymptotic behavior of population models in ecosystem with random environment”)

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:  Trần Đình Tướng.                                   2. Giới tính: Nam.

3. Ngày sinh:  17/10/1978                                                                        4. Nơi sinh: Bình Định.

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh:  Quyết định số 4438/QĐ-ĐHKHTN  ngày 26/11/2015 tháng 11 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định gia hạn số 4735/QĐ-ĐHKHTN ngày 28/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

8. Chuyên ngành:  Phương trình Vi phân và Tích phân              9. Mã số: 9460101.03

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Hữu Dư (hướng dẫn chính) và

PGS. TS. Nguyễn Thanh Diệu (hướng dẫn phụ).                        

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Trong luận án này chúng tôi đã nghiên cứu sự  tác động của những nhiễu ngẫu nhiên lên 3 mô hình sinh thái: 2 mô hình thú mồi  và 1 mô hình dịch tễ tái nhiễm. Những kết quả mới của luận án được tóm tắt như sau.

Đối với các hệ sinh thái thú mồi:

Tìm các giá trị ngưỡng để phân loại dáng điệu tiệm cận nghiệm của hệ. Từ đó tìm ra điều kiện đủ và rất gần với điều kiện cần cho sự phát triển bền vững cũng như là tính ergodic của hệ.

Đánh giá (cải tiến)  tốc độ hội tụ của loài thú   đến nghiệm của hệ trên biên.

Tìm điều kiện để hệ tồn tại phân phối dừng cũng như là điều kiện để luật số lớn có hiệu lực.

Đối với mô hình dịch tễ tái nhiễm với tốc độ truyền bệnh tổng quát có bước chuyển trạng thái:

Xây dựng ngưỡng tham số để phân loại trạng thái của hệ.

Tìm điều kiện để dịch bệnh tồn tại bền vững ngẫu nhiên mạnh.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Những kết quả nghiên cứu của luận án trên các mô hình thú mồi, dịch bệnh có khả năng ứng dụng thực tiễn cao không những cho sinh học mà còn trong kinh tế, khoa học sự sống, y học dự phòng,  …Hơn nữa, những kết quả trên có thể giúp các nhà sinh học xác định mức độ biến động của sự tác động của môi trường đến các cộng đồng sinh thái /dịch tễ học và còn tạo điều kiện cho những suy luận, dự đoán bằng cách sử dụng các bộ dữ liệu từ các hiện tượng thực về sinh thái và bệnh truyền nhiễm.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Trong thời gian tới, chúng tôi muốn giải quyết cho trường hợp giá trị tới hạn của ngưỡng  cho một số mô hình cụ thể. Ngoài ra chúng tôi sẽ xét đến hệ khuếch tán có bước chuyển trạng thái và có bước nhảy. Hệ có bước chuyển với trạng thái phụ thuộc cũng sẽ được chúng tôi quan tâm nghiên cứu.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] N. H. Du, N. T. Dieu, T. D. Tuong (2017), “Dynamics behavior of a stochastic predator-prey system under regime switching'”,  Discrete Contin. Dyn. Syst. Ser. B 22 (9), tr 3483-3498.

[2] T. D. Tuong, N. H. Dang, N. T. Dieu, T. Q. Ky (2019), “Extinction and permanence in a stochastic SIRS model in regime switching with general incidence rate”,  Nonlinear Anal. Hybrid Syst.  34, tr 121-130

[3] T. D. Tuong, N. T. Dieu, N. H. Du, “On the asymptotic behavior of a stochastic model with Ivlev's functional response and jumps'', Stochastic Models, (đang được phản biện)

                                                                     

 VNU - HUS
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược