TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 15:45:58 Ngày 27/11/2018 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Tuấn Anh
Tên đề tài luận án: Mối quan hệ giữa giá trị và hành vi ủng hộ xã hội của thanh niên

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Tuấn Anh

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 28/3/1988                                                

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1375/2015/QĐ-XHNV, ngày 13 tháng 6 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Điều chỉnh tên đề tài theo Quyết định số 618 QĐ-XHNV ngày 27/3/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Tên đề tài luận án: Mối quan hệ giữa giá trị và hành vi ủng hộ xã hội của thanh niên.

8. Chuyên ngành: Tâm lý học                                        

9. Mã số: 62 01 04 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trương Thị Khánh Hà

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Thứ nhất, Luận án đã xây dựng được hệ thống cơ sở lý luận, lý thuyết để xây dựng bộ công cụ, thu thập dữ liệu thực tiễn để xem xét một cách đa chiều; chỉ ra được cơ sở khoa học để kết luận rằng tùy từng giá trị hoặc nhóm giá trị mà chúng có khả năng thúc đẩy hoặc cản trở hành vi ủng hộ xã hội ở thanh niên.

Thứ hai, Luận án cũng góp phần vào việc tiếp tục đánh giá, kiểm chứng một số lý thuyết về giá trị và hành vi ủng hộ xã hội trong bối cảnh Việt Nam hiện nay. Các kết quả nghiên cứu của Luận án cho phép đưa ra những kết luận mang tính khoa học về mối quan hệ giữa giá trị và hành vi ủng hộ xã hội của thanh niên trên nền tảng văn hóa, xã hội và đặc điểm đặc thù của Việt Nam.

Thứ ba, trong khi các nghiên cứu tại nước ta mới chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu mối quan hệ giữa một (hay nhiều) biến số đến một (hay nhiều) biến số khác mà rất ít nghiên cứu tìm hiểu sự tác động của các biến số trung gian, biến số điều tiết đến một mối quan hệ giữa hai biến số nào đó thì nghiên cứu này là một trong số những nghiên cứu hiếm hoi tại nước ta tính đến thời điểm này đi sâu phân tích mối quan hệ giữa giá trị và hành vi ủng hộ xã hội ở đối tượng thanh niên theo cả hai cơ chế trực tiếp và gián tiếp khi có sự tham gia của các yếu tố trung gian và điều tiết khác.

Thứ tư, nghiên cứu này góp phần giúp việc nghiên cứu về giá trị và hành vi ủng hộ xã hội tại Việt Nam thêm đa dạng và phong phú.

Thứ năm, kết quả nghiên cứu của Luận án có thể làm cơ sở khoa học cho việc đề xuất những nội dung, chương trình giáo dục giá trị, giáo dục hành vi ủng hộ xã hội, hành vi tích cực trong thanh niên hiện nay, cải thiện và phòng ngừa những hành vi tiêu cực, chống đối xã hội trong thanh niên.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tế của luận án:

Làm tài liệu tham khảo cho các nhà giáo dục, gia đình, nhà trường trong quá trình giáo dục giá trị và các hành vi ủng hộ xã hội cho thanh niên.

Cung cấp căn cứ khoa học cho việc xây dựng các nội dung chương trình giáo dục thanh niên.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Thứ nhất, tiếp tục những hướng nghiên cứu tiếp theo và sâu sắc hơn nữa tại Việt nam về giá trị, hành vi ủng hộ xã hội cũng như về mối quan hệ giữa giá trị và hành vi ủng hộ xã hội bởi đây là một lĩnh vực nghiên cứu thú vị nhưng lại rất gần gũi và cần thiết với đời sống.

Thứ hai, cần nghiên cứu tìm hiểu, lý giải cơ chế tác động ngược trở lại của hành vi ủng hộ xã hội đối với giá trị. Nói cách khác, trong tương lai, cần tìm hiểu toàn diện hơn về mối quan hệ giữa giá trị và hành vi ủng hộ xã hội.

Thứ ba, nghiên cứu này đã bước đầu thích nghi một số thang đo quốc tế trên khách thể thanh niên Việt Nam, cụ thể là những thanh niên hiện đang sinh sống, làm việc, học tập tại Hà Nội. Việc tiếp tục triển khai và mở rộng phạm vi thích nghi thang đo trên nhiều nhóm khách thể và trên nhiều địa bàn khác sẽ giúp chúng ta có nhiều thang đo tốt khi nghiên cứu vấn đề này.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Nguyễn Tuấn Anh (2016), “Hệ giá trị của sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam”, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Hạnh phúc con người và phát triển bền vững, tập 1, tr.439-448.

2. Nguyễn Tuấn Anh (2018), “Thái độ giúp đỡ người khác của sinh viên”, Tạp chí Tâm lý học, tr.76-85.

3. Nguyễn Tuấn Anh (2018), “Hệ giá trị của thanh niên theo Lý thuyết của Schwartz”, Tạp chí Tâm lý học, tr.73-84.

4. Nguyễn Tuấn Anh (2017), “Hành vi ủng hộ môi trường của thanh niên hiện nay”, Tạp chí Tâm lý học, tr.76-88.

5. Nguyễn Tuấn Anh (2017), “Mối quan hệ giữa đồng cảm và hành vi ủng hộ xã hội ở sinh viên”, Tạp chí Tâm lý học, tr.76-89.

6. Nguyễn Tuấn Anh (2017), “Hệ giá trị của học sinh trung học hiện nay”, Tạp chí Tâm lý học, tr.91-99.

7. Nguyễn Tuấn Anh (2016), “Luận bàn về động cơ thúc đẩy hành vi ủng hộ xã hội”, Tạp chí Khoa học xã hội và Nhân văn, tr.193-203.

8. Nguyễn Tuấn Anh (2016), “Những lý giải tâm lý học về động cơ của hành vi giúp đỡ người khác”, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, tr.52-55.

9. Nguyễn Tuấn Anh (2017), “So sánh Xuyên văn hóa về hành vi ủng hộ xã hội”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, tr.31-34.

10. Nguyễn Tuấn Anh (2017), “Biểu hiện của tính dân tộc trong hoạt động thanh niên tình nguyện”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, tr.117-118, 122.

11. Nguyễn Tuấn Anh (2017), “Hệ giá trị của người cán bộ Đoàn hiện nay”, Tạp chí Dân tộc, tr.34-36.

12. Nguyễn Tuấn Anh (2017), “Hiểu thế nào về hành vi ủng hộ xã hội?”, Tạp chí Thanh niên, số 15, tr.52.

13. Nguyễn Tuấn Anh (2016), “Hành vi ủng hộ xã hội trong thanh niên hiện nay”, Tạp chí Thanh niên, số 41, tr.5-6.

14. Nguyễn Tuấn Anh, Bùi Phương Thanh, Nguyễn Văn Quý (2018), “Xu hướng hành vi ủng hộ xã hội của thanh niên trong các tình huống: Công khai, ẩn danh và khẩn cấp”, Tạp chí Tâm lý học Xã hội, tr.111-121.

15. Nguyễn Tuấn Anh, Trần Thị Thu Ngân (2018), “Biểu hiện về Cái Tôi hiệu quả của thanh niên hiện nay”, Tạp chí Tâm lý học, tr.87-97.

16. Nguyễn Tuấn Anh (2018), “Mối quan hệ giữa khả năng tự kiểm soát và hành vi vi phạm pháp luật của thanh niên hiện nay”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Tâm lý học Học đường lần thứ 6 “Vai trò của Tâm lý học trường học trong việc đảm bảo sức khor tâm lý cho học sinh và gia đình”, tr.436-444.

17. Nguyễn Tuấn Anh, Đỗ Thị Thu Hằng, Nguyễn Tuấn Dũng (2018), “Hành vi ủng hộ xã hội của học sinh, sinh viên hiện nay”, Tạp chí Tâm lý học Xã hội, tr.24-32.

 Thanh Tâm - VNU - USSH
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược