TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 11:36:27 Ngày 30/08/2019 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Trần Thị Mai
Tên đề tài:Vai trò của Quốc hội trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Thị Mai                                              2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 27/7/1986                                                                         4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3684/QĐ-XHNV ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Tên đề tài luận án được công nhận tại Quyết định số 430/QĐ-XHNV ngày 16/2/2016 là: Phát huy vai trò của Quốc hội trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Tại Hội đồng đánh giá luận án ở Bộ môn, được sự góp ý của Hội đồng tư vấn, tên đề tài được điều chỉnh và đã được công nhận theo Quyết định số 2494/QĐ-XHNV ngày 4/10/2017 với tên đầy đủ là: Vai trò của Quốc hội trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.

Tại Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở, được sự tư vấn, góp ý của Hội đồng về tên đề tài, nghiên cứu sinh và người hướng dẫn đã quyết định điều chỉnh tên đề tài luận án. Tên đề tài đã được công nhận theo Quyết định số 05/QĐ-XHVN ngày 02/01/2019 là: Vai trò của Quốc hội trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.

7. Tên đề tài luận án chính thức đề nghị bảo vệ cấp nhà nước:

Vai trò của Quốc hội trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

8. Chuyên ngành: Chính trị học                                                               9. Mã số: 62 31 02 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1. GS.TSKH. Phan Xuân Sơn      2. PGS.TS. Trần Kim Đỉnh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án

- Luận án làm rõ những đặc điểm, đặc trưng của Nhà nước pháp quyền, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

- Luận án làm rõ những nội dung xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.

- Luận án nghiên cứu, phân tích chỉ rõ một cách hệ thống những nội dung về vai trò của Quốc hội trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

- Trên cơ sở phân tích thực trạng về vai trò của Quốc hội trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay, luận án đã đưa ra những giải pháp có tính khả thi nhằm phát huy vai trò của Quốc hội trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam giai đoạn hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn về vai trò của Quốc hội trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. Đồng thời, có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy về Nhà nước pháp quyền, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và về vai trò của Quốc hội Việt Nam trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện nay.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo

- Xây dựng Nhà nước pháp quyền, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

- Chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội.

- Vai trò của Quốc hội trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

- Vấn đề về thống nhất, phân công và kiểm soát quyền lực trong thực thi quyền lực nhà nước.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án

- Trần Thị Mai (5/2015) “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân” , Tạp chí Mặt trận (139), tr. 20 - 23.

- Trần Thị Mai (6/2016) “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”, Tạp chí Mặt trận (154), tr. 53 - 55.

- Trần Thị Mai (12/2016) “Nhà nước pháp quyền và những điểm mới trong quan điểm về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Đảng cộng sản Việt Nam”, Tạp chí Giáo dục lý luận (253/2016), tr. 115 - 117.

- Trần Thị Mai (3/2018) “Nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp của Quốc hội Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị quân sự (2/168), tr. 89-91

- Trần Thị Mai (10/2018) “Nâng cao vai trò của Quốc hội với việc kiểm soát quyền lực trong thực thi quyền lực nhà nước hiện nay” Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông (tháng 10/2018), tr. 39 - 41.

- Tham gia đề tài cấp Bộ: “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giám sát xã hội của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam” Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, 5/2017

- Tham gia đề tài cấp Bộ: “Giải pháp tăng cường công tác phòng chống tham nhũng của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam” Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam.

 VNU Media - VNU - USSH
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược