TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 11:40:24 Ngày 30/08/2019 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Tên đề tài: Hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã ở tỉnh Hà Nam hiện nay

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thanh Nhàn                             2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 15/8/1986                                                                         4. Nơi sinh: Hà Nam

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3684/QĐ-XHNV ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Tên đề tài luận án được công nhận tại Quyết định số 429/QĐ-XHNV ngày 16/02/2016 là: Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp cơ sở tỉnh Hà Nam hiện nay.

Tại Hội đồng đánh giá luận án ở Bộ môn, được sự góp ý của Hội đồng tư vấn, tên đề tài được điều chỉnh và đã được công nhận theo Quyết định số 3129/QĐ-XHNV ngày 30/10/2018 với tên đầy đủ là: Hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã ở tỉnh Hà Nam hiện nay.

7. Tên đề tài luận án chính thức đề nghị bảo vệ cấp nhà nước: Hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã ở tỉnh Hà Nam hiện nay.

8. Chuyên ngành: Chính trị học                                                                     9. Mã số: 62 31 02 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS Ngô Ngọc Thắng  2. TS Nguyễn Duy Hạnh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án

- Luận giải, làm sáng tỏ bản chất của hiệu quả là sự tương quan giữa mục đích đề ra và kết quả đạt được, xây dựng và hoàn thiện hệ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã.

- Khảo sát, đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã tỉnh Hà Nam, khái quát được các vấn đề đặt ra cần giải quyết để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã ở tỉnh Hà Nam trong thời gian tiếp theo.

- Dự báo được các xu hướng phát triển của hệ thống chính trị cấp xã, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát huy tối đa tiềm năng để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn về hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã ở tỉnh Hà Nam hiện nay. Đồng thời, có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy về hệ thống chính trị cấp xã, về hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã. Kết quả nghiên cứu của luận án cũng sẽ là một trong cơ sở để địa phương Hà Nam có thể tham khảo trong quá trình nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã trên địa bàn trong thời gian tiếp theo.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo

- Hệ thống chính trị nói chung và hê thống chính trị cấp xã nói riêng.

- Hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã

- Tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án

- Nguyễn Thị Thanh Nhàn (2017) “Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại tỉnh Hà Nam”, Tạp chí Thông tin khoa học Lý luận chính trị, số 10 (35),  tr.84 – 91.

- Nguyễn Thị Thanh Nhàn (2018) “Một số nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở ở tỉnh Hà Nam hiện nay”, Tạp chí Thông tin khoa học Lý luận chính trị, số 2 (39),  tr.71 -76.

- Nguyễn Thị Thanh Nhàn (5/2018) “Hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở - khái niệm và hệ tiêu chí đánh giá”, Tạp chí Giáo dục và xã hội, số đặc biệt kỳ 1, tr.113 -118.

- Nguyễn Thị Thanh Nhàn (6/2018) “Hoạt động của chính quyền cơ sở ở tỉnh Hà Nam trong giai đoạn hiện nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận, số 276, tr.81-88.

- Tham gia viết chuyên đề: “Sự sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong xây dựng hệ thống chính trị giai đoạn 1986 – 2016”, Hội thảo khoa học cấp Học viện Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam “Đoàn kết và sáng tạo – giá trị cốt lõi của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986 – 2018): Những kinh nghiệm lịch sử cần vận dụng”, tháng 2/2018.

- Nguyễn Thị Thanh Nhàn (7/2019) “Nâng cao hiệu quả sự phối hợp giữa các thành tố của hệ thống chính trị cấp xã tỉnh Hà Nam”, Tạp chí Thông tin khoa học Lý luận chính trị, số 7(56).

 VNU Media - VNU - USSH
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược