Tin tức  Thông báo  Sau đại học 21:40:05 Ngày 08/05/2021 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Ngân
Tên đề tài: Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lãnh đạo xây dựng căn cứ du kích trong kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954)

 

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Ngân                                       2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 19/5/1988                                                 4. Nơi sinh: Vĩnh Phúc

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3380/2017/QĐ-XHNV, ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lãnh đạo xây dựng căn cứ du kích trong kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954)

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam        9. Mã số: 62 22 03 15

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Quang Hiển

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Một là, hệ thống hóa chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên về xây dựng căn cứ du kích trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954).

Hai là, nhận xét về quá trình Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lãnh đạo xây dựng căn cứ du kích trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 -1954).

Ba là, đúc kết những kinh nghiệm chủ yếu từ quá trình Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lãnh đạo xây dựng căn cứ du kích trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954).

Bốn là, cung cấp nguồn tài liệu tham khảo trong nghiên cứu lịch sử  địa phương và giảng dạy môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn

- Luận án cung cấp cho người đọc một khối lượng tài liệu tham khảo phong phú, có tính hệ thống về quá trình Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lãnh đạo xây dựng căn cứ du kích trong kháng chiến chống Pháp (1946 -1954).

- Luận án có thể làm tài liệu phục vụ công tác giáo dục, tuyên truyền trong xây dựng quốc phòng địa phương, tài liệu tham khảo cho công tác giảng dạy môn Lịch sử Đảng, giảng dạy lịch sử trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo

- Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lãnh đạo xây dựng lực lượng dân quân du kích trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954).

- Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lãnh đạo xây dựng hậu phương tại chỗ trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954).

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án

- Nguyễn Thị Ngân (2017), “Xây dựng hậu phương lòng dân ở Hưng Yên trong cuộc kháng chiến chống Pháp”, Tạp chí Giáo dục lý luận (220), tr. 8 - 11.

- Nguyễn Thị Ngân (2017), “ Đóng góp của nhân dân huyện Khoái Châu – tỉnh Hưng Yên trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 - 1954)”, Tạp chí Khoa học và công nghệ (14), tr.115 - 118.

- Nguyễn Thị Ngân (chủ nhiệm) (2017), “Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lãnh đạo xây dựng hậu phương tại chỗ trong kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954)”,  Đề tài cấp cơ sở, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên.

- Nguyễn Thị Ngân - Lê Đức Thuận (2018), “Một số kinh nghiệm chiến đấu bảo vệ làng của DQDK Liên khu 3 trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954)”, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn (2b), tr. 221-229.

- Nguyễn Thị Ngân, Lê Đức Thuận (2019), “Đảng bộ tỉnh Hưng Yên vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng căn cứ địa cách mạng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954)”, Tạp chí Khoa học và công nghệ (21), tr.87- 92.

- Nguyễn Thị Ngân (2019), “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về căn cứ địa, hậu phương trong xây dựng các khu du kích, căn cứ du kích ở tỉnh Hưng Yên (1946 -1954)”, Hội thảo Quốc gia “Tư tưởng Hồ Chí Minh ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam”, NXB Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh, tr. 357-365.

 

 VNU Media - VNU - USSH
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
Bản tin số 301 (2016) | PDF
TRÊN WEBSITE KHÁC