Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
37 tập thể và 158 cá nhân được Giám đốc ĐHQGHN tặng Bằng khen giai đoạn 2001-2005
Vừa qua, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 138/CT-HSSV về việc tặng Bằng khen cho 37 tập thể và 158 cá nhân thuộc ĐHQGHN đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2001-2005. Cụ thể như sau:

I. TẬP THỂ:

1. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ;

2. Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn ;

3. Trường Đại học Ngoại ngữ;

4. Khoa Kinh tế;

5. Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo và Nghiên cứu Phát triển Giáo dục;

6. Trung tâm Thông tin Thư viện;

7. Trung tâm Nội trú sinh viên;

8. Phòng Chính trị và Công tác HSSV, Trường ĐHNN;

9. Phòng Hành chính Tổng hợp, Trường ĐHNN;

10. Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học, Trường ĐHNN;

11. Phòng Tài chính Kế toán, Trường ĐHNN;

12. Trung tâm Multimedial, Trường ĐHNN;

13. Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Anh - Mỹ, Trường ĐHNN;

14. Trường THPT Chuyên ngoại ngữ, Trường ĐHNN;

15. Khoa Triết học, Trường ĐHKHXH&NV;

16. Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐHKHXH&NV;

17. Bộ môn Triết học Mác - Lênin, Trường ĐHKHXH&NV;

18. Bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, Trường ĐHKHXH&NV;

19. Phòng Đào tạo, Trường ĐHKHXH&NV;

20. Ban Thanh tra, Trường ĐHKHXH&NV;

21. Phòng chính trị và Công tác sinh viên, Trường ĐHKHXH&NV;

22. Phòng Hành chính - Quản trị, Trường ĐHKHXH&NV;

23. Phòng Kế hoạch - Tài vụ, Trường ĐHKHXH&NV;

24. Phòng Tổ chức cán bộ, Trường ĐHKHXH&NV;

25. Khoa Địa lý, Trường ĐHKHTN;

26. Khối THPT Chuyên Toán - Tin, Trường ĐHKHTN;

27. Phòng Tổ chức cán bộ, Trường ĐHKHTN;

28. Phòng Đào tạo, Trường ĐHKHTN;

29. Phòng Kế hoạch - Tài vụ, Trường ĐHKHTN;

30. Phòng Chính trị & Công tác SV, Trường ĐHKHTN;

31. Bộ môn Động vật có x­ương sống - Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN;

32. Bộ môn Kinh tế Chính trị, Khoa Kinh tế;

33. Phòng Hành chính Tổng hợp, Khoa Luật;

34. Phòng Đào tạo và Khoa học, Khoa Luật;

35. Bộ môn Tư pháp hình sự, Khoa Luật;

36. Bộ môn Luật quốc tế, Khoa Luật;

37. Khoa Sư phạm.

 II. CÁ NHÂN:

- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên:

1. Nguyễn Văn Mậu - Hiệu trưởng;

2. Bùi Duy Cam - Phó Hiệu trư­ởng;

3. Trần Nghi - Phó Hiệu tr­ưởng;

4. Phạm Kỳ Anh - Khoa Toán - Cơ - Tin học;

5. Nguyễn Vũ Lư­ơng - Khoa Toán - Cơ - Tin học;

6. Bạch Thành Công - Khoa Vật lý;

7. Nguyễn Châu - Khoa Vật lý;

8. Nguyễn Thị Thục Hiền - Khoa Vật lý;

9. Từ Vọng Nghi - Khoa Hoá học;

10. Nguyễn Đình Bảng - Khoa Hoá học;

11. Trịnh Đình Đạt - Khoa Sinh học;

12. Vũ Văn Vụ - Khoa Sinh học;

13. Phạm Ngọc Hồ - Khoa Môi tr­ường;

14. Nguyễn Cao Huần - Khoa Địa lý;

15. Nguyễn Đức Linh - Khoa Địa lý;

16. Trần Tân Tiến - Khoa Khí tượng - Thuỷ văn - Hải dương học;

17. Phạm Thị Hiếu - Khoa Khí tượng - Thuỷ văn - Hải dương học;

18. Trần Thị Nga - Bộ môn Ngoại ngữ;

19. Phan Duy Ngà - Phòng Hành chính - Đối ngoại;

20. Phạm Quốc Triệu - Phòng Khoa học - Công nghệ;

21. Lý Thị Túc - Phòng Tổ chức cán bộ;

22. Nguyễn Xuân Trung - Khoa Hoá học;

23. Hà Thị Nhỉ - Phòng Kế hoạch - Tài vụ;

24. Vũ Đức Minh - Phó Hiệu tr­ưởng;

25. Đặng Huy Ruận - Khoa Toán - Cơ - Tin học;

26. Đặng Hùng Thắng - Khoa Toán - Cơ - Tin học;

27. Lâm Ngọc Thiềm - Khoa Hoá học;

28. Lê Vũ Khôi - Khoa Sinh học;

29. Vũ Trung Tạng - Khoa Sinh học;

30. Nguyễn Xuân Quýnh - Khoa Sinh học;

31. Phạm Văn Huấn - Khoa Khí tượng - Thuỷ văn - Hải dương học;

32. Nguyễn Văn Lãng - Phòng Quản trị - Bảo vệ;

33. Nguyễn Ngọc Long - Khoa Vật lý;

34. Nguyễn Văn Hữu - Khoa Toán - Cơ - Tin học;

35. Nguyễn Duy Tiến - Khoa Toán - Cơ - Tin học;

36. Trần Tứ Hiếu - Khoa Hoá học;

37. Nguyễn Đình Triệu - Khoa Hoá học;

38. Vũ Đăng Độ - Khoa Hoá học;

39. Phạm Văn Nhiêu - Khoa Hoá học;

40. Trần Chư­ơng Huyến - Khoa Hoá học;

41. Nguyễn Minh Thảo - Khoa Hoá học;

42. Vũ Ngọc Ban - Khoa Hoá học;

43. L­ưu Văn Bôi - Khoa Hoá học;

44. Nguyễn Trọng Uyển - Khoa Hoá học;

45. Nguyễn Xuân Huấn - Khoa Sinh học;

46. Trịnh Thị Thanh - Khoa Môi tr­ường;

47. Chu Văn Ngợi - Khoa Địa chất;

48. Đỗ Thị Vân Thanh - Khoa Địa chất;

49. Đinh Văn ư­u - Khoa Khí tượng - Thuỷ văn - Hải dương học;

50. Phạm Hùng Việt - Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển bền vững;

51. Hoàng Xuân Cơ - Phòng Khoa học - Công nghệ;

 - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn:

52. Phạm Xuân Hằng - Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV;

53. Nguyễn Văn Khánh - Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV;

54. Ngô Văn Hoán - Trưởng ban Thanh tra;

55. Nguyễn Thị Thuyến - Trưởng phòng Kế hoạch -Tài vụ;

56. Tô Thị Hiền - Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên;

57. Vũ Văn Thi - Phòng Quan hệ Quốc tế;

58. Mai Ngọc Chừ - Chủ nhiệm Khoa Đông phương học;

59. Trần Thuý Anh - Giảng viên chính Khoa Du lịch;

60. Nguyễn Văn Hàm - Khoa Lưu trữ học & Quản trị Văn phòng;

61. Trịnh Trí Thức - Chủ nhiệm khoa Triết học;

62. Nguyễn Văn Thiện - Giảng viên chính Khoa Triết học;

63. Dương Văn Duyên - Giảng viên chính khoa Triết học;

64. Nguyễn Hải Kế - Chủ nhiệm Khoa Lịch sử;

65. Lê Thế Quế - Chủ nhiệm Khoa Quốc tế học;

66. Trần Trọng Cao - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ;

67. Đinh Văn Hường - Chủ nhiệm Khoa Báo chí;

68. Vũ Thị Phụng - Phó chủ nhiệm Khoa LTH & QTVP;

69. Ngô Đăng Tri - Phó chủ nhiệm Khoa Lịch sử;

70. Lâm Bá Nam - Chủ nhiệm BM Nhân học, Khoa Lịch sử;

71. Lâm Thị Mỹ Dung - Giám đốc Bảo tàng Nhân học;

72. Đinh Văn Đức - Giảng viên cao cấp Khoa Ngôn ngữ học;

73. Vũ Dương Ninh - Giảng viên cao cấp Khoa Quốc tế học;

74. Lê Văn Lân - Giảng viên cao cấp khoa Văn học;

75. Nguyễn Thị Việt Hương - Phó Chủ nhiệm Khoa Tiếng Việt & VHVNCNNN;

 - Trường Đại học Ngoại ngữ:

76. Nguyễn Văn Lợi - Hiệu trưởng;

77. Nguyễn Văn Lợi - Phó Hiệu trưởng;

78. Trần Hữu Luyến - Phó Hiệu trưởng;

79. Nguyễn Hoà - Phó Hiệu trưởng;

80. Nguyễn Lân Trung - Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học;

81. Nguyễn Đức Ngàn - Phòng Quản trị Bảo vệ;

82. Nguyễn Đức Duyên - Phòng Tổ chức Cán bộ;

83. Vũ Văn Phúc - Trung tâm NCPP&KTCL;

84. Nguyễn Thị Chi - Trường THPT chuyên ngoại ngữ;

85. Vũ Quốc Thái - Phòng Đào tạo;

86. Bùi Sĩ Hiệp - Phòng Chính trị và Công tác sinh viên;

87. Nguyễn Quang Điều - Ban Thanh tra;

88. Hoàng Hoa Thái - Phòng Thiết bị;

89. Hoàng Xuân Hoa - Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Anh - Mỹ;

90. Trần Hữu Mạnh - Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Anh - Mỹ;

91. Nguyễn Hữu Chinh - Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Nga;

92. Trần Quốc Thuỵ - Trường THPT chuyên ngoại ngữ;

93. Lê Đỗ Minh - Trường THPT chuyên ngoại ngữ;

94. Nguyễn Văn Mạnh - Phòng Đào tạo;

95. Nguyễn Bảo Lập - Phòng Hành chính - Tổng hợp;

96. Nguyễn Thị Hoài Nhân - Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học;

97. Nguyễn Xuân Uyên - Phòng TCCB;

98. Hà Cẩm Tâm - Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Anh - Mỹ;

99. Phạm Thị Tời - Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Anh - Mỹ;

100. Nguyễn Xuân Thơm - Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Anh - Mỹ;

101. Trần Thị Thanh - Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Anh - Mỹ;

102. Nguyễn Công Nhàn - Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Nga;

103. Nguyễn Văn Bích - Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Pháp;

104. Nguyễn Hữu Cầu - Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Trung Quốc;

105. Dương Thị Nụ - Khoa Ngoại ngữ chuyên ngành;

106. Lê Hùng Tiến - Khoa Sau đại học;

107. Nguyễn Duy Bao - Phòng Đào tạo;

108. Nguyễn Khắc Phong - Phòng CT-CTSV;

109. Đỗ Quang Việt - Trung tâm NCPP&KTCL;

110. Phạm Đăng Bình - Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Anh - Mỹ;

111. Đỗ Tuấn Minh - Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Anh - Mỹ;

112. Tôn Thu Nguyệt - Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Anh - Mỹ;

113. Nguyễn Thị Huyền - Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Pháp;

114. Đỗ Đình Tuấn - Khoa Tại chức;

115. Kim Văn Tất - Khoa Ngoại ngữ chuyên ngành;

116. Đoàn Thị Tình - Phòng TC-KT.

 - Trường Đại học Công nghệ:

117. Hồ Sĩ Đàm - Khoa Công nghệ Thông tin;

118. Nguyễn Phú Thuỳ - Khoa Điện tử Viễn thông;

119. Trần Quang Vinh - Ban Giám hiệu;

120. Nguyễn Vinh Quang - Khoa Điện tử Viễn thông;

121. Phạm Thị Tuyết - Khoa Điện tử Viễn thông.

 

- Khoa Kinh tế:

122. Trịnh Thị Hoa Mai - Chủ nhiệm Bộ môn Tài chính Ngân hàng;

123. Phạm Văn Dũng - Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế Đối ngoại;

124. Phùng Xuân Nhạ - Phó Chủ nhiệm khoa;

 - Khoa Luật:

125. Lê Văn Cảm - Chủ nhiệm khoa;

- Khoa Sư phạm:

126. Nguyễn Thị Mỹ Lộc - Chủ nhiệm khoa;

- Khoa Sau đại học:

127. Nguyễn Hữu Công - Chủ nhiệm khoa;

128. Hoàng Văn Vân - Phó Chủ nhiệm khoa;

- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển:

129. Nguyễn Quang Ngọc - Giám đốc;

130. Trương Quang Hải - Phó Giám đốc;

- Cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội:

131. Phạm Trọng Quát - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

132. Vũ Ngọc Tú - Trưởng Ban Quan hệ Quốc tế;

133. Nguyễn Thị Việt Thanh - Trưởng Ban Chính trị và Công tác HSSV;

134. Vũ Đình Giáp - Chánh Văn phòng ĐHQGHN;

135. Phạm Văn Ngọc - Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính;

136. Phạm Quang Hưng - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

137. Vũ Minh Giang - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

138. Bùi Văn Loát - Phó Trưởng Ban Chính trị và CT HSSV;

- Trung tâm Thông tin - Thư viện:

139. Nguyễn Huy Chương - Giám đốc;

140. Đỗ Thị Mùi - Phòng Thông tin;

141. Ngô Thị Hồng - Phòng phục vụ bạn đọc KHXHNV và KHTN;

142. Đoàn Thị Tố Lan - Phòng phục vụ bạn đọc KHXHNV và KHTN;

143. Trần Thị Phượng - Phòng bổ sung;

144. Nguyễn Văn Hành - Phó Giám đốc;

145. Phạm Văn Riện - Phòng Hành chính;

- Trung tâm Nội trú Sinh viên:

146. Nguyễn Văn Lam - Giám đốc;

147. Nguyễn Quang Bình - Trưởng Phòng HCQT;

148. Trần Nhật Thơ - Trưởng Phòng Tài vụ;

149. Đào Văn Hải - Phó Giám đốc;

150. Vũ Minh Quý - Trưởng Ban QLKTX ngoại ngữ;

151. Lê Kim Sơn - KTX Mễ Trì;

152. Nguyễn Thị Bích Hải - Trạm y tế;

 - Trung tâm Đào tạo Giảng viên Lý luận Chính trị:

153. Đinh Xuân Lý - Giám đốc;

- Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Đào tạo và Nghiên cứu Phát triển Giáo dục:

154. Nguyễn Phương Nga - Giám đốc;

 - Trung tâm Tài nguyên Môi trường:

155. Trương Quang Học - Giám đốc;

 - Nhà xuất bản ĐHQGHN:

156. Trần Thị Lan - Phòng Phát hành;

- Nhà in ĐHQGHN:

157. Phan Thị Hồng Hà - Xưởng in Tổng hợp;

158. Đỗ Tiến Thắng - Xưởng in Tổng hợp.

 Ban CT&CT HSSV - Ảnh: Bùi Tuấn - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :