Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
NGND.GS.TSKH Ngô Thị Thuận, Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN

Họ và tên: Ngô Thị Thuận

Sinh năm: 1939

Quê quán: Thừa Thiên - Huế

Nơi công tác: Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

Năm vào ngành: 1962

Số năm trực tiếp giảng dạy: 40

Nghỉ hưu năm 2002

I. Quá trình học tập/công tác:

- Tốt nghiệp Khoa Hóa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1959.

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Xúc tác Hóa dầu tại trường Đại học Tổng hợp Lomonoxop Matxcơva, Liên xô năm 1966.

- Bảo vệ Tiến sĩ khoa học chuyên ngành Động học Xúc tác tại trường Đại học Tổng hợp Lomonoxop Matxcơva, Liên xô năm 1987.

- Được phong học hàm Giáo sư năm 1991.

- Các chức vụ đảm nhiệm: Chủ nhiệm Bộ môn Hoá hữu cơ; UV Đoàn Chủ tịch Tổng Công đoàn VN; UV Uỷ ban TƯ mắt trận Tổ quốc Việt Nam; UV BCH Hội phụ nữ Hà Nội; Phó chủ tịch Hội Hóa học Việt nam; Phó chủ tịch phân hội giảng dạy; Phó chủ tịch phân hội Xúc tác và Hấp phụ; Uỷ viên ban biên tập Tạp chí Hóa học; Tạp chí Hóa học và Công nghiệp hóa chất.

II. Hoạt động khoa học:

- Giáo trình giảng dạy chính: Cơ sở Hóa học Hữu cơ; Lý thuyết Hóa học hữu cơ; Xúc tác Hữu cơ; Xúc tác Hóa dầu

- Lĩnh vực nghiên cứu chính: Điều chế, xử lí và biến tính đất sét, các oxit kim loại, zeolit và polime thiên nhiên thành chất xúc tác dùng cho các phản ứng chuyển hóa sản phẩm dầu mỏ, xử lí môi trường; Biến tính dầu thực vật thành các sản phẩm có khả năng ức chế ăn mòn, làm phụ gia cho dầu mỡ bôi trơn, làm chất nhũ hóa...

Các công trình khoa học tiêu biểu:

 1. Chuyển hoá xiclohexanol và butanol trên xúc tác oxit praseodim
  Zh. Fiz. Khim
  ., Russ. Turova-Polyak M.B., Ngô Thị Thuận, Sosnina I.E., T. 41, số 10, tr. 2663-2667, 1967.
 2. Vai trò của các sản phẩm ngưng kết trong sự tăng hoạt tính xúc tác của ZnY trong quá trình chuyển hoá etylbenzen Neftekhimiya. Ngô Thị Thuận, Rudenko A.P., Topchieva K.V. Vol. 23, No. 6, pp. 754, 1982.
 3. Xúc tác Bencốp trong phản ứng nitro hóa toluen. Ngô Thị Thuận, Nguyễn Đức Châu, Nguyễn Viết Ân. Tạp chí Hóa học, T.33, No.1, 1995, 59-60
 4. Bencop catalyst in the nitration of toluene. Ngo Thi Thuan, Nguyen Duc Chau, Nguyen Viet An. Journal of Chemisrty, Vol. 33, No. 1, pp. 59-60, 1995.
 5. Nghiên cứu phản ứng hiđroxyl hóa phenol trên xúc tác vanađi oxit/zeolit. Ngô Thị Thuận, Trần Thị Văn Thi. Tạp chí Hóa học, T.35, số 4, tr. 42-44, 1997.
 6. Study of the hydroxylation of phenol over vanadium oxide/zeolite catalysts. Ngo Thi Thuan, Tran Thi Van Thi. Journal of Chemisrty, Vol. 33, No. 4, pp. 42-44, 1997.
 7. Xúc tác MCM-22 trong phản ứng ankyl hóa benzen. Ngô Thị Thuận, Trần Thị Như Mai, Nguyễn Trường Sơn. Tạp chí Hoá học, T. 38, số 1, 2000, tr.26.
 8. MCM-22 zeolite in benzene alkylation. Ngo Thi Thuan, Tran Thi Nhu Mai, Nguyen Truong Son. Journal of Chemistry, Vol. 38, N. 1, p. 26-29, 2000.

Các công trình khoa học đã công bố từ năm 1995 đến nay:

 1. Xúc tác Bencốp trong phản ứng nitro hóa toluen Ngô Thị Thuận, Nguyễn Đức Châu, Nguyễn Viết Ân. Tạp chí Hóa học, T.33, No.1, 1995, 59-60
 2. Bencop catalyst in the intration of toluen. Ngo Thi Thuan, Nguyen Duc Chau, Nguyen Viet An. Journal of Chemisrty, Vol. 33, No. 1, pp. 59-60, 1995.
 3. Hiệu ứng sunfua hóa xúc tác phức kim loại-polime. Phạm Hữu Điển, Châu Văn Minh, Ngô Thị Thuận. Tạp chí Hóa học, T.33, No.1, 1995, 61-62.
 4. The sulfuration effect of metal polymer catalysts. Pham Huu Dien, Chau Van Minh, Ngo Thi Thuan. Journal of Chemisrty, Vol. 32, No. 1, pp. 61-62, 1995.
 5. Tính chất hấp phụ của poliacrylamit (PAA) và hoạt tính của đồng (II) mang trên nó. Phạm Hữu Điển, Châu Văn Minh, Ngô Thị Thuận. Tạp chí Hóa học, T.33, No.2, 1995, 25.
 6. Adsorption properties of polyacrylamide (PPA) and catalytic activity of supported Cu(II). Pham Huu Dien, Chau Van Minh, Ngo Thi Thuan. Journal of Chemisrty, Vol. 33, No. 2 p. 25, 1995.
 7. Cơ chế đa phân tử và phản ứng chuyển hóa etylbenzen trên xúc tác zeolit trao đổi neodim. Ngô Thị Thuận, Trần Thị Như Mai, Nguyễn Phúc Dương. Tạp chí Hóa học, T.33, No.2, 1995, 14.
 8. Polymolecular mechanism and ethylbenzene conversion over neodymium exchanged zeolite. Ngo Thi Thuan, Tran Thi Nhu Mai, Nguyen Phuc Duong. Journal of Chemisrty, Vol. 33, No.21, p. 14, 1995.
 9. Nghiên cứu tổng hợp các aluminosilicat tinh thể và hoạt độ của chúng trong phản ứng crackinh cumen. Hoa Hữu Thu, Ngô Thị Thuận, Y. Dakiche, K. Chanane. Tạp chí Hóa học, T.33, No.2 (1995), 39
 10. Synthesis of crystalline aluminosilicate and its catalytic activity in cumene cracking. Hoa Huu Thu, Ngo Thi Thuan, Y. Dakiche, K. Chanane. Journal of Chemisrty, Vol. 33, No. 2, p. 39, 1995.
 11. Cơ chế phản ứng và bản chất hiệu ứng tập thể của các hệ phức dị ion kim loại coban-crom, niken-sắt và sắt-đồng trên cơ sở nhựa ionit EDE-10P trong quá trình oxi hóa ion sunfua bằng oxi phân tử. Phạm Mạnh Tài, Ngô Thị Thuận. Tạp chí Hóa học, T.33, số 3, tr. 1-7, 1995.
 12. Mechanism and nature of collective effects of hetero- in complexes between cobalt-chrom, nickel-ferrum and ferrum-copper on the basic of ionite resin EDE-10p in the oxidation of sulfide-ion by molecular oxygene. Pham Manh Tai, Ngo Thi Thuan. Journal of Chemisrty, Vol. 33, No. 3, pp. 1-7, 1995.
 13. Nghiên cứu bản chất hiệu ứng tập thể của các phức dị ion coban-sắt và đồng-crom trên cơ sở nhựa ionit EDE-10P trong quá trình oxi hóa ion sunfua bằng oxi phân tử. Phạm Mạnh Tài, Ngô Thị Thuận. Tạp chí Hóa học, T.33, số 4, tr. 4-8, 1995.
 14. The research on the nature of collective effects of hetero- in complexes between cobalt-ferrum and copper-chrom on the basic of ionite resin EDE-10p in the oxidation of sulfide-ion by molecular oxygen. Pham Manh Tai, Ngo Thi Thuan. Journal of Chemisrty, Vol. 33, No. 4, pp. 4-8, 1995.
 15. Xác định thành phần và hoạt tính xúc tác phức Fe(III), Fe(II) với acrylamit trong phản ứng oxi hóa dl-xistein bằng oxi phân tử. Phạm Hữu Điển, Châu Văn Minh, Ngô Thị Thuận. Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học năm 1994-1995, Trung tâm KHTN và CNQG, Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Hà Nội, 1995, 142.
 16. Determination of composition and catalytic activity of complexes of Fe(III), Fe(II) and acrylamide in oxidation of dl-cystein by molecular oxygen. Pham Huu Dien, Chau Van Minh, Ngo Thi Thuan. Scientific works of 1994/1995. National Center of Science and Technology. Institute of Natural Products, Hanoi, 1995, 142.
 17. Hoạt tính xúc tác cua phức Fe(III) mang trên màng trao đổi ion trong quá trình oxi hóa Na2S. Phạm Hữu Điển, Châu Văn Minh, Nông Quốc Khánh, Ngô Thị Thuận. Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học năm 1994-1995, Trung tâm KHTN và CNQG, Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Hà Nội, 1995, 157.
 18. Catalytic activity of Fe(III) complexes supported on ion-exchange membrane in oxidation of Na2S. Pham Huu Dien, Chau Van Minh, Nong Quoc Khanh, Ngo Thi Thuan. Scientific works of 1994/1995. National Center of Science and Technology.
  Institute of Natural Products, Hanoi, 1995, 157.
 19. Nghiên cứu ảnh hưởng của bản chất ion kim loại lên hoạt tính xúc tác phức kim loại – polime. Trịnh Đức Hưng, Nông Quốc Khánh, Phạm Hữu Điển, Châu Văn Minh, Ngô Thị Thuận. Tạp chí Hoá học, T.33, số 3, tr. 72-75, 1995.
 20. Study of the influence of metal in nature on the catalytic activity of metal-polymer catalysis. Trinh Duc Hung, Nong Quoc Khanh, Pham Huu Dien, Chau Van Minh, Ngo Thi Thuan. Journal of Chemisrty, Vol. 32, No. 3, pp. 72-75, 1995.
 21. Quá trình sunfo hóa dầu thầu dầu đã hiđro hóa và một số ứng dụng. Ngô Thị Thuận, Nguyễn Hoàng Yến, Hồ Quang Trung. Tạp chí Hóa học, T.34, số 1-5, 1996.
 22. The sulfonation of hydrogenated castor oil and some applications. Ngo Thi Thuan, Nguyen Hoang Yens, Ho Quang Trung. Journal of Chemisrty, Vol. 34, No. 4, pp. 1-5, 1996.
 23. Vai trò pH trong quá trình kết tinh thuỷ nhiệt zeolit. Hoa Hữu Thu, Ngô Thị Thuận. Tạp chí Hóa học, T.34, số 1, tr. 48-52, 1996.
 24. The role in the process of hydrothermal crystallization to prepare crystalline aluminosilicates. Hoa Huu Thu, Ngo Thi Thuan. Journal of Chemisrty, Vol. 34, No. 1, pp. 48-52, 1996.
 25. Sự hình thành tâm hoạt tính của phức xúc tác phức Cu(II) trên chất mang polime trong phản ứng oxi hóa các hợp chất sunfua. Châu Văn Minh, Phạm Hữu Điển, Ngô Thị Thuận. Tạp chí Hóa học, T.34, No.1, tr.56-61, 1996.
 26. The construction of active centers of Cu(II) complexes catalysts immobilized on polymers in oxidation of sulphide compounds. Chau Van Minh, Pham Huu Dien, Ngo Thi Thuan. Journal of Chemisrty, Vol. 34, No. 1, pp. 56-61, 1996.
 27. Cơ chế đa phân tử và phản ứng chuyển hóa toluen trên zeolit Y trao đổi neodim. Ngô Thị Thuận, Trần Thị Như Mai, Nguyễn Thị Thanh Bảo. Tạp chí Hóa học, T.34, No.3, 1996, 11.
 28. Polymolecular mechanism and toluene conversion over neodymium exchanged Y zeolite. Ngo Thi Thuan, Tran Thi Nhu Mai, Nguyen Thi Thanh Bao. Journal of Chemistry, Vol. 34, No.3, 1996, 11
 29. Dầu thực vật-nguyên liệu cho dầu mỡ bôi trơn. Ngô Thị Thuận, Nguyễn Hoàng Yến. Tạp chí Hóa học, T.34, số đặc biệt, tr. 82- 88, 1996.
 30. Vegetable oils-a source of materials for the lubrication industry. Ngo Thi Thuan, Nguyen Hoang Yen. Journal of Chemisrty, Vol. 34, No. Add., pp. 82-88, 1994.
 31. Bước đầu nghiên cứu quá trình lưu hóa dầu hạt cao su làm phụ gia cho dầu mỡ bôi trơn. Ngô Thị Thuận, Nguyễn Hoàng Yến, Nguyễn Trường SơnThông báo khoa học các trường đại học, Chuyên đề Hóa học, tr. 58-63, 1996.
 32. Sudy on sulfurization of rubber-seed oil for producing lubricant additives. Ngo Thi Thuan, Nguyen Hoang Yen, Nguyen Truong Son. Scientific Bulletin of Universities, Chemistry, pp. 58-63, 1996.
 33. Xúc tác ben-sắt và ben-kẽm trong phản ứng ankyl hóa toluen bằng iso- và tert-butyl bromua. Nguyễn Đức Châu, Trương Minh Lương, Ngô Thị Thuận. Thông báo khoa học các trường đại học, Chuyên đề Hóa học, tr. 74-77, 1996.
 34. Catalysts from Thuanhai bentonite for alkylation of toluene. Nguyen Duc Chau, Truong Minh Luong, Ngo Thi Thuan. Scientific Bulletin of Universities, Chemistry, pp. 74-77, 1996.
 35. Phản ứng ankyl hóa toluen bằng isopropyl bromua trên xúc tác bentonit Thuận Hải biến tính. Nguyễn Đức Châu, Trương Minh Lương, Ngô Thị Thuận. Tạp chí Hóa học, T.35, số 2, tr. 70-74, 1997.
 36. Alkylation of toluene by isopropyl bromide on the modified Thuan hai bentonite catalysts. Nguyen Duc Chau, Truong Minh Luong, Ngo Thi Thuan. Journal of Chemisrty, Vol. 35, No. 2, pp. 70-74, 1994.
 37. Tổng hợp và đặc trưng của đất sét Thuận Hải được chống bằng
  các polioxocation kim loại.
  Ngô Thị Thuận, Hoa Hữu Thu, Nguyễn Văn Bình, Trần Thị Thuý Nga. Tạp chí Hóa học, T.35, số 3, tr. 29-33, 1997.
 38. Synthesis and characterization of polioxocation Al-Cr pillared clays ofVietnam. Ngo Thi Thuan, Hoa Huu Thu, Nguyen Van Binh, Tran Thi Thuy Nga. Journal of Chemisrty, Vol. 35, No. 3, pp. 29-33, 1997.
 39. ảnh hưởng của chất khâu mạch đến hoạt tính xúc tác phức kim loại-polime. Châu Văn Minh, Phạm Hữu Điển, Ngô Thị Thuận, Nguyễn Văn Tuyến. Tạp chí Hóa học, T.35, số 3b, tr. 85-88, 1997.
 40. The influence of polymersewing agents on the catalytic activity of metal-polymer complexes. Chau Van Minh, Pham Huu Dien , Ngo Thi Thuan, Nguyen Van Tuyen. Journal of Chemisrty, Vol. 35, No. 3b, pp. 85-88, 1997.
 41. Nghiên cứu phản ứng hiđroxyl hóa phenol trên xúc tác vanađi oxit/zeoli. Ngô Thị Thuận, Trần Thị Văn Thi. Tạp chí Hóa học, T.35, số 4, tr. 42-44, 1997.
 42. Study of the hydroxylation reaction of phenol over vanadium oxide/zeolite catalysts. Ngo Thi Thuan, Tran Thi Van Thi. Journal of Chemisrty, Vol. 33, No. 4, pp. 42-44, 1997.
 43. Tìm điều kiện tối ưu để chiết lexitin từ các nguyên liệu ban đầu khác nhau. Ngô Thị Thuận, Tống Thanh Hương. Tạp chí Hóa học và Công nghiệp hóa chất, No.4, 1997, 19.
 44. Study on optimum condition for lecithin extraction from different materials. Ngo Thi Thuan, Tong Thanh Huong. Chemical and Chemical Industry Journal, N. 4, 1997, 19.
 45. Nghiên cứu thành phần cấu trúc và hoạt tính xúc tác của bentonit Thuận Hải biến tính. Nguyễn Đức Châu, Trương Minh Lương, Ngô Thị Thuận. Tạp chí Hoá học, T.36, số 1, tr. 46-50, 1998.
 46. Investigation of composition, structure and catalytic activity of the modified Thuanhai bentonites. Nguyen Duc Chau, Chuong Minh Luong, Ngo Thi Thuan. Journal of Chemisrty, Vol. 36, No. 1, pp. 46-50, 1998.
 47. Ankyl hoá hiđrocacbon thơm trong sự có mặt của khoáng sét Thuận Hải đã được biến tính bằng các cation kim loại. Ngô Thị Thuận, Nguyễn Văn Bình, Hoa Hữu Thu. Tạp chí Hoá học, T.36, số 3, tr. 58-61, 1998,
 48. Alkylation of aromatic on the Thuanhai clays modified by cation metal-exchange. Ngo Thi Thuan, Nguyen Van Binh, Hoa Huu Thu. Journal of Chemisrty, Vol. 36, No. 3, pp. 58-61, 1998.
 49. Khả năng hấp phụ của ion kim loại lên N, O-cacboxymetylchitosan (CMCh), axylchitosan (ACh) và hoạt tính xúc tác của phức Cu(II)/CMCh, Cu(II)/ACh trong phản ứng oxi hoá Na2S bằng oxi phân tử. Trịnh Đức Hưng, Châu Văn Minh, Phạm Hữu Điển, Lưu Văn Chính, Ngô Thị Thuận. Tạp chí Hoá học và Công nghiệp Hoá chất, số 7, tr. 16-21, 1998.
 50. Adsorption ability of metal ions on N,O-carboxymethylchitosan (CMCts), Acylchitosan (ACts) and catalytic activity of complex Cu(II)/CMCts, Cu(II)/ACts in the oxidation of Na2S with molecular oxygen. Trinh Duc Hung, Chau Van Minh, Pham Huu Dien, Luu Van Chinh, Ngo Thi Thuan. Chemical and Chemical Industry Journal, N. 7, pp. 16-21, 1998.
 51. Về cơ chế ankyl hóa toluen bằng etyl bromua trong sự có mặt của các bentonit đã xử lý. Hoa Hữu Thu, Nguyễn Văn Bình, Ngô Thị Thuận. Tạp chí Hoá học, T. 36, số 4, tr. 15-18, 1998.
 52. On the alkylation mechanism of toluene by ethyl bromide in the presence of treated bentonite. Hoa Huu Thu, Nguyen Van Binh, Ngo Thi Thuan. Journal of Chemistry, Vol.36, N.4, pp.15-18, 1998.
 53. Các nghiên cứu về xúc tác dị thể có chứa kim loại trong phản ứng oxi hóa chọn lọc pha lỏng của các ancol và phenol với chất oxi hóa H2O2. Ngô Thị Thuận, Trần Thị Văn Thi. Tạp chí Hoá học, T. 37, số 1, tr. 71-78, 1999.
 54. Studies on heterogeneous catalysts containing metal in the liquid phase selective oxidation of alcohols and phenols by the oxidant of H2O2. Ngo Thi Thuan, Tran Thi Van Thi. Journal of Chemistry, Vol. 37, N. 1, pp. 71-78, 1999.
 55. Nghiên cứu ứng dụng các sản phẩm lưu hóa dầu thầu dầu, dầu hạt cao su và các dẫn xuất làm phụ gia cực áp cho dầu mỡ bôi trơn. Ngô Thị Thuận, Nguyễn Hoàng Yến, Nguyễn Trường Sơn. Hóa học và Công nghiệp hóa chất, số 1, tr. 29-23, 1999.
 56. Study on the application of sulfurized castor and rubber-seed oils and their derivatives as extreme pressure additives. Ngo Thi Thuan, Nguyen Hoang Yen, Nguyen Truong Son. Chemitry and Chemical Industry Journal, N. 1, pp. 19-23 , 1999.
 57. Độ hoạt động xúc tác của bentonit Thuận Hải được trao đổi cation Cd2+ trong phản ứng etyl hóa toluen. Ngô Thị Thuận, Nguyễn Văn Bình, Hoa Hữu Thu, Nguyễn Việt Thắng. Hóa học và Công nghiệp hóa chất, số 3-1999, tr.23
 58. Catalytic activity of Thuan hai bentonite exchanged by Cd2+ cations in the toluene ethylation. Ngo Thi Thuan, Nguyen Van Binh, Hoa Huu Thu, Nguyen Viet Thang. Chemitry and Chemical Industry Journal, N. 3, p. 23-27, 1999.
 59. ảnh hưởng của độ đề axetyl hóa chitin đến khả năng hấp phụ Cu(II) và hoạt tính xúc tác của phức Cu(II)-chitin, chitosan trong phản ứng oxi hóa Na2S bằng oxi phân tử. Trịnh Đức Hưng, Châu Văn Minh, Ngô Thị Thuận. Hóa học và Công nghiệp hóa chất, số 3, tr. 28-32, 1999, tr.28.
 60. The influence of chitin deaxetylation degree on Cu(II) adsorption ability and catalytic activity of Cu(II)-chitin, chitosan complexes in the oxidation of Na2S with molecular oxygen. Trinh Duc Hung, Chau Van Minh, Ngo Thi Thuan. Chemitry and Chemical Industry Journal, N. 3, p. 28-32, 1999.
 61. Điều chế chất tạo nhũ không ion monoglixerit từ dầu hạt cao su. Ngô Thị Thuận, Trần Thị Như Mai, Hoàng Dương Thanh. Tạp chí Hoá học, T. 37, số 3-1999, tr.99.
 62. Preparation of monoglyceride non-ionic emulsifier from rubber-seed oil. Ngo Thi Thuan, Tran Thi Nhu Mai, Hoang Duong Thanh. Journal of Chemistry, Vol. 37, N. 3, p. 61-65, 1999.
 63. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhóm chức trong mạch polime đến khả năng hấp phụ của ion kim loại Cu(II), Ni(II), Co(II) và hoạt tính xúc tác của phức Cu(II)-polime trong phản ứng oxi hoá Na2S bằng oxi phân tử. Trịnh Đức Hưng, Châu Văn Minh, Lưu Văn Chính, Phạm Hữu Điển, Ngô Thị Thuận. Tạp chí Hoá học, T. 37, số 3-1999, tr.71
 64. Influential studies of functional group on polymer matrices through the adsorption capacity of metalic ion Cu(II), Ni(II), Co(II) and the catalytic activity of Cu(II)-polymer complexes in oxidation of Na2S with molecular oxygen. Trinh Duc Hung, Chau Van Minh, Pham Huu Dien, Ngo Thi Thuan. RJournal of Chemistry, Vol. 37, N. 3, p. 71-75, 1999.
 65. Nghiên cứu quá trình sunfo hóa dầu thầu dầu. Ngô Thị Thuận, Bùi Lệ Thủy. Hóa học và Công nghiệp hóa chất, số 8, tr. 22-25, 1999.
 66. Study on the sulfonation of castor oil. Ngo Thi Thuan, Bui Le Thuy. Chemitry and Chemical Industry Journal, N. 8, p. 22-25, 1999.
 67. Nghiên cứu sự phân bố mật độ điện tử trên nguyên tử nitơ của chitin và dẫn xuất và các ảnh hưởng của nó đến hoạt tính xúc tác của phức kim loại-polime. Trịnh Đức Hưng, Ngô Thị Thuận, Châu Văn Minh, Nguyễn Phú Thu, Lưu Văn Chính, Nguyễn Văn Bằng. Tạp chí Hoá học, T. 37, số 4 -1999, tr.45
 68. The electronic density distributions studies on nitrogen atoms of chitin and derivatives and its influence on the catalytic actiity of metal ion-polymer complexes. Trinh Duc Hung, Ngo Thi Thuan, Chau Van Minh, Luu Van Chinh, Nguyen Van Bang. Journal of Chemistry, Vol. 37, N. 4, p. 45-48, 1999.
 69. Nghiên cứu sự tạo phức của Cu(II) với chitosan bằng phương pháp phân tích điện hóa. Trịnh Đức Hưng, Trịnh Xuân Giản, Ngô Thị Thuận, Châu Văn Minh, Nguyễn Thị Minh Huệ, Phan Văn Kiệm. Tạp chí Hóa, Lý và Sinh học, Vol.4, No 4, 1999 , tr. 26.
 70. Investigation on the complexing of Cu(II) ions with chitosan by electrochemical analytical method. Trinh Duc Hung, Trinh Xuan Gian, Ngo Thi Thuan, Chau Van Minh, Nguyen Thi Minh Hue, Phan Van Kiem. Journal of Analytical Sciences, Vol. 4, N. 4, p.26-29, 1999.
 71. Các kim loại chuyển tiếp trong hệ xúc tác dị thể oxi hóa phenol và ancol. Ngô Thị Thuận, Trần Thị Văn Thi. Tạp chí Hoá học, T. 38, số 1-2000, tr.19
 72. Transition metals in heterogeneous catalysts for oxidation reactions of phenol and alcohols. Ngo Thi Thuan, Tran Thi Van Thi. Journal of Chemistry, Vol. 38, N. 1, p.19-22, 2000.
 73. Xúc tác MCM-22 trong phản ứng ankyl hóa benzen. Ngô Thị Thuận, Trần Thị Như Mai, Nguyễn Trường Sơn. Tạp chí Hoá học, T. 38, số 1-2000, tr.26.
 74. MCM-22 zeolite in benzene alkylation. Ngo Thi Thuan, Tran Thi Nhu Mai, Nguyen Truong Son. Journal of Chemistry, Vol. 38, N. 1, p. 26-29, 2000.
 75. Tổng hợp một vài dẫn xuất của chitosan. Lưu Văn Chính, Ngô Thị Thuận, Phạm Lê Dũng, Phạm Hữu Điển, Phan Văn Kiệm, Châu Văn Minh. Tạp chí Hoá học và công nghiệp Hoá chất, số 4, tr. 18-22, 2000.
 76. Synthesis of some chitosan derivatives. Luu Van Chinh, Ngo Thi Thuan, Pham Le Dung, Pham Huu Dien, Phan Van Kiem, Chau Van Minh. Chemitry and Chemical Industry Journal, N. 4 (61), p. 18-22, 2000.
 77. ảnh hưởng của cấu trúc zeolit đến phản ứng metyl hoá anilin. Ngô Thi Thuận,Trần Thị Như Mai, Nguyễn Thị Việt Nga. Tạp chí Hoá học, T. 38, N. 3, p. 50-54, 2000.
 78. The influence of zeolite structure types on the methylation aniline. Ngo Thi Thuan, Tran Thi Nhu Mai, Nguyen Viet Nga. Journal of Chemistry, Vol. 38, N. 5, p. 50-54, 2000.
 79. Định lượng lưu huỳnh ở dạng liên kết trong sản phẩm lưu hoá metyl este dầu thầu dầu Ngô Thi Thuận,Nguyễn Hoàng Yến, Nguyễn Trường Sơn. Tạp chí Hoá học, T. 38, N. 2, p. 17-21, 2000.
 80. Quantitative analysis of sulfur in different bonding forms in the sulfurized products of methylester of castor oil. Ngo Thi Thuan, Nguyen Hoang Yen, Nguyen Truong Son. Journal of Chemistry, Vol. 38, N. 2, p. 17-21, 2000.
 81. Phản ứng chuyển hoá buten trên ZSM-5. Ngô Thị Thuận, Trần Thị Như Mai, Nguyễn Tiến Thảo. Tạp chí Hóa học, T.38, số 4, tr. 21-24, 2000.
 82. The conversion of butene over ZSM-5. Ngo Thi Thuan, Tran Thi Nhu Mai, Nguyen Tien Thao. Journal of Chemistry, Vol. 38, N04, p. 21-24, 2000.
 83. Tổng hợp và nghiên cứu tác dụng hạ cholesterol máu của N,N,N- trimetylchitosan. Lưu Văn Chính, Châu Văn Minh, Phạm Hữu Điển, Vũ Mạnh Hùng, Ngô Thị Thuận. Tạp chí Dược học, Số 9, tr. 9-11, 2000.
 84. Synthesis and study on lowering blood cholesterol of N,N,N- trimethylchitosan. Luu Van Chinh, Chau Van Minh, Pham Huu Đien, Vu Manh Hung, Ngo Thi Thuan. Journal of Pharmacy, No. 9, pp. 9-11, 2000.
 85. Nitrat hoá dầu hạt cao su làm phụ gia ức chế ăn mòn cho dầu mỡ bôi trơn. Ngô Thị Thuận, Trần Thị Như Mai, Trần Thị Ngọc Dung. Tuyển tập báo cáo Hội nghị ăn mòn Châu á - Thái Bình Dương lần thứ 11, Hồ Chí Minh, tháng 1-5/11/1999, T. 2, p. 894-898.
 86. Study on nitration of rubber-seed oil for application as corrosion inhibition additive for lubricants. Ngo Thi Thuan, Tran Thi Nhu Mai, Tran Thi Ngoc Dung. Proceedings of the 11th Asian-Pacific Corrosion Control Conference,
  Hochiminh city, November 1999, p. 894-898.
 87. Vai trò của tính chọn lọc hình thể của zeolit ZSM-5 trong phản ứng điều chế etylbenzen. Ngô Thị Thuận, Trần Thị Như Mai, Nguyễn Việt Quang Hưng
  Tuyển tập các công trình Hội nghị liên hiệp các tổ chức kỹ thuật ASEAN,
  Hà nội, 22-24/11/2000, tr 294-298.
 88. The role of shape selective property of zeolite zsm-5 catalyst in the preparation of ethylbenzene. Ngo Thi Thuan, Tran Thi Nhu Mai, Nguyen Viet Quang Hung
  Proceedings of the 18th conference of AFEO, Hanoi 22-24/11/2000, p. 294-298
 89. Xác định độ đề axetyl hóa của chitosan bằng các phương pháp phổ 1H-NMR và IR. Lưu Văn Chính, Ngô Thị Thuận, Phạm Lê Dũng, Phạm Hữu Điển, Châu Văn Minh. Tạp chí Hóa học, T.39, số 1, tr. 45-48, 2001.
 90. Determining the degree of deacetylation ( DD ) of chitosan by 1H-NMR and IR spectral method. Luu Van Chinh, Ngo Thi Thuan, Pham Le Dung, Pham Huu Dien, Chau Van Minh. Journal of Chemistry, Vol. 39, N01, p. 45-48, 2001.

Sách chuyên môn đã xuất bản:

 1. Hóa học Hữu cơ - Phần bài tập. Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 1999.
 2. Thực tập hóa học hữu cơ. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999.

III. Khen thưởng:

- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (1995)

- Huân chương Lao động hạng Nhì (1998)

- Huân chương Lao động hạng Nhất (2002)

- Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú (1994)

- Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân (2006)

 NewsVNU - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   |