Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
PGS.TS Phạm Quang Long

Năm sinh: 1952 tại Thái Bình

Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học

KHXH & NV, Phó Giám đốc ĐHQG HN

Hiện là Giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin Hà Nội

I. Quá trình đào tạo

Đại học: 1970 - 1974, tại Khoa Ngữ văn, trường ĐHTH Hà Nội.

Tiến sĩ: 1980 - 1984, tại Đại học Tổng hợp Lêningrat, Liên Xô.

II. Các công trình khoa học đã công bố

Sách, giáo trình, dịch thuật:

 1. Lý luận văn học (viết chung). NXB Giáo dục, Hà Nội, 1995.
 2. Văn 12. NXB Giáo dục (viết chung).
 3. Thủ lĩnh vùng sa mạc (tiểu thuyết, dịch chung), NXB Hà Nội, 1995.

Bài tạp chí, kỷ yếu:

 1. Thử nhìn lại từ góc độ khác // TCVH, số 5 – 6/1988.
 2. Tự lực văn đoàn một kiểu tư duy văn học (Đặt vấn đề phương pháp nghiên cứu) // Tạp chí Khoa học ĐHTH Hà Nội, số 2/1990.
 3. Bàn thêm về một quan niệm thiếu chính xác trong lý luận, nghiên cứu và phê bình văn học // Tạp chí Khoa học, ĐHTH Hà Nội, số 2/1992.
 4. Một đặc điểm của thi pháp truyện Nam Cao // TCVH, 2/1994.
 5. Các trí thức Việt Nam trung đại đã Việt hoá tư tưởng Nho giáo như thế nào // Tạp chí Đại học Hankuk, Hàn Quốc.
 6. Về một xu hướng trong văn học viết về chiến tranh của Hàn Quốc những năm gần đây // Tạp chí Văn học, 1996.
 7. Thái độ của Nguyễn Minh Châu về con người - niềm tin pha lẫn với âu lo // Tạp chí Văn học, số 3/1997.
 8. Những đóng góp của một cây bút // Tạp chí Văn học, 1997.
 9. Vấn đề đào tạo và sử dụng đội ngũ cán bộ khoa học xã hội và nhân văn // Kỷ yếu: KHXH và NV với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. NXB CTQG, HN, 2000.
 10. Cách mạng, kháng chiến và bước phát triển mới của văn học dân tộc // Kỷ yếu Hội thảo khoa học kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. NXB ĐHQG Hà Nội, 2000.
 11. Đề cương văn hóa 43 – Những định hướng lớn… // TC Văn học, 7/2003.
 12. Một ý kiến không mới về một vấn đề cũ // TC Văn học, 7/2004.
 13. Sự hình thành Chủ nghĩa hiện thực trong văn học Việt Nam // TC Văn học, 1/2005.
 14. Xây dựng chiến lược văn hóa cho Hà Nội // Kỷ yếu Hội nghị khoa học, NXB Hà Nội, 2005.
 15. Xã hội hóa các hoạt động biểu diễn sân khấu chuyên nghiệp ở Hà Nội cần một giải pháp đồng bộ // Hội thảo Khoa học, NXB Hà Nội, 2006.
 16. Đổi mới lý thuyết văn hóa dựa trên quan điểm lịch sử // Kỷ yếu Hội nghị khoa học, NXB Hà Nội, 2006.

 ST - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   |