Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
NGUT.GS Hoàng Xuân Nhị, Khoa Ngữ văn, Trường ĐHTHHN

Sinh năm 1914

Mất năm 1991

Học hàm Giáo sư

Nguyên Chủ nhiệm Khoa Ngữ văn từ 1961 - 1979

Các công trình khoa học đã công bố

Sách, giáo trình:

 1. Chống tư tưởng tư sản phản động hiện đại trong mỹ học và văn học nghệ thuật (giới thiệu, lược dịch, biên soạn). Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội xuất bản.
 2. Lênin và tính đảng trong văn học cách mạng hiện đại. Hà Nội, 1970, 31 tr. (in rônêô, lưu hành nội bộ).
 3. Lịch sử văn học Nga thế kỷ 19. NXB Văn hoá, Hà Nội, 1960.
 4. M. Gorki - Đời sống và sự nghiệp. NXB Sự Thật, 1958 - 1959.
 5. Nguyên lý mỹ học Mác Lênin, tập 1. Hà Nội, 1961, 1963.
 6. Chủ nghĩa xét lại hiện đại trong văn học nghệ thuật ở một số nước. ĐHTH xuất bản Hà Nội, 1974, 359 tr.
 7. Tìm hiểu thơ Hồ Chủ tịch. NXB ĐH&THCN, Hà Nội, 1976.
 8. Tìm hiểu đường lối văn nghệ của Đảng và sự phát triển của văn học cách mạng Việt Nam hiện đại (Giai đoạn cách mạng dân chủ nhân dân).

Bài tạp chí, kỷ yếu:

 1. Căn bản chủ nghĩa nhân đạo chống phong kiến trong Truyện Kiều // Tập san Đại học Sư phạm, số 3/1955.
 2. Một số nhận xét về tính chất dân tộc Việt Nam qua văn học, nghệ thuật // NCVH, số 1/1963.
 3. Chung quanh cuộc tranh luận về quyển Các phương pháp nghệ thuật của Lê Đình Kỵ // TCV, 1963, số 10.
 4. Tìm hiểu luận điểm của Các Mác về quan hệ biện chứng giữa tính bi kịch lịch sử và tính hài kịch sử của những giai cấp, tập đoàn thống trị trong xã hội có áp bức bóc lột // TCVH, số 4/1969.
 5. Nội dung tính Đảng Cộng sản và tính nhân dân trong văn học cách mạng hiện đại // TCVH, số 1/1970.
 6. Tìm hiểu tính Đảng trong thơ Hồ Chủ tịch // TCVH, số 3/1971.
 7. Mấy vấn đề lý luận cần chú ý khi nghiên cứu tính dân tộc // TCVH, số 6/1971.
 8. Nhân dịp kỷ niệm lớn, đọc lại Các Mác và gợi ý mới về lý luận văn học nghệ thuật // TCVH, số 3/1983.
 9. Văn học, văn nghệ Việt Nam nhất định phát triển rực rỡ // TCVH, số 6/1975.
 10. Mừng Viện Văn học tròn 20 tuổi // TCVH, số 1/1979.
 11. Những kỷ niệm về văn học Xô Viết // TCVH, số 2/1983.
 12. Tìm hiểu tính dân tộc qua thơ văn Hồ Chủ Tịch // TCVH, số 1/1978.
 13. Mấy suy nghĩ về thơ sau cuộc gặp mặt đầu xuân với nhà thơ Tố Hữu // TCVH, số 6/1977.

* Các công trình thống kê chưa đầy đủ

 admin - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   |