Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
ĐHQGHN hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII
Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 26/01/2007 của Bộ Chính trị, hướng dẫn số 04 - HD/TG ngày 9/3/2007 của Ban Tuyên giáo Thành uỷ về công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII, ngày 3/4/2007, ĐHQGHN đã có công văn số 1218 /CT-HSSV gửi các đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội hướng dẫn các đơn vị về công tác tuyên truyền như sau:

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Làm cho cán bộ, công chức, đảng viên và học sinh, sinh viên (CB, HSSV) nhận rõ ý thức, tầm quan trọng của việc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII; nắm vững những nội dung chủ yếu của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, nhất là những nội dung về quyền và nghĩa vụ công dân trong bầu cử và tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội; từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm công dân đối với hoạt động chính trị quan trọng này của đất nước.

- Làm cho CB, HSSV hiểu rõ vị trí, vai trò quan trọng của Quốc hội, đại biểu Quốc hội và ý nghĩa to lớn của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII; tạo sự thống nhất nhận thức và hành động của đảng, sự đồng thuận xã hội; động viên CB, HSSV tham gia chuẩn bị và tiến hành thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII.

- Công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII tại các đơn vị cần được triển khai sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội (Công đoàn, Đoàn TN), tổ chức các hình thức phong phú, sinh động, phù hợp với đặc thù của đơn vị, tạo nên không khí phấn khởi, tin tưởng trong CB, HSSV.

2. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII (Nghị quyết, Chỉ thị của đảng, Nhà nước, văn bản của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử); quyền dân chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng bộ máy Nhà nước nói chung và Quốc hội nói riêng; vai trò, vị trí của Quốc hội khoá XII trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ X và nhiệm vụ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế trong thời kỳ mới.

- Giới thiệu vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Quốc hội theo Hiến pháp năm 1992 (đã được sửa đổi, bổ sung) và Luật tổ chức Quốc hội (năm 2002), giúp cho CB, HSSV hiểu rõ: Quốc hội “là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam”; mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với Quốc hội và các cơ quan Nhà nước là bản chất của chế độ ta; trách nhiệm của mọi công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước “của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân” biểu hiện trực tiếp nhất là tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội.

- Giới thiệu nội dung của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội; tập trung tuyên truyền các nguyên tắc bầu cử, đặc biệt là tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, quyền bầu cử và ứng cử của công dân, trách nhiệm của cử tri trong quá trình bầu cử.

- Tuyên truyền nhiệm vụ chính trị trọng tâm đơn vị trong công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII; giới thiệu kinh nghiệm và biểu dương kịp thời các cá nhân và tập thể làm tốt công tác bầu cử.

3. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

- Sử dụng tối đa các phương tiện thông tin đại chúng, các lực lượng thông tin cổ động (phối hợp giữa chính quyền và các đoàn thể); tổ chức tuyên truyền với các hình thức đa dạng, kịp thời, rộng khắp, thiết thực và có hiệu quả đến từng CB, HSSV như phát thanh, khẩu hiệu, panô, áp phích; niêm yết danh sách cử tri và danh sách những người ứng ….

- Các tổ chức chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức nghiên cứu, trao đổi ý kiến về vai trò của Quốc hội trong bộ máy Nhà nước, về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, về trách nhiệm của đơn vị và mọi công dân để từ đó tích cực tham gia các hoạt động bầu cử.

- Bản tin, trang Web ĐHQGHN và các tạp san của các đơn vị tổ chức đăng tải, giới thiệu một số điểm cơ bản trong Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, phân tích những tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, tuyên truyền các hoạt động bầu cử, giới thiệu danh sách các ứng cử viên trong khu vực.

4. CÁC KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

- Bầu cử đại biểu Quốc hội là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân!

- Nhiệt liệt chào mừng ngày 20 tháng 5 năm 2007 - ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII!

- Sáng suốt lực chọn những người có đủ đức, tài bầu vào Quốc hội khoá XII!

- Cán bộ, HSSV ĐHQGHN tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII!

5. THAM GIA TỔ CHỨC CÔNG TÁC BẦU CỬ

Ngoài việc tổ chức tốt công tác tuyên truyền trước và sau khi bầu cử, lãnh đạo các đơn vị cần quan tâm chỉ đạo các bộ phận chức năng phối hợp với chính quyền địa phương sở tại có phương án tham gia tổ chức các hoạt động nghiệp vụ trong công tác bầu cử để đảm bảo 100% cử tri của đơn vị tham gia bầu cử.

Các trường đại học, khoa trực thuộc ĐHQGHN và Trung tâm Nội trú sinh viên ĐHQGHN có trách nhiệm làm việc với UBND các phường sở tại trên địa bàn để thảo luận về các hoạt động liên quan đến công tác bầu cử tại đơn vị, đặc biệt chú ý đến tình hình quản lý HSSV của đơn vị để tăng ý thức trách nhiệm và đảm bảo quyền công dân của mỗi HSSV.

 Ban Chính trị và Công tác HSSV ĐHQGHN
- Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   |