Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
Kế hoạch tổ chức thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại Trường ĐH Ngoại ngữ
Thực hiện Chỉ thị số 06 - CT/TW ngày 7/11/2006 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 20 KH/TU ngày 18/1/2007 của Thành uỷ Hà Nội về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ngày 12/3/2007 Đảng uỷ Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN đã ban hành kế hoạch tổ chức triển khai cuộc vận động này trong toàn trường.

Cuộc vận động được bắt đầu từ ngày kỷ niệm 77 năm thành lập Đảng (3/2/2007) cho đến hết nhiệm kỳ Đại hội X. Hàng năm tiến hành sơ kết vào dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5). Tổng kết cuộc vận động sẽ được tổ chức vào cuối năm 2010 tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Làm cho toàn Đảng bộ và toàn thể đảng viên, đoàn viên, cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhà trường lần thứ XVI.

- Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân - một chủ trương lớn vừa mang tính cấp bách trong bối cảnh tình hình hiện nay, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường yêu cầu các chi bộ, các đơn vị thực hiện tốt những yêu cầu sau đây:

+ Phổ biến, quán triệt đầy đủ ý nghĩa, mục đích và kế hoạch triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tới toàn thể đảng viên, đoàn viên, cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên.

+ Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn liền với việc triển khai thực hiện thắng lợi chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Chương trình số 02/CTr-TU ngày 27/4/2006 của Thành uỷ Hà Nội về “Tạo bước chuyển biến mạnh về xây dựng, chỉnh đốn đảng giai đoạn 2006-2010”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhà trường lần thứ XVI và kế hoạch trung hạn phát triển nhà trường giai đoạn 2006-2010; ra sức nâng cao chất lượng đào tạo và phục vụ đào tạo; tích cực thực hiện chuyển đổi phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ.

+ Thực hiện nghiêm túc nội dung các bước của cuộc vận động: học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kiểm điểm phê bình và tự phê bình; thông qua chương trình rèn luyện đạo đức, tác phong, lối sống; tổ chức quản lý và giám sát đạo đức, lối sống của đảng viên, đoàn viên, cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên.

II. NỘI DUNG CUỘC VẬN ĐỘNG

1. Đợt mở đầu năm 2007

- Tổ chức học tập về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Thảo luận, liên hệ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Tập trung học tập và rèn luyện các phẩm chất cần kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức trách nhiệm, ý thức phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

- Xây dựng chương trình hành động của nhà trường, của từng đơn vị, đoàn thể và cá nhân.

- Tổ chức thực hiện chương trình hành động.

2. Từ năm 2008 đến hết năm 2010

- Hàng năm Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra và sơ kết cuộc vận động vào dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5).

- Tổng kết cuộc vận động vào cuối năm 2010.

III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Bước 1: Tổ chức học tập, liên hệ phê bình, tự phê bình

a/ Tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 06 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Trường về việc triển khai, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Khối cán bộ, đảng viên, giáo viên và công nhân viên: tổ chức theo hình thức tập trung kết hợp với nghe nói chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. (1 buổi sáng và 1 buổi chiều)

- Khối đoàn viên, học sinh, sinh viên: tổ chức bằng hình thức:

Trong giờ sinh hoạt lớp tháng 3/2007, GVCN, Ban tự quản lớp có nhiệm vụ phổ biến, quán triệt Kế hoạch của Trường về việc triển khai, thực hiện cuộc vận động tới đối tượng là sinh viên.

Đối với đối tượng là HS phổ thông chuyên: Ban Giám hiệu Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ tổ chức triển khai phổ biến, quán triệt trong giờ chào cờ đầu tuần thứ 32 (19/3 - 23/3/2007).

b/ Nghe nói chuyện giới thiệu về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thời gian tổ chức: tuần thứ 31 (12/3 - 16/3/2007). Thành phần tham gia: Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, công nhân viên.

c/ Tổ chức nghiên cứu các tài liệu theo hướng dẫn tại Kế hoạch số 20 KH/TU ngày 18/1/2007 của Thành uỷ Hà Nội.

d/ Tổ chức lấy ý kiến của quần chúng góp ý cho tổ chức Đảng, nhà trường, đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức về lĩnh vực đạo đức, lối sống. Hình thức lấy ý kiến bằng phiếu không ký tên và bằng hình thức họp xin ý kiến, ghi biên bản.

Thời gian tiến hành: trong dịp tổng kết năm học 2006-2007.

Sau khi tiếp thu ý kiến góp ý của quần chúng, liên hệ với đơn vị và bản thân, các cấp uỷ Đảng trong toàn Đảng bộ xác định những tiêu chuẩn đạo đức cụ thể của từng cấp, từng đơn vị; xây dựng các biện pháp quản lý đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, viên chức, đoàn viên; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động rèn luyện đạo đức, lối sống của mỗi cá nhân.

Thời gian tiến hành: vào đầu năm học 2007-2008, kết thúc trước 30/9/2007.

Bước 2: Công bố chương trình hành động

- Tổ chức sinh hoạt Đảng theo các cấp để công bố chương trình hành động của Đảng bộ, chi bộ thực hiện cuộc vận động.

- Từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, viên chức báo cáo trước tập thể kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của bản thân.

Thời gian tiến hành: kết thúc trước 31/12/2007.

Bước 3: Tiến hành sơ kết, tổng kết cuộc vận động

- Hàng năm Ban Chỉ đạo trường hướng dẫn nội dung thực hiện cuộc vận động gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, xây dựng nội dung kiếm tra việc thực hiện cuộc vận động.

- Tiến hành sơ kết hàng năm vào dịp kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5).

- Tổng kết cuộc vận động: cuối năm 2010.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo

- Thành lập Ban Chỉ đạo cấp trường.

- Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tổ chức triển khai nội dung, các bước của cuộc vận động, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động.

- Ban Tuyên huấn Đảng uỷ và Phòng Chính trị và Công tác HSSV là đơn vị đầu mối của cuộc vận động, giúp Ban Chỉ đạo cấp trường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị tổ chức triển khai cuộc vận động theo kế hoạch, dự trù kinh phí phục vụ các hoạt động chỉ đạo, tuyên truyền, thực hiện cuộc vận động.

- Ban Chi uỷ các chi bộ, Trưởng các đơn vị có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động tại đơn vị.

- Ban Chấp hành Công đoàn trường tổ chức, động viên cán bộ, viên chức tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc vận động, gắn kết cuộc vận động với các phong trào, hoạt động của tổ chức công đoàn.

- Ban Chấp hành Đoàn trường, Hội Sinh viên trường có nhiệm vụ triển khai thực hiện trong đoàn viên, HSSV và tổ chức các hoạt động hưởng ứng cuộc vận động, gắn kết cuộc vận động với các phong trào, hoạt động khác của Đoàn, lấy Tháng Thanh niên hàng năm làm tháng hành động cao điểm thực hiện cuộc vận động.

2. Công tác tuyên truyền

Ban Tuyên huấn Đảng uỷ và Phòng Chính trị và Công tác HSSV có nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền sâu rộng về cuộc vận động; chuẩn bị đầy đủ và phân phát tài liệu đến từng đơn vị; mời báo cáo viên, tổ chức các báo cáo chuyên đề về tư tuởng và đạo đức Hồ Chí Minh; thường xuyên biểu dương gương “người tốt việc tốt” trên bảng tin của trường, trên Bản tin ĐHQGHN và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

3. Hoạt động hưởng ứng cuộc vận động

- Phòng Chính trị và Công tác HSSV phối hợp với Đoàn TN, Hội Sinh viên trường tổ chức các cuộc thi trong HSSV kể chuyện, tìm hiêu và học tập về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm lần thứ 117 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2007)

- Tổ chức tham quan một số di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh

+ BCH Công đoàn lập kế hoạch tổ chức cho khối cán bộ, viên chức.

+ Phòng CT & CT HSSV lập kế hoạch hàng năm tổ chức cho khối HSSV.

- Công đoàn trường, Đoàn TN có kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ với chủ đề “Ca ngợi Hồ Chí Minh” trong thời gian thực hiện cuộc vận động.

- Hàng năm, vào ngày 27/3 - Ngày Thể thao Việt Nam, phát động trong toàn trường phong trào rèn luyện thân thể noi gương Bác Hồ, đẩy mạnh các hoạt động TDTT.

- Các khoa đào tạo và Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ: căn cứ vào tình hình cụ thể của từng đơn vị tiến hành tổ chức các hoạt động hưởng ứng cuộc vận động theo hình thức chuyên biệt của từng đơn vị.

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong toàn Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đây là một trong những biện pháp cơ bản để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng. và các nghị quyết của Đảng bộ các cấp.

Đảng uỷ đề nghị các chi uỷ, thủ trưởng các đơn vị tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động, gắn cuộc vận động này với phong trào thi đua yêu nước và chương trình đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

 TM ĐẢNG UỶ
BÍ THƯ
Nguyễn Văn Lợi (đã ký)
- Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   |