Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
TS. Đỗ Thị Kim Anh, Khoa Vật lý, ĐHKHTN

Năm sinh: 1972

Nơi công tác: Khoa Vật lý, trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Chuyên ngành: Vật lý Chất rắn

Các công trình đã công bố trên các Tạp chí Quốc gia, Quốc tế:

 1. N.H. Duc and D.T. Kim Anh, 2002. Magnetocaloric effects in RCo2 compounds. J. Magn. Magn. Mater., Vol. 242-245 (P2), p. 873-875.
 2. N.H. Duc, D.T. Kim Anh and P.E. Brommer, 2002. Metamagnetism, giant bmagnetoresistance and magnetocaloric effects in RCo2-based compounds in the vicinity of the Curie temperature. Physica B: Condensed Matter, Vol. 319 (1-4), p. 1-8.
 3. D.T. Kim Anh, N.P. Thuy, N.H. Duc, T.T. Nhien and N.V. Nong, 2003. Magnetism and magnetocaloric effect in La1-yNdy(Fe0.88Si0.12)13 compounds. J. Magn. Magn. Mater., Vol. 262, p. 427-431.
 4. H.H. Hamdeh, H. Al-Ghanem, W.M. Hikal, S.M. Taher, J.C. Ho, D.T.K. Anh, N.P. Thuy, N.H. Duc and P.D. Thang, 2004. Mössbauer spectroscopic evaluation of chemical and electronic distributions in La(Fe0.81Si0.19)13. J. Magn. Magn. Mater., Vol. 269, p. 404-409.
 5. N.H. Luong, V.V. Hiep, D.M. Hong, N. Chau, N.D. Linh, M. Kurisu, D.T.K. Anh, and G. Nakamoto, 2005. High-coercivity FePt sputtered films. J. Magn. and Magn. Mater., Vol. 290-291, p. 559-561.
 6. K. Murogaki, S. Kawano, Y. Andoh, M. Takahashi, M. Kurisu, G. Nakamoto, D.T. Kim Anh, T. Tsutaoka, 2006. Neutron diffraction investigations of zero-field and field-induced magnetic structures in DyNiSn single crystal. J. Alloys and Compd., Vol. 408-412, p. 136-139.
 7. T. Tsutaoka, Y. Andoh, S. Kawano, G. Nakamoto, D.T.K. Anh, M. Kurisu, and T. Tokunaga, 2006. Magnetic ordering of Nd7Ni3. J. Alloys and Compd., Vol. 408-412, p. 181-183.
 8. Y. Andoh, D.T.K. Anh, H. Hoshino, G. Nakamoto, M. Kurisu, and S. Kawano, 2006. Specific heat and high field magnetization of a TbPdSn single crystal. Physica B, 373, p. 150-153.
 9. D.T.K. Anh, T. Tanaka, G. Nakamoto, M. Kurisu, 2006. Thermoelectric and structural properties of Zn4Sb3 under hydrostatic pressure. J. Alloys and Compd., Vol. 421, p. 232-235.
 10. D.T.K. Anh, G. Nakamoto, T. Tsuji, M. Kurisu, Y. Andoh, T. Tsutaoka, N. Achiwa, and S. Kawano, 2006. Magnetic, specific heat and powder neutron diffraction study of Ho2In, Physica B, 381, p. 132-138.

Các công trình đăng trong Tuyển tập Hội nghị khoa học Quốc gia, Quốc tế:

 1. N.H. Luong, P.H. Quang, D.T.K. Anh and N.T. Hien, 1997. Synthesis and magnetic properties of Y3Fe29-xCrx compounds. Proceedings of The 7th Asia Pacific Physics Conference, Beijing, China, p. 465-466.
 2. Pham Hong Quang. Nguyen Hoang Luong, Do Thi Kim Anh and Nguyen The Hien, 1999. Magnetic interaction in Y3Fe26.82V2.18 and Y3Fe28.04Mo0.96 compounds. Proceedings of the Second International Workshop on Materials Science (IWOMS’99), Hanoi, p. 379-382.
 3. A.S. O’Connor, L.H. Lewis, R.W. McCallum, K.W. Dennis, M.J. Kramer,
  D.T. Kim Anh, N.H. Dan, N.H. Luong and N.X. Phuc, 2000. Effect of Pre-Alloying Condition on the Bulk Amorphous Alloy Nd60Fe30Al10. Proceedings of the REMXVI-2000, Sendai, Japan.
 4. Nguyen Phu Thuy, Ngo Van Nong, Luu Tuan Tai, Tran Quang Vinh, Nguyen The Hien, Do Thi Kim Anh, Pham Hong Quang, Pham Duc Thang and Nguyen Thuy Long, 2000. GMCE in off-stoichiometic Gd5(Si,Ge)4 and other R5(Si,Ge)4 compounds. Proceedings of the Third Vietnamese-German Workshop on Physics and Engineering, Ho Chi Minh City, p. 52-55.
 5. Nguyen Chau, Nguyen Hoang Luong, Do Thi Kim Anh and Cao Xuan Huu, 2000. Hard magnetic properties of bulk amorphous Nd-Fe-Al alloys. Proceedings of the Third Vietnamese-German Workshop on Physics and Engineering, Ho Chi Minh City, p. 133-136.
 6. D.T.K. Anh, N.H. Duc, T.M. Danh, H.T. Anh, N.T.Thao, T.T. Duong, D.D. Chi, 2000. Magnetocaloric effect in RCo2 compounds. Proceedings of the Physics Conference of University of Science, Vietnam National University, Hanoi, p. 45.
 7. D.T.K. Anh, N.P. Thuy, N.N. Doan anh T.T. Nhien, 2000. Crystallographic structure and magnetic properties of the La(FexSi1-x)13 system. Proceedings of the Physics Conference of University of Science, Vietnam National University, Hanoi, p. 131.
 8. Nguyen Phu Thuy, Do Thi Kim Anh, Duong Dinh Thieu, Luu Tuan Tai, Vu The Hien, Nguyen Huu Duc and Le Van Vu, 2000. Magnetic phase diagram of NdFe12-xMox system, Proceedings of the Physics Conference of University of Science, Vietnam National University, Hanoi, p. 131.
 9. Nguyễn Hữu Đức và Đỗ Thị Kim Anh, 2001. Chuyển pha từ giả bền và hiệu ứng từ nhiệt của các hợp chất Er(Co1-xSix)2 (0 £ x £ 0,15) ở gần nhiệt độ Curie. Tuyển tập báo cáo tại Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ V, Hà Nội.
 10. N. P. Thùy, Đ.T. K. Anh, L. T. Tài, N. T. Hiện, N. N. Doan, L. H. Nam, 2001. Ảnh hưởng của sự thay thế Si cho Fe trong hợp chất RFe13: Tính chất từ và hiệu ứng từ nhiệt. Tuyển tập báo cáo tại Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ V, Hà Nội.
 11. K. Murogaki, S. Kawano, Y. Andoh, M. Takahashi, M. Kurisu, G. Nakamoto, D.T.Kim Anh, T. Tsutaoka, 2004. Neutron diffraction investigations of zero-field and field-induced magnetic structures in DyNiSn single crystal. Proceedings of the International Conference on Rare Earth, Nara, Japan.
 12. Takanori Tsutaoka, Yoshikazu Andoh, Shinji Kawano, Go Nakamoto, Do Thi Kim Anh, Makio Kurisu, Toshihiko Tokunaga, 2004. Magnetic ordering of Nd7Ni3. Proceedings of the International Conference on Rare Earth, Nara, Japan.

 Admin - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   |