Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
TS. Nguyễn Xuân Hoàn, Khoa Hóa học, ĐHKHTN

Năm sinh: 1978

Nơi công tác: Khoa Hóa học

Chuyên ngành: Hoá lý

Các công trình đã công bố trên các Tạp chí Quốc gia, Quốc tế:

 1. Trịnh Xuân Sén, Nguyễn Xuân Hoàn, Nguyễn Đăng Đức, 2000. Inhibive effect of Ca(NO2)2 and PDSH-1 on the anodic dissolution of steel CT3 in the solution alkaline in the presence of chlorides ions - Tác dụng ức chế của Ca(NO2)2 và PDSH-1 đối với sự hoà tan thép CT3 trong môi trường kiềm có mặt ion clo. Tạp chí Hóa, Lý và Sinh học, Vol. 5, I. 4 p. 23-26.
 2. H. Nguyen Xuan, S. Beauquis, Ph. Galez, J.L. Jorda, S. Phok and D. De-Barros, 2004. Texture of High Temperature Superconductor thick films Tl-1223 and Tl-2223/LaAlO3 deposited by spray pyrolysis. Materials Science Forum, Vol. 467-470. 591-596 . Inspec Subject Updates « High-Temperature Superconductors » Issue 2005-004 Inspec No. 8258365.
 3. H. Nguyen Xuan, C. Bertrand, S. Beauquis, A. Pisch and Ph. Galez, 2004. On the ternary compounds of the BaO-CaO-CuO system. Journal Physique IV, Vol. 122 p.129-314.
 4. H. Nguyen Xuan, S. Beauquis, Ph. Galez, J-L. Jorda, D. De-Barros, F. Weiss, M. Decroux and M. Therasse, 2004. Influence of different factors on the crystallization of Tl-2223/LAO superconducting films deposited by spray pyrolysis. Journal Physique IV, Vol. 122 p.117-122.
 5. Ph. Galez, J.L. Soubeyroux, Ch. Bertrand, T. Hopfinger, S. Beauquis and H. Nguyen Xuan, 2005. Temperature dependence of the cell parameters of some phases related to high-Tc superconductors. Journal of Alloys and Compounds, Vol. 391, I. 1-2 p.13-19.
 6. H. Nguyen Xuan, Ph. Galez, S. Beauquis, and C. Bertrand, 2005. Crystal structures of Ba4CaCu3O8+ and Ba6CaCu3O10+.Materials Letters, Vol. 59, Iss. 2-3 p.313-318.
 7. H. Nguyen Xuan, Ph. Galez, A. Pisch, Ch. Bertrand, S. Beauquis, J.L. Soubeyroux and F. Bourée-Vigneron, 2005. High resolution and in situ neutron powder diffraction study of the crystal structure and the stability of Ba4CaCu3Oz. Journal of Solid State Chemistry 178 p.3200-3210.
 8. H. Nguyen Xuan, S. Beauquis, Ch. Bertrand, Ph. Galez et J.L. Jorda, 2004. Les composés du système ternaire BaO-CaO-CuO. Colloque XXX JEEP, p.143-144.
 9. H. Nguyen Xuan, S. Beauquis, Ph. Galez, J-L. Jorda, D. De-Barros, F. Weiss, M. Decroux, 2004. Influence de différents facteurs dans la procédure de fabrication de films supraconducteurs Tl-2223/LAO déposés par pyrolyse d’aérosolp.141-142.
 10. H. Nguyen Xuan, Ch. Bertrand, S. Beauquis, M. Lomello-Tafin, A. Pisch, Ph. Galez, 2005. Structure and stability of the Ba4CaCu3Oz phase. Colloque XXXI JEEP.

Các công trình đã đăng trong tuyển tập Hội nghị khoa học Quốc gia, Quốc tế:

 1. Trịnh Xuân Sén, Lê Hùng, Đào Văn Lợi, Nguyễn Xuân Hoàn, 2000. The influence of metal cations on the inhibitive effect of nitrite ions by the anodic dissolution of steel CT3 in the alkaline solutions with the presence of chloride ions - Ảnh hưởng của các cation kim loại đến tác dụng ức chế của ion nitrit đối với sự hoà tan anot thép CT3 trong môi trường kiềm có mặt ion clo. Kỷ yếu Công nghệ Vật liệu và Điện hóa 161-165.
 2. F. Costa, S. Faucher, P. Goubier,…, S. Guillemet, B. Durand, H. Nguyen Xuan, C. Calmet, 2002. Récents développements des composants passifs intégrables pour électronique de puissance. Proceeding GDR- Intégration des systèmes de puissance 2002.
 3. L. Vergnières, D.D Barros, H. Nguyen Xuan, Ph. Galez, P. Odier, F. Weiss, C-E. Bruzek, J-M. Saugrain, 2003. Precursors physico-chemical properties and influence on the morphology and stoichiometry of films deposited by spray pyrolysis for YBCO synthesis. Proceeding EUCAS 2003.
 4. H. Nguyen Xuan, S. Beauquis, Ph. Galez, J-L. Jorda, D. De-Barros, S. Phok, 2004. Précurseurs pour cuprates supraconducteurs par pyrolyse d’aérosol. Récents Progrès en Génie des Procédés.

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   |