Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
GS. TSKH Trương Quang Học, Trung tâm NCTN&MT

Năm sinh: 1945

Nơi công tác: Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN

Chuyên ngành: Côn trùng học

Các công trình đã công bố trên các Tạp chí Quốc gia, Quốc tế:

 1. Hoc, T.Q., 1974 Oogenesis and physiological age of blood-sucking mosquitoes, Culicidae. Author’s abstract of Ph. D thesis. Moscow State University Publisher, Moscow, 24pp, in Russian.
 2. Hoc, T. Q., 1975a. Neutral red - specific vital stain for corpus luteum of insects. Vestnik Moskovskogo Universiteta, Biologiya, 1, 107- 109, in Russian.
 3. Hoc, T. Q., 1975b. Structure of the pedicel and connective stalks of the ovarioles in mosquitoes, additional new traits for determination of physiological age. Vestnik Moskovskogo Universiteta, Biologiya, 4, 12-17, in Russian.
 4. Lange, A. B. & Hoc, T. Q., 1981. Abortive oogenesis and physiological age of blood-sucking mosquitoes, Diptera: Culicidae. Meditsinskaya Parazitologiya i Parazitarnye Bolezni, 50, 3: 48- 56, in Russian.
 5. Lange, A. B. , Hoc, T. Q. & Sokolova, M. I., 1981. The method of intra- ovarian oil injection and its use in determination of physiological age of females of blood- sucking mosquitoes, Diptera: Culicidae. Meditsinskaya Parazitologiya i Parazitarnye Bolezni, 50, 4: 51- 53, in Russian.
 6. Hoc, T. Q. & Charlwood, J. D, 1990. Age determination of Aedes cantans using the ovarian oil injection technique. Medical and Veterinary Entomology, 4: 227- 233.
 7. T.T. Hòa & T.Q.Học., 1993a. Xác định tuổi sinh lý của Culex quinquefasciatus, Diptera: Culicidae dùng kỹ thuật nhuộm sống buồng trứng nguyên vẹn bằng đỏ trung tính. Tạp chí Sinh học, 15, 4: 28- 32.
 8. T.T. Hòa & T.Q.Học, 1993b. Xác định tuổi sinh lý của Aedes aegypti, Diptera: Culicidae. Tạp chí vệ sinh phòng dịch, 1, 9: 79- 85.
 9. N.B. Ngọc, T. Q. Học & T.H. Thịnh, 1993. Sinh thái muỗi Culex tritaeniorhynchus, véctơ truyền viêm não Nhật Bản ở một khu vực thí điểm tại Việt Nam . Tạp chí vệ sinh phòng dịch, 2, 55- 60, in Vietnamese.
 10. Hoc, T. Q. & Schaub, G. A., 1995a. Ovariolar “basal body” Development and physiological age of mosquito Aedes aegypti. Medical and Veterinary Entomology, 9: 9- 15.
 11. Hoc, T. Q. and Wilkes, T. J., 1995a. Age determination in the blackfly Simulium woodi, Diptera: Simuliidae, a vector of Onchocerciasis in Tanzania. Medical and Veterinary Entomology, 9:16- 24.
 12. Charlwood, J. D. , Billingsley, P. F. & Hoc, T. Q., 1995. Mosquito- mediated attaction of female European but not African mosquitoes to hosts. Annals of Tropical Medicine and Parasitology, 89, 3: 327- 329.
 13. Hoc, T. Q., 1995. Morpho- histological changes in the ovarioles and determination of physiological age in haematophagous insects of medical importance. Zoologica Poloniae, 40,, 1-2: 5- 65.
 14. Hoc, T. Q., 1996a. Ovulation and post- ovulation changes in the terminal region of the ovarioles in the mosquito Aedes aegypti, L., Diptera: Culicidae. Annals of Tropical Medicine and Parasitology, 90(1: 71- 78.
 15. Hoc, T. Q., 1996b. Quiescent ovarioles in the mosquito Aedes aegypti, L., Diptera: Culicidae. Annals of Tropical Medicine nad Parasitology, 90, 1: 95- 99.
 16. Hoc, T. Q. & Schaub, G. A., 1996a. Improvement of techniques for age grading in the haematophagous insects: the ovarian oil injection and ovariolar separation technique. Journal of Medical Entomology, 33(3, 286- 289.
 17. Hoc, T. Q., 1996c. Application of the ovarian oil injection and ovariolar separation technique. Journal of Medical Entomology, 33, 3: 290-296.
 18. Hoc, T. Q., 1996d. A method for the rapid recognation of nulliparous and parous females of haematophagous Diptera. Bulletin of Entomological Research, 86: 137- 141.
 19. T.Q. Học,(1996e. Hai phương pháp xác định tuổi sinh lý của côn trùng hai cánh hút máu. Tạp chí bảo vệ thực vật, 5: 91-97..
 20. Hoc, T. Q., 2001. Brief results on biodiversity inventory in the Cam Son Lake area, Bac Giang Province. VNU. Journal of Science, Nat. Sci.T. XVII, No. 1:1-6.

Các công trình đã công bố trên Tuyển tập Hội nghị khoa học Quốc gia, Quốc tế:

 1. T.Q. Học., 1981. Phân loại sinh học, sinh thái Bọ chét, Aphaniptera tại nông trường Tam Thiên Mẫu, Hà Bắc. Kỷ yếu hội thảo quốc gia về Sinh thỏi học, Hà Nội: 11-13.
 2. Hoc, T. Q. & Niem, T. S., 1986. Sinh học sinh sản của bọ chét chuột Xenopssylla cheopis, vétơr truyền dịch hạch ở Việt Nam. Công trình nghiên cứu khoa học, trường ĐHTHHN: 39-43.
 3. N.B. Ngọc, T. Q. Học, 1994. Phòng chống Aedes aegypti, vector truyền sốt xuất huyết bằng phương pháp thả cá và các biện pháp vệ sinh môi trường. Công trình khoa học, trường ĐHTHHN, 52-57.
 4. Hoc, T. Q. & Wilkes, T. J., 1995b. The ovariole structure of Anopheles gambiae, Diptera: Culicidae and its use determining physiologycal age. Bulletin of Entomological Research, 86: 59- 69.
 5. P.B. Quyền, T.Q. Học, 1998. Nghiên cứu những nguyên nhân sâu xa về kinh tế-xã hội của sự suy thoai đa dạng sinh học ở Việt Nam. Tuyển tập các báo cáo tại Hội nghi môi trường toàn quốc năm 1998: 1079-1098.
 6. T.Q. Học, P.B. Quyền,, 1998. Nghiên cứu và đào tạo đa dạng sinh học. Tuyển tập các báo cáo tại Hội nghi môi trường toàn quốc năm 1998: 1423-1431.
 7. Hoc, T. Q., 1999. Age-related increases in size and autofluorescence intensity of the granular basal body in the mosquito of Aedes aegypti. Proceedings of the National Center for Natural Science and Technology of Vietnam, Vol. 11, No. 2: 63-68.
 8. Thang, H. V., Quyen, P. B. and Hoc, T. Q., 1998. Biodiversity Conservation. Informations on Agriculture and Rural Development: Biodiversity and Conservation of protected Forests in Vietnam, 5: 5-8.
 9. Hoc, T. Q.(1999. Environmental Biology research and training in Vietnam National University, Hanoi. Proceedings of the Second joint Seminar on Environmental Science and Technology in the core University Program between Japan Society for the Promotion of Science, JSPS and National Center for Natural Sciences and technology, NCST: 93-102.
 10. Hoc, T. Q. and Quyen,P.B., 2001. Integrated Investigation on Natural, Socio-economic conditions, biodiversity and proposal of a project for establishing Cam Son Nature Reserve, Bac Giang Province. International Worshop on Biology 2001. Hanoi: 115-120.
 11. P.B.Quyền, T.Q. Học, N.V. Quảng, N.T. Tiến, T.X. Lam, 2005. Một số kết quả nghiên cứu về khu hệ côn trùng vùng dự án bảo tồn ĐDSH vùng dãy núi Bắc Trường Sơn. Hội nghị côn trùng toàn quốc lần thứ V. Hà Nội 4/2005: 192-197.
 12. T.Q. Học, 2003. Báo cáo tổng hợp sơ kết hai năm thực hiện chương trình, KH-CN cấp nhà nước về “Bảo vệ Môi trường và Phòng tránh thiên tai, 2001-2005, mã số KC.08. Hội nghị khoa học lần thứ nhất, Đồ Sơn 2003: 5-13.
 13. T.Q. Học, 2003. Nghiên cứu những vấn đề KT-XH-MT vùng sinh thái đặc thù Quảng Bình-Quảng Trị. Hội nghị khoa học lần thứ nhất, Đồ Sơn 2003: 226-264.
 14. T.Q. Học, N.V. Sản, 2003. Quan điểm và phương pháp luận nghiên cứu những vấn đề KT-XH-MT phục vụ phát triển bền vững. Hội nghị khoa học lần thứ nhất, Đồ Sơn 2003: 265-277.
 15. T.Q. Học, V.T.Sơn, 2004. Nghiên cứu cách tiếp cận dựa trên hệ sinh thái trong quản lý tài nguyên thiên nhiên. Hội nghị về tài nguyên và môi trường. Sapa 2004.
 16. Hoc, T. Q. & Charlwood, J. D., 1988. Age- determination of a field population of Aedes cantans, Diptera: Culicidae using oil injection tecnique. 3 rd Annual Conference of Society for Ecology- European Region, Cambridge, U. K. Abstracts, 24.
 17. Hoc, T. Q. & Niem, T. S., 1989. Studies on the structure of yellow- body and method for age- grading in the Oriental rat flea Xenopsylla cheopis, Roths., Aphaniptera: Pulicidae. The First Asia- Pacific Conference of Entomology, Chaing Mai, Thailand. Abstracts, 189.
 18. Hoc, T. Q., Hoa, V. M. , Dat, T. D. & Lien, N.G., 1989. Observation on the morphology and bionomics of Anopheles minimus, Diptera: Culicidae. The Firtst Asia- Pacific Conference of Entomology, Chaing Mai, Thailand. Abstracts, 95.
 19. Hoc, T. Q., 1989. Improvement in the method for determining the physiological age of blood- sucking mosquitoes, Diptera: Culicidae. The Firtst Asia- Pacific Conference of Entomology, Chaing Mai, Thailand. Abstracts, 93.
 20. Hoc, T. Q., 1989, Thinh,T. H. & Ngoc, N B., 1991. Studies on biology and control of disease vectors in an agro- ecosystem in Red river delta, using mainly biological and evironmental meansures. The First national Conference of Entomology, Hanoi. Abstracts, 48- 49.
 21. Niem, T. S. & Hoc, T. Q., 1991. Bionomics, ecology and control of the Oriental rat flea Xenopsylla cheopis, Aphaniptera: Pulicidae in Hanoi and Haiphong city. The First National Conference on Entomology. Abstracts, 44- 45.
 22. Hoc, T. Q. , Dat, T. D. & Lien, N.G., 1992. Studies on species complex of Anopheles minimus Theobald, Diptera: Culicidae in Vietnam. Proceeding XIX International Congress of Entomology. Beijing, China. Abstracts, 508.
 23. Lien, N. G. , Hoc, T. Q. & Dat, T. D., 1992. Study on mitotic karyotypes of the species complex of Anopheles minimus Theobald, Diptera: Culicidae in Vietnam. Proceeding XIX International Congress of Entomology. Beijing, China. Abstrast, 511.
 24. Dat, T. D. , Hoc, T. Q. & Lien, N. G., 1992 Study on isozym systems of the species complex of Anopheles minimus Theobald, Diptera: Culicidae in Vietnam. Proceeding XIX International Congress of Entomology. Beijing, China. Abstrast, 120.
 25. Hoc, T. Q. , Schaub, G. A., 1994. Difficulties in determination of the physiological age in haematophagous insects of medical importance. 16. Tagung Deutsche Gesellschaft fur Parasitologie, Bochum. In: ZbI. Bakteriol. , 282: 162.
 26. Hoc, T. Q. & Schaub, G. A., 1995. Technique for determination of the physiological age in haematophogous insects. 16. Tagung Deutsche Gesellschaft fur Parasitologie, Bochum, 1994. In: ZbI. Bakteriol., 282: 163.
 27. Hoc, T. Q., 1995. Post- ovulation changes in the ovarioles and determination physiological age in haematophagous. The XX polish Embryological Conference, Katowice, 16- 18 May, 1995.
 28. Hoc, T. Q., 1996a. How is the physiological age determined in haematophagous insects? The WHO unformal meeting, Roma, Italy.
 29. Hoc, T. Q., 1996b. Influence of parasites on the behaviour of the hosts. The IX Wroclawskiej Konferencji Parazytologicznej, Worclaw, Poland.
 30. Hoc, T. Q. and Schaub, G. A., 1996. Ovariole basal body development and physiological age in haematophagous Diptera. The XX International Congress of Entomology, Firenze, Italy.
 31. Hoc, T. Q., 1998. Study on socio-economic root causes of biodiversity loss in two distinct eco-regions of Vietnam. Socio-Economic Root Causes of Biodiversity Loss. Advisory Group Meeting, November 20-21, 1997, Washington, D.C.

Sách đã xuất bản:

 1. T.Q. Học và nnk, 1990. Từ điển sinh học, chủ biên L. D. Lương. NXB KHKT, Tp. HCM.
 2. Hoc, T. Q., 1991. Kỹ thuật hiển vi. NXB ĐHTHHN.
 3. Hoc, T. Q., 1996. Ovarian cycle. Tracheolar method. Basal plate method. In “ Manual on determination of physiological age of mosquitoes” by World Health Organization., submitted
 4. WHO and Istituto Superiore di Sanita,, 1999 The Determination of the Physiological Age of Mosquito: Application of New Methods, Scientific Advisor and Coauthor. CD Rom.
 5. Trương Quang Học và NNK, 1980. Thực tập động vật không xương sống. Vị trí: Tác giả biên soạn. Nhà xuất bản Đại học và THCN.
 6. Trương Quang Học, biên soạn và nnk, 1990. Từ điển Sinh học. Nhà xuất bản ĐHQGHN.
 7. Trương Quang Học, biên soạn và nnk, 1995. Từ điển Bách khoa Việt Nam, phần sinh học. Tập 1, 2, 3, 4. Trung tâm biên soạn từ điển bách khoa VN.
 8. Trương Quang Học, Chủ biên và nnk, 2001. Hướng dẫn thực tập Động vật Không xương sống. Nhà xuất bản ĐHQGHN.
 9. Trương Quang Học, Dịch và hiệu đính, 2001. IUCN. Hướng dẫn về Công ước Đa dạng sinh học, sách dịch.. Nhà xuất bản ĐHQGHN.
 10. Trương Quang Học, Chủ biên và nnk, 2001. Từ điển Đa dạng sinh học và PTBV. Nhà xuất bản KHvà KT HN.
 11. Trương Quang Học, Chủ biên, 2001. Từ điển Đa dạng sinh học và Phát triển Bền vững.
 12. Trương Quang Học, Hiệu đính, 2001. Đa dạng sinh học và Thương mại, sách dịch. Bộ TN MT
 13. Trương Quang Học, Hiệu đính, 2002. Hướng dẫn về Công ước Đa dạng sinh học, sách dịch. Bộ TN MT.
 14. Trương Quang Học, Biên soạn, 2003. Ban KGTW, ĐHQGHN. Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ở Việt Nam. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.
 15. Trương Quang Học, Chủ biên, 2005. Bộ TN&MT. Đa dạng sinh học và Bảo tồn. Bộ TNMT.

Các đề tài/dự án đã và đang chủ trì:

 1. Sinh học thực nghiệm. Đề tài hợp tác Việt Nam-Hà Lan, 1984-1992.
 2. Điều tra KT-XH-MT và đề xuất thành lập khu bảo tồn Cấm Sơn, tỉnh Bắc Giang, 1998.
 3. Feasibility Project on Rural Development project, Ha Tinh province, supported by IFAD, 1999-2003.
 4. Chiến lược nâng cao nhận thức về Đa dạng sinh học của Việt Nam; 2001-2010, 2000.
 5. Chương trình KHCN trọng điểm cấp nhà nước “Bảo vệ Môi trường và phòng tránh Thiên tai”., mã số KC.08, 2001-2005.
 6. Nghiên cứu những vấn đề KT-XH-MT vùng sinh thái đặc thù Quảng Bình-Quảng Trị, mã số KC.08.07, Chương trình KHCN trọng điểm cấp nhà nước “Bảo vệ Môi trường và phòng tránh Thiên tai”. Đề tài Trọng điểm cấp nhà nước, mã số KC.08, 2001-2005.
 7. Kiểm kê đa dạng sinh học vùng dãy núi Bắc Trường Sơn, đề tài thuộc dự án do DANIDA tài trợ: Bảo tồn đa dạng sinh học vùng dãy núi Bắc Trường Sơn, 2002-2004.
 8. Tiếp cận dựa trên hệ sinh thái trong quản lý tài nguyên thiên nhiên tại Vườn Quốc gia Cúc Phương và khu bảo tồn Na Hang, 2002-2005.
 9. Biodiversity inventory at Phong Nha-Ke Bang National Park., Đề tài hợp tác với CHLB Đức, 2000-2005.

 Vũ Oanh - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   |