Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
PGS.TS Nguyễn Xuân Huấn, Khoa Sinh học, ĐHKHTN

Năm sinh: 1952

Nơi công tác: Bộ môn Động vật có xương sống, Khoa Sinh học

Chuyên ngành: Động vật có xương sống

Các công trình đã công bố trên các Tạp chí Quốc gia, Quốc tế:

 1. Vũ Trung Tạng, Nguyễn Xuân Huấn, 1988. Đặc điểm và mối quan hệ dinh dưỡng của các đối tượng nuôi trong đầm nước lợ và vấn đề nâng cao năng suất vực nước. Tạp chí Thủy sản, Số 4, tr 14-19
 2. Vu Trung Tang and Nguyen Xuan Huan, 1988. Ecological studies of the Estuarine Ichthyofauna of Vietnam. In: Biology of the Coastal Waters of Vietnam. Hydrobiological study of intertidal and sublittoral zones of Southern Vietnam. p.131-136. Vladivostok. Far East Branch. Academy of Science of the USSR.
 3. Vũ Trung Tạng, Nguyễn Xuân Huấn, 1989. Những đặc trưng sinh thái học cơ bản của các đầm nuôi thuỷ sản nước lợ vùng cửa sông ven biển tỉnh Thái Bình. Tạp chí Khoa học, Trường ĐHTH Hà Nội, Số 2. tr. 48-53.
 4. Nguyễn Xuân Huấn, Vũ Trung Tạng, 1994. Nhu cầu thức ăn của cá lẹp cam Thrissocles kammalensis (Bleecker, 1849) và cá lành canh đỏ Coilia mystus Linne, 1758 ở vùng cửa sông ven biển Tỉnh Nam Hà. Tạp chí khoa học, ĐHTH Hà Nội. Số 4. tr. 58-62.
 5. Nguyễn Xuân Huấn, 1995. Các tham số sinh trưởng và mối quan hệ giữa kích thước cực đại và kích thước tiệm cận của 15 loài cá kinh tế ở biển Việt Nam. Tạp chí Sinh học. Tập 17, Số 1. tr. 19-21
 6. Nguyễn Xuân Huấn, Đoàn Bộ, 1995. Áp dụng mô hình phân tích quần thể thực tế (VPA) để đánh giá biến động 2 loài cá kinh tế: Nục sò (Decapterus maruadsi Temm. et Schl.) và Mối vạch (Saurida undosquamis Rich.) tại vùng biển Bình Thuận. Tạp chí Sinh học, Tập 17, Số 1. tr. 6-10
 7. Nguyễn Xuân Huấn, Đoàn Bộ, 1996. Nghiên cứu nguồn lợi cá Hồng (Lutianus erythropterus Bloch) ở Vịnh Bắc Bộ bằng mô hình phân tích quần thể thực tế VPA (Virtual Population Analysis). Tạp chí Khoa học, ĐHQG Hà Nội. Tập XII, Số 2, tr.9-14.
 8. Nguyễn Xuân Huấn, Hoàng Thị Hồng Liên,Thạch Mai Hoàng, Hoàng Trung Thành, Trần Minh Khoa, 2004. Dẫn liệu ban đầu về đa dạng sinh học và nguồn lợi thuỷ sản vùng đất ngập nước ven biển huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Tạp chí Khoa học, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, ĐHQG Hà Nội. T.XX, No2AP. Tr. 16-21.
 9. Nguyễn Xuân Huấn, Nguyễn Việt Cường, Thạch Mai Hoàng. 2003. Kết quả ban đầu về thành phần các loài cá ở vùng đệm của Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà, Thành phố Đà Nẵng . Tạp chí Sinh học, Tập 25, Số 2a, tr. 21-26. Hà Nội.

Các công trình đã công bố trên Tuyển tập Hội nghị khoa học Quốc gia, Quốc tế:

 1. Vũ Trung Tạng, Nguyễn Xuân Huấn, 1983. Cấu trúc sinh thái của khu hệ cá cửa sông ven biển và nghề cá cửa sông ven biển ở Việt Nam. In trong tập: Các báo cáo chính trình bày ở phiên toàn thể, Hội nghị Khoa học về sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, Hà Nội, 19-23/11/1983. tr 112-127.
 2. Vũ Trung Tạng, Nguyễn Xuân Huấn, 1986. Đặc tính sinh học của cá Lẹp vàng (Setipinna taty) ở vùng cửa sông ven biển Thái Bình. Tuyển tập Công trình nghiên cứu Khoa học Khoa Sinh học, Trường ĐHTH Hà Nội, tr. 62-69.
 3. Vũ Trung Tạng, Nguyễn Xuân Huấn, 1987. Cấu trúc khu hệ cá vùng cửa sông ven biển Thái Bình. Thông báo Khoa học của các Trường Đại học, Chuyên đề: Nông-Y-Sinh. Tr. 100-114. Nxb Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp
 4. Vũ Trung Tạng, Nguyễn Xuân Huấn, 1991.Động vật nổi (Zooplankton) ở vùng cửa sông ven biển Thái Bình. Tuyển tập Báo cáo Khoa học, Hội nghị Khoa học Toàn quốc về biển lần thứ III, Hà nội, tr. 271-279.
 5. Nguyen Xuan Huan and Yeong Mok Son. 1997. Fish Species Composition in Cat Ba National Park. In: Ecosystem and Biodiversity of Cat Ba National Park and Halong Bay, Vietnam. Annals of Nature Conservation, KNCCN. Vol. 12: Survey of the Natural Environment in Vietnam. p. 257-278. Seoul, Korea.
 6. Nguyễn Xuân Huấn, 1999. Thành phần các loài cá Vườn Quốc gia Bến En, tỉnh Thanh Hoá. Tạp chí Sinh học, Tập 21, Số 1B, tr. 15-21
 7. Đoàn Bộ, Nguyễn Xuân Huấn, 1999. Ứng dụng mô hình LCA (Length-based Cohort Analysis) trong nghiên cứu nguồn lợi cá biển và quản lý nghề cá. Tuyển tập báo cáo Khoa học Hội nghị Khoa học và Công nghệ biển Toàn quốc lần IV, tr. 1081-1085
 8. Nguyễn Xuân Quýnh, Nguyễn Xuân Huấn, Mai Đình Yên, Vũ Trung Tạng, Trần Ninh, Ngô Xuân Nam, 2000. Xây dựng hệ thống các thông số và quy trình quan trắc về biến động đa dạng sinh học cho hệ sinh thái vùng cửa sông Bạch Đằng và cửa sông Ba Lạt. Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong sinh học, tr. 568-571. Nxb. ĐHQG Hà Nội.
 9. Nguyễn Xuân Huấn, 2001. Dẫn liệu ban đầu về thành phần loài cá vùng đất ngập nước Vân Long, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Tạp chí Sinh học, Tập 23, Số 3a, tr. 89-94.
 10. Nguyễn Xuân Huấn, Nguyễn Việt Cường, Thạch Mai Hoàng, 2003. Thành phần các loài cá tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà-Núi Chúa. Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống, tr. 131-133
 11. Nguyễn Xuân Huấn, Nguyễn Việt Cường, Thạch Mai Hoàng, 2003. Đa dạng sinh học cá ở Khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống. Tr. 612-614. Nxb. Khoa học và Kỹ thuật.
 12. Nguyễn Xuan Quynh, Nguyen Xuan Huan, Nguyen Thi Mai. 2003. Studying and using macro-invertebrates for assessing the quality of water environment in Nhue River. In Proceedings of the 4th General Seminar of the Core University Program. p. 89-94. Osaka, Japan.
 13. Thạch Mai Hoàng, Nguyễn Xuân Huấn, 2004. Dẫn liệu ban đầu về thành phần loài cá vùng hồ Thang Hen, tỉnh Cao Bằng. Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống, tr. 110-113.
 14. Nguyễn Xuân Huấn, Đoàn Hương Mai, Hoàng Thị Hồng Liên, 2004. Thành phần loài cá vùng cửa sông Bạch Đằng, Quảnh Ninh. Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống, tr. 121-122.
 15. Nguyễn Nghĩa Thìn, Lê Vũ Khôi, Nguyễn Xuân Huấn, Nguyễn Xuân Quýnh, Nguyễn Văn Quảng, Ngô Sĩ Vân, Đặng Thị Đáp, 2004. Đánh giá tính đa dạng sinh học ở Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tỉnh Quảng Bình. Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống, tr. 236-240.
 16. Nguyễn Hữu Nhân, Nguyễn Xuân Huấn, 2004. Thực trạng kinh tế - xã hội của người dân vùng Tây Bắc với việc bảo tồn đa dạng sinh học. Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống, tr. 833-836.

Sách đã xuất bản

 1. Nguyễn Xuân Huấn, 1993. Thực tập Động vật có xương sống, Giai đoạn II. Nhà xuất bản Trường ĐHTH
 2. Nguyễn Xuân Huấn, 2002. Sinh thái học Quần thể. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội
 3. Nguyễn Xuân Huấn, 1997,1999. Sinh học (tham gia dịch). Nhà xuất bản Giáo dục.
 4. Trần Đình Nghĩa (chủ biên), Nguyễn Xuân Huấn, 2005. Sổ tay thực tập thiên nhiên. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội

Các đề tài/dự án đã và đang chủ trì

 1. Xây dựng hệ thống các thông số và quy trình quan trắc về đa dạng sinh học cho hệ sinh thái vùng cửa sông Hồng, mã số 155/98/HĐ-MTg (đồng chủ trì), 1998
 2. Xây dựng hệ thống các thông số và quy trình quan trắc về biến động đa dạng sinh học cho hệ sinh thái vùng cửa sông Bạch Đằng và Ba Lạt, mã số 52/99/HĐ-MTg (đồng chủ trì), 1999
 3. Cơ sở khoa học cho việc dự báo và khai thác hợp lý nguồn lợi cá ở biển Việt Nam. (Chủ nhiệm đề tài nhánh Đề tài KT.03.10 thuộc Chương trình Biển KT.03), 1991-1995
 4. Điều tra cơ bản và đề xuất giải pháp khai thác và bảo vệ bền vững khu hệ động vật có xương sống và các loài thủy sản vùng hồ Quan Sơn, huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây. (Chủ nhiệm đề tài nhánh), 2002.
 5. Đánh giá việc thực hiện Kế hoạch hành động ĐDSH từ năm 1995 đến năm 2002 và đề xuất các hoạt động có liên quan cho giai đoạn 2003 - 2010. Thuộc nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ Quản lý Nhà nước về Bảo vệ môi trường năm 2002, mã số MT.2002.01/HĐ-KHCN-2002, 2002-2003.
 6. Xây dựng Kế hoạch Hành động ĐDSH cho vùng Tây Bắc, Việt Nam (thuộc 03 tỉnh: Sơn La, Lai Châu và Hòa Bình). Thuộc nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ Quản lý Nhà nước về Bảo vệ môi trường năm 2003. mã số 31/KHCN-2003, 2003-2004.
 7. Nghiên cứu Đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản vùng cửa sông Van úc và cửa sông Thái Bình (thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Tiên Lãng) nhằm định hướng bảo tồn và phát triển bền vững. Đề tài NCCB 2004, mã số 61.21.04, 2004-2005.

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   |